Aids positive cats have to die according the City of Gent (Belgium)

  • by: Buddy Kat
  • recipient: Dierengeneeskunde Gent

NEDERLANDS

Katten aids besmet moeten dood volgens Stad Gent
Er is een heel mooi castratie/sterilisatiebeleid ontwikkeld in Gent. Zwerfkatten worden gevangen via de Stad, gecastreerd/gesteriliseerd en teruggezet. Prachtig initiatief! Maar er schuilt een addertje onder het gras.

Addertje

Elk dier wordt eerst onder narcose gebracht, maar er volgt niet direct een operatie. De reden is een bloedonderzoek naar aids en leucose. Dit kost niet enkel kapitalen, het is ook zo nutteloos. Reden?

Er wordt een snaptest gedaan en aan de hand daarvan komt het oordeel des levens: moet het dier dood of niet. Bij besmetting is geen overleg meer nodig, het oordeel is geveld. De kat wordt ingeslapen. Dit is onterecht. Een kat met aids kan nog heel oud worden. En daarnaast heeft Buddykat (http://www.buddykat.be/) de ervaring dat de snaptesten vaak een verkeerd beeld geven.


Katten en kattenaids

Het kattenaidsvirus verspreidt zich van kat tot kat via bijtwonden. De besmetting vindt dus enkel plaats via bloed-op-bloed-contact tussen katten en NIET via contact tussen katten die elkaar wassen of uit hetzelfde bakje eten.
Het is moeilijk te zeggen hoe lang een FIV-kat te leven heeft. Het komt wel voor dat het 5 tot 10 jaar duurt eer bij een besmette kat symptomen worden waargenomen. Katten kunnen uit ouderdom sterven.

Ook katten jonger dan zes maanden delven het onderspit in dit beleid. Wanneer een moeder aids positief is, zal ze via het colostrum antistoffen aan het kitten geven. Wanneer op dat moment een test gebeurt, zal deze zonder twijfel positief zijn. Deze antistoffen verdwijnen uit het lichaam rond de leeftijd van 6 maand. Een kitten van een FIV positieve kat is niet automatisch  FIV positief !!  weer een nieuwe doelgroep die zonder pardon ingeslapen wordt.

Zetten wij bij mensen met aids ook een spuitje? Steken wij hen op een onbewoond eiland?

Het antwoord is NEE. Dus waarom zij wel??


 

SNAP testen: Vals positief!

Verschillende katten die in Buddy Kat verbleven werden via de SNAP test positief op aids bevonden.  Maar wat was nu het mirakel? Velen werden via het labo NEGATIEF bevonden!

Dit geeft een tweede reden aan om de handelwijze van Gent af te wijzen.

Universiteit Merelbeke
Buddy Kat heeft een gesprek in Gent gehad i.v.m. hun protocol: meteen inslapen na een SNAP-test. Vele wetenschappelijke artikelen tonen aan dat het onethisch is deze dieren na een korte test in te slapen.

Zelfs na ons aandringen om geen dieren ten onrechte in te slapen bleven ze bij hun standpunt: meteen dood na 1 test. Hoeveel dieren zijn er al niet ten onrechte ingeslapen???

Waarom worden de testen niet enkel uitgevoerd bij zwerfkatten en risicodragers zoals niet gecastreerde katers, die er gehavend uitzien? Op die manier kan heel wat geld bespaard worden en kan dit uitgespaarde geld geherinvesteerd worden in sterilisatie- en castratiecampagnes voor zwerfkatten. Preventie tegen kattenaids/leucose, en algemene ziektes worden juist door het castreren en steriliseren gestabiliseerd, er treden minder tot geen gevechten uit, bloedcontact wordt geminimaliseerd.

http://www.abcd-vets.org/news/pdf/080325_abcd_FIV_pro_GB.pdf
Waar geldt nog recht op leven?  Hoeveel dieren stierven omwille van de werkwijze van deze universiteit?
Alles draait om geld, geen dokter die hier wakker van ligt. Hoe moet het voelen om willekeurige  dieren te vermoorden?

Wij pleiten voor een tweede test, wij pleiten voor overleg. Elk dier is gelijk, het is veels te makkelijk om hen dood te verklaren, en om wat voor een reden??? Wij zijn het spoor bijster.

Teken TEGEN universiteit Gent

ENGLISH

Aids positive cats have to die according to the City of Gent (Belgium)

Gent has developed a excellent castration / sterilisation policy. In a manner of speaking they were pioneers in that matter, which gave them a lot of credit. Homeless cats are captured by the city and castrated or sterilised and afterwards they are set free. Great initiative!

However there is a  big catch....

Catch

Each cat first gets anaesthetised, but doesn't always get an operation. The reason for this is a blood research for aids and leucosis. This isn't only a big waste of money, it's useless as well...Reason?

The cat's blood is tested by a snaptest and based on the results people judge about the cat's life : does the animal has to die or not? If the test indicates there is an aids contamination, there is no more room for discussion and the cat has to die....This is so unfair. An aids positive cat has still the chance of growing old. Besides that, Buddykat (http://www.buddykat.be/) found out by experience that snap test results aren't always reliable. 

Cats being aids positive

The aids virus gets spread among cats through blood contact and wounds caught in a fight between cats. The virus is NOT  transmissible by cats licking or washing each other, or eating out of the same dish. It is hard to tell how long an aids positive cat can continue living. But, it seems that it is possible it takes 5 till 10 years before the first signs of the contamination show up. Aids positive-cats can die because of old age.

Some cats, younger than 6 months die because of the city of Gent its Policy. A cat, being pregnant and being aids positive will pass on antibodies through the colostrums to her babies. If, at that very moment a test is taken to see if the babies are carrying the virus as well, the test will most certainly turn out to be positive. However....the antibodies a mother cat passes on to her babies, disappear spontaneously at the age of 6 months! A babycat is not automatically aids positive when it's mother is carrying the virus.

Another group of victims is created by the city of Gents policy.Ask yourself this questions : Do we kill people being aids-positive? NO!

Do we ban people being aids-positive out of our lives? NO!So...why do some people do this when cats turn out to be aids-positive????  

SNAP test: fake positive!

Several cats, looked after in Buddykat got judged aids-positive according to a snap test.

But....miraculously those cats seemed to be healthy and aids NEGATIVE according to  blood tests taken in labs. This is a second reason to disagree with Gents way of working.University Merelbeke

Buddykat had a meeting in Gent to discuss their policy : kill directly after a positive snap-test

Lots of scientific articles prove that it is absolutely unethical to kill those cats after finding out a snap-test indicated them being aids positive.Even after us insisting not to kill cats in vain, they stood to their point of view: kill cats after proven aids-positive by a unreliable snap test.How many cats have already been murdered this way? Why aren't those test only done by those homeless cats with fight marks on their body's, or homeless cats not being castrated?

Testing only the suspicious looking cats would save a lot of money... Money that could be invested in sterilisation or castration campaigns for  homeless cats. Cat aids or leucosis or general diseases prevention  is stabilized just because of a strict castration policy, because the more cats are castrated....the less they will get in a fight....the less risk they get being contaminated with viruses.

http://www.abcd-vets.org/news/pdf/080325_abcd_FIV_pro_GB.pdf
Where does the right to live is still actual? How many cats have already been murdered by this university's way of working?

It's all about the  money! Not even one single doctor lies awake feeling bad about  him or her killing random cats...

We plead for a second test! We plead for conversation! Every animal is equal. It is far too easy to declare them death after 1 single, unreliable test, for no reason at all. Here we are losing track.

Sign AGAINST university of Gent and their way of working.

FRANCAIS

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.