Stray Dogs in Kosovo are being Rounded Up and Shot: Stop Them Now!

The Podujevo municipality is again allowing the shooting and killing of stray dogs even though it is against the law. This time we have a chance to stop it before it starts.

Podujevo municipality is working with the hunters association "Llap" to start the massive shooting yesterday morning.

Please sign and share this petition to show the Kosovo Government and Municipalities that their illegal actions against stray dogs in Kosovo will not be tolerated.  We must do all we can to prevent further mass murder of stray dogs, as it is cruel, barbaric, inhumane and proven not to be an effective way to control the stray population.


 To the Government and Municipalities of Kosova, We, the undersigned, do hereby formally request, that the Kosovan Government, municipality of Podujevo and the police immediately cancel any further planned actions to kill stray dogs, whether by employing hunters to shoot them or any other cruel, barbaric and illegal methods. We also request an immediate investigation in to the shooting of hundreds of stray dogs in Podujevo on 25 April 2017, as not only is the mass murder of dogs not an effective or appropriate method of stray dog population control, it is illegal in Kosova. The Laws we are referring to are: Kosova’s Law of Animal Welfare, Article 8; and the EU’s Article 13, which state as follows. Article 8, states about the ‘Killing of animals’: 8.1. Except in cases of emergency which visibly indicate extreme pain which may be conducive to death, only a veterinarian or another competent person shall be permitted to kill an animal of a domesticated breed or any wild animal which has been domesticated, except animals bred for the production of food. 8.2. In the case where it is necessary to kill an animal, this shall be done with the minimum of physical and mental suffering. The hunting company, Llap, who undertook the slaughter, admitted that they were paid 7.400e to shoot dogs in Podujevo yesterday. We note that at no point was there any indication or statement made by the company representative or any publically released statement made by the Mayor of Podujevo stating that any of the dogs were suffering visible, extreme pain, or that they were shooting to minimise any dogs’ physical and mental suffering. The shooting of strays is therefore classified as animal ill-treatment according to the true definition under Article 3: "Animal ill-treatment", shall mean causing the animal to suffer, pain or distress, by any act or omission, which in its degree and in circumstances in which it is inflicted, is excessive or unnecessary. No subsidiary to the law has been forthcoming by the Ministry, as was required under 8.4. Therefore, 8.4.b does not apply, meaning that no other type of person can be appointed to carry out the killing of any stray dogs, as they are not a vet, and dogs are domestic/companion, not wild animals (8.1). It also states that competent persons under the act should be deemed as such by the Ministry, and does not mention the municipality can do this on the Ministry’s behalf. If the Ministry has formally appointed hunters to shoot stray dogs, please make public the Ministry’s edict or authorisation for such action. Article 10 (10.1 & 10.2) of the Act does not set out that stray dogs that are deemed ‘aggressive; can or should be shot, poisoned or any other inhumane method of killing – it only covers the prohibition of the importation, sale, breeding and keeping in stock, of aggressive animals, and the act on the whole clearly states that animals must be deemed aggressive by KVFS. Please provide any documentation from KVFS that shows they have professionally assessed all of the stray dogs in the municipality and the results of all assessments. The shooting of stray dogs is also in direct contravention of Europe Union’s Article 13, which states that: "Member States shall, since animals are sentient beings, pay full regard to the welfare requirements of animals, while respecting the legislative or administrative provisions and customs of the Member States relating in particular to religious rites, cultural traditions and regional heritage." The shooting of stray dogs is not a cultural tradition or heritage. We urge the Government and all municipalities to consult and engage with organisations offering to help reduce the stray population with: 1. Trap, Neuter and Release programmes, which also vaccinate the dogs operated on, and humanely euthanises those that vets assess as either too sick or aggressive to be released or adopted; 2. Adoption programmes, which are adopting dogs (and cats) to other countries, as well as locally; and 3. Education programmes to increase local knowledge about, and awareness of, the responsibilities of caring for a companion animal, the effects of a lack of responsibility and support options, to prevent abandonment.


