IRRIDU IL-PERMESS GHAL KAMRA TAN-NAR TA HAL-LIJA

  • by: Paul Portelli
  • target: THE PRIME MINISTER LAURENCE GONZI, LEADER OF THE OPPOSITION,MINISTERS,DEPUTIES

WASAL IZ-ZMIEN HBIEB LI DARBA GHAL-DEJJEM NIEHDU DAK LI HU BI DRITT GHALINA.IL-KAMRA TAN-NAR SAN MIKIEL TA HAL-LIJA HILA GHAL ZMIEN TWILL TIKKONTRIBWIXXI GHAL KULTURA U  TURIZMU MALTI U INHOSSU LI MA JIXRAQILNIEX NIGU TRATTATI B'DAN IL-MOD.

INHOSSU LI  L-KONTRIBUT LI TAJNA GHAL-POPLU MALTI F'DAN IL QASAM GHANDU JIGI IPPRMJART BILLI MA NKOMPLUX INFIXKLU U NIPPERIKOLAW IL HAJJA TA DAWN IN NIES QALBIENA LI DEJJEM HADMU BIEX DIN IL-KULTURA U SENA TIBQA  TEZISTI F'MALTA.KEMM HUMA SERJI U KEMM HUMA KAPACI GIE IPPPROVAT HAFNA DRABI U CERTIFIKAT HAFNA DRABI MIL MALTIN U BARRANIN.

GHALEK F'ISEM DAWN KOLLA LI HA JIFFIRMAW DIN IL-PETIZZIONI NITOLBU LIL AWTORITAJIET KONCERNATI BIEX MINAJR LEBDA DEWMIEN JAGHTU LURA DAK LI MIL-1925 KIEN TAL POPLU TA HAL-LIJA 

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.