Thu keu goi Dai A Chau Tu Do (RFA) va Dai Tieng noi Hoa Ky V(VOA

http://menam0.multiply.com/journal/item/415/415

Chúng tôi- nh%u1EEFng ng%u01B0%u1EDDi %u0111ă t%u1EEBng l%u1EAFng nghe và góp ti%u1EBFng nói %u0111%u1EC3 b%u1EA3o v%u1EC7 s%u1EF1 th%u1EADt v%u1EDBi %u0110ài Á Châu T%u1EF1 Do(RFA) và %u0110ài Ti%u1EBFng nói Hoa K%u1EF3(VOA), %u0111%u1ED3ng ḷng kư tên d%u01B0%u1EDBi %u0111ây, v%u1EDBi mong mu%u1ED1n r%u1EB1ng Quư %u0110ài s%u1EBD l%u01B0u ư %u0111%u1EBFn %u0111%u1EC1 ngh%u1ECB tham gia t%u1ED1 t%u1EE5ng trong v%u1EE5 án c%u1EE7a Ti%u1EBFn s%u1EF9 Lu%u1EADt Cù Huy Hà V%u0169- v%u1EDBi t%u01B0 cách c%u1EE7a c%u01A1 quan truy%u1EC1n thông, ho%u1EB7c v%u1EDBi t%u01B0 cách cá nhân c%u1EE7a phóng viên- nh%u1EB1m b%u1EA3o v%u1EC7 uy tín, l%u1EE3i ích h%u1EE3p pháp c%u1EE7a Quư %u0110ài, b%u1EA3o v%u1EC7 s%u1EF1 th%u1EADt, l%u1EBD ph%u1EA3i nh%u01B0 mong m%u1ECFi c%u1EE7a các khán thính gi%u1EA3 nghe %u0111ài.
Sign Petition
javascript is required

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.