Protesta konta l-bini bl-adocc f' malta

  Fl-ahhar granet smajna b'ahbarjiet rigward il-bini li- qieghed jaqa. Ghalhekk ic-cittadin malti mhux qieghed ikun komdu f' daru u hemm ir-riskju li jmut go daru, kawza tat-traskuragni ta' min qieghed jibni. Ghalhekk qieghed naghmel appell biex in-nies jigu rispettati. Kull min ghandhu x'jaqsam ma' dawn l-incidenti ghandhu jerfa ir-responsabilta ISSA QABEL IKUN TARD WISQ. IN-NIES JIXRAQILHOM AMBJENT SIKUR FEJN JGHIXU. XERRDU L-KELMA.
  Sign Petition
  Sign Petition
  You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

  Privacy Policy

  By signing, you accept Care2's Terms of Service.
  You can unsub at any time here.

  Having problems signing this? Let us know.