Pe demann ki trezor dan Rodrig pou Rodriguai

  Nou bann sitwayin ki pe sign sa petisyon la nou pe anvi fer Sef Komiser Rodrig avek Premyen Minis Moris konn nou posityon konsernan sa trezor ki finn decouver dan Rodrig la.

  -Nou panse ki li enn zafer lozik e lezitim ki sa trezor ki finn dekuver dan Rodrig la revinn pou popilasyon Rofrig peu import ki lalwa dir lorla parey koman si li ti dekuver Sesel li ti pou revinn a bann Seselwa ou dan Moris li ti pou revinn a bann Morisyin.
  -Dapre bann lonformasyon ki nou finn gagnin sa bann dimunn ki finn dekuver sa trezor la pa finn dekuver sa par pir azar kouman zot pe rod fer krwar atraver enn afidavi ki zot finn zire.

  Pou sa bann rezon ki nou finn mansyonin lao la nou pe demann ou:
  1. Pran bann mezir aproprye ek irzan ki bizin pou asire ki:
  (a) Sa trezor la revinn de drwa ek an tout lezitimite a popilasyon Rodrig
  (b) Ki trezor la ninport ki valer li enan mem synbolik li rest lor later Rodrig.
  (c) Anklans bann demars aproprye ek irzan pou gayn bann exper apropriye pou konsey lasanble Rezyonal lor fason pou explwat ek dispoz sa trezor la ek evalye so valer istorik ek/ou moneter.

  2. Pran bann mezir apropriye ek irzan pou ouver enn lanket serye lor sa bann dimounn ki finn swadizan dekuver sa trezor la par azar ek si enan bann prev ki zot finn zir enn fos afidavi pou akapar enn parti trezor la dan enn fason frodilez pran bann aksyon legal ki bizin kont zot.

  3. Pran bann mezir aproprye ek irzan pou konfirmin si sa bann dimounn ki finn dekuver sa trezor la pa finn extrer enn parti ou totalite trezor la ek pran bann aksyon apropriye kont zot.

  4. Pran bann mezir apropriye pou ki RRA fer so bann ofisye konpetan koman Forest Conservation and Enforcement Officer asir enn kontrol permanan lor sit la.
  Sign Petition
  Sign Petition
  You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

  See our privacy policy.

  By signing, you accept Care2's terms of service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

  Having problems signing this? Let us know.