STOP ANIMAL CRUELTY AT OOSTVAARDERSPLASSEN NATURE RESERVE NETHERLANDS

  • by: Patrick van Veen biologist
  • recipient: Mevrouw Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president

SOS Dutch government legitimates animal cruelty. Stand up for animal welfare!  

Thank you 209,500 signers

* voor Nederlandse tekst scroll down
* We continue the petition until the minister acts

Massive starvation, malnutrition and hundreds of dying and crunching locked in animals is not a situation that you expect to happen in a modern civilized society and to be supported and legitimated by a government. Unfortunately, this is currently happening in the Netherlands, due to a failed experiment, machismo and deceit.

At the end of the sixties the Dutch government created a nature reserve of 56 square km, the Oostvaardersplassen, an unique area in new land. A success story to start with. For the landscape management grazing horses, deer and bovine were introduced, domesticated species, however adaptive to a wild environment. There was no herd management: everything should be natural.

The introduction of the grazers was a success, the landscape was formed, the herds grew. But then problems started.

Every first-year biology student learns about population ecology. Populations are regulated by very basic principles: migration, predation, diseases, starvation, conflicts.

If migration is impossible because the area is surrounded by fences and there are no corridors to other areas and there are no predators, the only other options for population control are less natural.

Winter 2018 populations have grown out of control and bigger than the area can feed. Due to winter conditions the population of cattle, deer and horses are massive dying from starvation, there is suffering, and we can speak about animal cruelty.

The responsible management, The State Forest Service, is refusing to provide supplementary food. Volunteers and farmers trying to help the animals are prosecuted by law reinforcers. Rangers are trying to keep the suffering out of the publicity and are shooting animals. Food provided by volunteers is removed by rangers, who probably are only acting as them they were told, but are also not taking position against this cruelty.

Ministers are defending the management and explaining that everything is still according to management plans of at least four years old. The responsible management organisation is pretending to be still in control and that volunteers are endangering the life of the animals.

It is not only time to conclude that this experiment is gone out of control, the reaction of the responsible organisations is showing a lack of knowledge and empathy. Animals are suffering and victim of power play between organizations, politics and public.

The State Forest Service claims to be a nature conservation organisation, but what in this nature reserve is different from a zoo or a farm? The animals are locked in and the owner has full responsibility for their welfare. Any farmer or zoo abusing its animals managing their population as this organization, would be legally prosecuted. Why is this management tolerated, just because it is a former governmental organization.

As chairman of an international NGO, I try every day to work for conservation and animal protection. It is heart-breaking to see this happening in my own country, a country that presents itself as civilized but where the government and governmental organizations obvious lack empathy and care for animal welfare.

I write this article to make the international society aware about what is happening in this area and I hope that not only Dutch activists continue to stand up for these animals but that they also get support from the international community.

The objective is to force the responsible organisation State Forest Service to start feeding on advise of external experts, to open the area for inspectors and press, to come with a long term plan and to hold management accountable for this disaster and its ensueing animal cruelty.

* This article is written on personal title and is not necessarily a representation of the point of view organizations Patrick van Veen works for.

Patrick van Veen

Biologist
Managing director APEmanagement®
Global Board Chair of the Jane Goodall Institute

 

 

* * * * *

Nederlandse Overheid gedoogt ernstige dierenmishandeling

Kom op voor dierenwelzijn!

* Wij verlengen de petitie tot de minister in actie komt.

Massale uithongering, ondervoeding en honderden stervende en lijdende opgesloten dieren. Dat is niet een situatie die je verwacht in een beschaafde samenleving zoals Nederland. Zeker niet als deze situatie door de overheid wordt toegestaan en zelfs gefaciliteerd. Helaas is dit de actuele situatie in Nederland: het gevolg van een mislukt experiment, machtspolitiek en bedrog.

De Nederlandse overheid heeft eind zestiger jaren een natuurgebied gecreëerd van 56 km2, de Oostvaardersplassen in Flevoland, een uniek natuurgebied in een nieuw gewonnen land. Het begin was zonder twijfel een succesverhaal. Voor het landschapsbeheer werden grote grazers ingezet: konikpaarden, edelherten en heckrunderen. Twee van drie zijn gedomesticeerde gefokte soorten die zijn aangepast aan een natuurlijke en wilde omgeving. Er was geen populatiemanagement want de natuur moest zijn gang kunnen gaan.

Wilde vogelsoorten hadden zich al gevestigd. De introductie van de grote grazers in het landschap leek succesvol, de kuddes begonnen te groeien en dat was ook waar de problemen begonnen.

Elke eerstejaars student biologie leert een paar belangrijke lessen over populatiedynamica en ecologie. Populaties grazers (herbivoren) worden gereguleerd door een paar basale principes: migratie (trek naar andere gebieden), predatie (gegeten door roofdieren), ziektes, hongersnood en conflicten.

