Support Artspace Rondeel Maastricht (ARM) now

Maastricht bezit in de Artspace aan het Rondeel een unieke artistieke broedplaats waarheen kunstenaars uit alle windstreken, van verschillende generaties en diverse disciplines, de afgelopen jaren de weg vonden om er te werken, hun werk te presenteren of om samen met kunstenaars en kunstinstellingen uit Maastricht en de regio aan nieuwe ideeen voor gezamenlijke projecten te werken.
In the ARTSPACE on the Rondeel (ARM),  Maastricht has an art propagator where artists from far and wide, from different generations and from diverse disciplines have come to work, to present their work and/or to collaborate with Maastricht's artists and local and regional art institutions to generate new ideas and collaborative projects.
 
Artspace Rondeel Maastricht (ARM) heeft zich in de drie jaar van haar bestaan onder leiding van initiator en cultureel katalysator Kaspar Koenig, ontwikkelt tot een belangrijke en geziene schakel in een groeiend internationaal netwerk van Europese kunstlaboratoria, die vanuit een grassroots ideologie en met een minimum aan financieele middelen en overheidssteun uitwisseling van een evoluerende en dynamische groep kunstenaars en cultuurmakers faciliteren, en waar middels het stimuleren van onderzoek en experiment vanuit het reeds bestaande nieuwe vormen van kunst kunnen ontstaan.
Under the guidance of it's instigator and cultural catalyst Kaspar Koenig Artspace Rondeel Maastricht (ARM) has, in 3 years, developed into an important and visible element in the developing international network of European art laboratories, that, from a grassroots ideology and with minimum financial resources and governmental support, facilitate the evolution and interaction of a dynamic group of artists whereby the investigation and experiment into new forms of art is stimulated.
 
Kunstliefhebbers uit Maastricht en de regio kunnen in de Artspace Rondeel door haar internationale orientatie en rechtstreekse betrokkenheid bij het meest recente artistieke onderzoek, in rechstreekse dialoog met de makers kennisnemen en op de hoogte blijven van experimenten en nieuwe artistieke ontwikkelingen die in de programmering van de reguliere culturele instellingen niet of slechts  mondjesmaat aan bod komen.
Through its international contacts and direct involvement Art Rondeel Maastricht can provide art lovers from Maastricht and region with direct contact with artists and the latest artistic developments which are rarely covered by regular cultural institutions.
 
De ondergetekenden wijzen op het uitzonderlijke belang van de Artspace voor Maastricht als levend cultureel centrum, een centrum van cultuur dat bovendien voor de nabije toekomst een rol als Culturele Hoofdstad van Europa nastreeft. De wegen naar internationale samenwerking en culturele uitwisseling die voor zon rol onontbeerlijk zijn worden op dit moment, spelenderwijs, al door de vele aktiviteiten in en rond de Maastrichtse Artspace geplaveid.
We the undersigned wish to emphasise the exceptional importance of the ARM for Maastricht as a vivacious current cultural centre which will also fulfill a definite function in the aspirations of Maastricht in its desire to become a Cultural Capital of Europe. The path toward international cooperation and cultural exchange; indispensable for such aspirations, is already splendidly paved by the manifold activities in and around Maastricht's Artspace.
 
Het met ingang van het nieuwe jaar door de eigenaar van de Artspace ruimte aan het Rondeel gevorderde bedrag voor gebruik gaat de beschikbare middelen ver te boven, met als mogelijk gevolg dat de Artspace zich gedwongen zal zien haar aktiviteiten naar elders, wellicht zelfs elders in Europa, te verplaatsen.
Door dit te laten gebeuren zou de gemeente Maastricht vooral zichzelf tekort doen. Wij roepen dan ook op om al het mogelijke in het werk te  stellen om dit belangrijke en unieke cultureel grassroots consulaat voor de stad te behouden.
The rent demanded by the owner of Rondeel for the new year is exorbitant and far exceeds the funds available to ARM. with a consequence that ARM will be forced to re-house elsewhere, possibly elsewhere in Europe.  By allowing this to happen the  city of Maastricht would allow a particularly important initiative to slip between its fingers. Therefore we suggest that all means are employed to retain this unique cultural grass-roots consulate for the city.

more info: www.kasparkoenig.com / thanks tot Harold Schellinx (text)and Rod Summers (translation) and see youtube for more ARTSPACE IMPRESSIONS

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.