Albanian


Për Qeverinë dhe Komunat e Kosovës, Ne, të nënshkruarit e ketij peticioni, me këtë rast kërkojmë zyrtarisht që Qeveria e Kosovës, Komuna e Podujevës dhe Policia, të anulojnë menjehere çdo veprim tjetër të planifikuar për të vrarë qentë endacak, qoftë duke përdorur gjuetarët për të gjuajtur ata ose ndonjë metodë tjetër mizore, barbare dhe ilegale. Ne gjithashtu kërkojmë një hetim të menjëhershëm për të shtënat e qindra qenve të humbur në Podujevë më 25 prill 2017, pasi qe vrasja në masë e qenve jo vetem qe nuk është një metodë efektive dhe e përshtatshme për kontrollin e popullatës së qenve, por edhe është e paligjshme në Kosovë. Ligjet në të cilat po i referohemi janë: Ligji për Mbrojtjen e Kafshëve në Kosovë, Neni 8; Dhe Neni 13 i BE, i cili thotë si më poshtë. Neni 8, thotë për 'vrasjen e kafshëve': 8.1. Përveç rasteve të emergjencës që tregojnë dukshëm dhimbjen ekstreme që mund të shkaktojnë vdekjen, vetëm një veteriner ose një person tjetër kompetent lejohet të vrasë një kafshë të një race ose ndonjë kafshë të egër e cila është zbutur, përveç kafshëve të rritura për prodhimin e ushqimit. 8.2. Në rast se është e nevojshme për të vrarë një kafshë, kjo do të bëhet me minimumin e vuajtjes fizike dhe mendore. Ndërmarrja e gjuetisë, Llap, e cila ndërmori masakrën dje, pranoi se ishin paguar 7.400 euro për të vrare qentë në Podujevë dje. Eshte e verejtshme qe në asnjë moment nuk ka pasur ndonjë tregues apo deklaratë të bërë nga përfaqësuesi i kompanisë ose ndonjë deklaratë e lëshuar nga Kryetari i Komunës së Podujevës qe deklarom se ndonjë nga qentë po vuante nga ndonje dhimbje e dukshme, ose qe qente po vraheshin për t’ua minimizuar vuajtjen fizike dhe mendore, te cektur me ligj. Prandaj, vrasja e qeneve është klasifikuar si keqtrajtim i kafshëve sipas përkufizimit të nenit 3: "Keqtrajtimi i kafshëve" do të thotë të shkaktojë që kafsha të vuajë, të kete dhimbje ose të kete shqetesime nga ndonjë veprim apo mosveprim, i cili per nga shkalla e veprimit dhe nga rrethanat në të cilat ai është shkaktuar, është i tepruar ose i panevojshëm. Asnjë shtese e ketij ligjit nuk është paraqitur nga Ministria, siç kërkohet sipas 8.4. Prandaj, 8.4.b nuk zbatohet, që do të thotë se asnjë lloj tjetër personi nuk mund të emërohet për të kryer vrasjen e ndonjë qeni endacak pasi që ata nuk janë veteriner dhe qentë janë vendas / shoqërues, jo kafshë të egra (8.1). Gjithashtu, thuhet se personat kompetentë sipas aktit duhet të konsiderohen si të tillë nga Ministria dhe nuk përmendin se komuna mund ta bëjë këtë në emër të Ministrisë. Nëse Ministria ka caktuar zyrtarisht gjuetarët për të gjuajtur qene endacak, ju lutemi bëni publike dekretin e Ministrisë ose autorizimin për një veprim të tillë. Neni 10 i aktit (10.1 & 10.2) nuk përcakton që qentë e endacak që konsiderohen "agresivë"; dhe qe mund ose duhet të qëllohen, të helmohen ose te perdoret ndonjë metodë tjetër çnjerëzore e vrasjes – ky akt mbulon vetëm ndalimin e importimit, shitjes, mbarështimit dhe mbajtjes në depo, të kafshëve agresive, dhe akti në tërësi deklaron qartë se kafshët duhet të konsiderohen agresive nga KVFS. Ju lutemi jepni ndonjë dokumentacion nga SHVUK-ja që tregon se ata kanë vlerësuar profesionalisht të gjithë qentë endacak në komunë, si dhe rezultatet e të gjitha vlerësimeve. Gjuajja e qenve endacak është gjithashtu në kundërshtim të drejtpërdrejtë me nenin 13 të Unionit Europian, ku thuhet: "Meqenëse kafshët janë qenie të ndjeshme, shtetet anetare duhet ti kushtojnë vëmendje të plotë kërkesave të mirëqenies së kafshëve, duke respektuar dispozitat legjislative ose administrative dhe doganat e shteteve anëtare, vecanerisht, ato që kanë të bëjnë me ritet fetare, traditat kulturore dhe trashëgimine rajonale". Shtenja ndaj qenve endacak nuk është një traditë apo trashëgimi kulturore. Ne i bëjmë thirrje Qeverisë dhe të gjitha komunave të konsultohen dhe të angazhohen me organizatat që ofrojnë ndihme në zvogëlimin e popullsisë së qenve endacak me: 1. Programet e Trap, Neuter dhe Release, të cilat gjithashtu vaksinojnë qentë që operojnë dhe eutanizojnë njerëzisht qente qe veterineret i vlerësojnë si shumë të sëmurë ose agresive për t'u liruar ose miratuar; 2. Programet e adoptimit, të cilat adaptojnë qentë (dhe macet) në vende të tjera, si dhe në nivel lokal; Dhe 3. Programet e edukimit për të rritur njohuritë lokale dhe ndërgjegjësimin për përgjegjësitë e kujdesit për një kafshë shoqëruese, efektet e mungesës së përgjegjësisë dhe opsioneve mbështetëse, për të parandaluar braktisjen.

Update #12 years ago
Keep going you wonderful people, we have 1000signatures so far. Pls continue to share xxx
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

See our privacy policy.

By signing, you accept Care2's terms of service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.