Als migratie onmogelijk is omdat het gebied is omsloten met hekken en er geen migratieroutes zijn naar andere natuurgebieden en als er geen roofdieren zijn dan zijn de overgebleven controlemechanismen minder natuurlijk en ontoereikend.

Begin winter 2018 waren de kuddes dusdanig in omvang gegroeid dat het beschikbare gebied voor begrazing van minder dan 25km2 niet meer voldoende voedsel opleverde. Door strenge vorst en te weinig voedsel vindt dan massale sterfte onder de paarden, runderen en herten plaats. Uithongering en bruut lijden is het gevolg van de situatie en we kunnen spreken van dierenmishandeling, omdat het een vermijdbare en voorspelbare situatie betreft.

Verantwoordelijk voor het beheer is Staatsbosbeheer, zij weigert de dieren bij te voeren. Vrijwilligers en boeren die de dieren proberen te helpen en het lijden te stoppen worden vervolgd door de gezagsdragers. Voedsel door de vrijwilligers aan de dieren gegeven wordt door boswachters verwijderd. Boswachters voeren kennelijk uitsluitend opdrachten van hogerhand uit en ze nemen ook geen stelling tegen de mishandeling en het lijden van de dieren.

De minister en verantwoordelijke beleidsmakers verdedigen het beleid met uitleg dat alles nog steeds verloopt volgens het managementplan dat inmiddels achterhaald is en al meer dan tien jaar door experts wordt bekritiseerd. De verantwoordelijke beheersorganisatie doet voorkomen alsof alles onder controle is en verwijt de vrijwilligers, dat ze het leven van de dieren in gevaar brengen, terwijl de beheerder zelf in de afgelopen maanden al duizenden dieren heeft afgeschoten.

Het wordt niet alleen tijd dat we concluderen dat dit experiment volledig uit de hand gelopen en mislukt is, maar de verantwoordelijke organisaties laten ook zien dat het ontbreekt aan kennis en empathisch vermogen. De dieren lijden en zijn het slachtoffer van een machtsspel tussen organisaties, politiek en publiek.

Staatsbosbeheer claimt een natuurbeschermingsorganisatie te zijn, maar waarin verschilt dit natuurpark van een dierentuin of een boerderij? De dieren zijn opgesloten en de beheerder heeft volledige verantwoordelijkheid voor hun welzijn. Elke dierentuin of boer die zijn dieren op gelijke wijze zou behandelen zou onmiddellijk strafrechtelijk worden vervolgd. Waarom wordt dit gedrag en beheer getolereerd? Uitsluitend omdat het een door de overheid gecontroleerde beheersorganisatie is?

Als voorzitter van een wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie, probeer ik me dagelijks in te zetten voor natuurbescherming en dierenwelzijn. Het is hartverscheurend en beschamend dat in dit land, dat zich presenteert als geciviliseerd, zowel de betrokken overheid als haar uitvoerende organisaties de vereiste empathie en zorg voor dierenwelzijn missen.

Dit artikel schrijf ik om Nederland en de internationale gemeenschap bewust te maken wat er gebeurt in de Oostvaardersplassen en ik hoop dat Nederlandse activisten steun krijgen van de internationale gemeenschap.

Het doel is om de verantwoordelijke organisatie Staatsbosbeheer te dwingen tot het bijvoeren onder toezicht van externe experts, toegang tot het volledige gebied voor inspecties en pers, de verplichting tot het opstellen van een duurzaam lange termijn beheersplan en de erkenning van de verantwoordelijkheid van de beheerder voor de degradatie van het terrein en het instandhouden van dierenleed.

Patrick van Veen

Bioloog

Directeur APEmanagement®

Global Board Chair of the Jane Goodall Institute

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven en vertegenwoordigt niet vanzelfsprekend het standpunt van organisaties waar Patrick van Veen voor werkt.

Update #25 years ago
Thank you for signing. Please ask your friends to support also. Thank you
Update:
The killing of the red deer still goes on. Still hundreds to shot.
The cows are getting bad food or no food at all.
Too many konik horses on the "Oostvaardersplassen"as well.
They need to be transported to other better places.
This is a good place for birds but not for these animals !!!
Thank you for reading this.
Update #15 years ago
The situation of the animals on the Oostvaardersplassen Netherlands is still urgent.
More than 1800 deer are they killing this winter 2010 NOW.
They say because they will starve of hunger this winter.
Guess what they refuse to feed these imprisoned animals.
No care at all just the bullet for healthy animals even.
Ask your friends to sign the petition also.
Our voice needs to be heard. Thank you.
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.