Rädda Posthuset i Göteborg!!Bråttom, bråttom!! Ingen tid att förlora!!STOPPA HÖGHUSBYGGET I POSTHUSKVARTERETDet finns planer på att bygga två höghus för hotell på Posthusets gård. Att återanvända huset till hotell tycker vi är en bra och spännande idé. Men som förslaget ser ut nu, innebär det mycket stora negativa effekter, både på Posthuset i sig självt, vilket är klassat som byggnadsminne, och på stadsbilden i stadskärnan totalt.

Vår vackra stad med framförallt det unika Stora Hamnkanalsrummet kommer att förvanskas med dessa höghus i fonden. 1600-talets stadsplan med Christinae kyrka, rådhus och 1800-talets lågmälda bebyggelse kräver en varsam hantering av tillägg och förändringar i stadsbilden. Vi tycker att platsen förtjänar ett bättre öde, än den brutala hantering som nu är föreslagen.

I Stadsbyggnadskontorets egen handling och beskrivning står bl a:

"Ur kulturmiljösynpunkt bedöms förslaget ge stor negativ påverkan på riksintresset utmed Hamnkanalen, inklusive de anslutande stadsmiljöerna kring Drottningtorget, Stora Nygatan/Vallgraven och Trädgårdsföreningen."
 

"Förslaget har en skala med ett omfattande influensområde som radikalt bryter med Göteborgs stadsbyggnadstradition."


"Hamnkanalens lugna stämning och slutna karaktär riskerar att brytas med en uppstickande volym i dess östra fasad."


"Förslaget bedöms innebära ett stort ingrepp i byggnadsminnets exteriöra kvaliteter och integritet som ett arkitekturhistoriskt monument av riksintresse"


"Tillbyggnaden kommer att störa Posthusets klassicistiskt balanserade arkitektur och påverka effekten av takets framträdande roll. Tillbyggnaden bryter med horisontaliteten och otydliggör Posthusets monumentala dominans."


Detta är några av alla argument som finns i Stadsbyggnadskontorets egen planhandling.Vi håller med och anser att höghusplanen ska stoppas!!


Om du också håller med, skriv under vårt upprop, så att vi kan lämna alla namnunderskrifterna till de politiker i byggnadsnämnden som skall fatta beslutet. Förhoppningen är, att vi tillsammans kan få dem att sansa sig, och se och värna om Göteborgs kulturella och arkitektoniska arv!!


För mer information, gå in på Stadsbyggnadskontorets egen hemsida:

http://www.stadsbyggnad.goteborg.se/
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.
You can manage your email subscriptions at any time.

Having problems signing this? Let us know.