Thu keu goi Dai A Chau Tu Do (RFA) va Dai Tieng noi Hoa Ky V(VOA

http://menam0.multiply.com/journal/item/415/415

Chúng tôi- nh%u1EEFng ng%u01B0%u1EDDi %u0111ă t%u1EEBng l%u1EAFng nghe và góp ti%u1EBFng nói %u0111%u1EC3 b%u1EA3o v%u1EC7 s%u1EF1 th%u1EADt v%u1EDBi %u0110ài Á Châu T%u1EF1 Do(RFA) và %u0110ài Ti%u1EBFng nói Hoa K%u1EF3(VOA), %u0111%u1ED3ng ḷng kư tên d%u01B0%u1EDBi %u0111ây, v%u1EDBi mong mu%u1ED1n r%u1EB1ng Quư %u0110ài s%u1EBD l%u01B0u ư %u0111%u1EBFn %u0111%u1EC1 ngh%u1ECB tham gia t%u1ED1 t%u1EE5ng trong v%u1EE5 án c%u1EE7a Ti%u1EBFn s%u1EF9 Lu%u1EADt Cù Huy Hà V%u0169- v%u1EDBi t%u01B0 cách c%u1EE7a c%u01A1 quan truy%u1EC1n thông, ho%u1EB7c v%u1EDBi t%u01B0 cách cá nhân c%u1EE7a phóng viên- nh%u1EB1m b%u1EA3o v%u1EC7 uy tín, l%u1EE3i ích h%u1EE3p pháp c%u1EE7a Quư %u0110ài, b%u1EA3o v%u1EC7 s%u1EF1 th%u1EADt, l%u1EBD ph%u1EA3i nh%u01B0 mong m%u1ECFi c%u1EE7a các khán thính gi%u1EA3 nghe %u0111ài.
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.