URGENT - Vietnam: Investigate the mass fish deaths in the central coastal provinces

  • by: Bao Nguyen
  • recipient: The Government of The Socialist Republic of Vietnam - United Nations Environment Programme. (UNEP) - The Global Programme of Action for The Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (GPA) - H.E. Secretary-General of ASEAN

To: The Government of The Socialist Republic of Vietnam.

C/c:
- United Nations Environment Programme. (UNEP)
- The Global Programme of Action for The Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (GPA)
- H.E. Secretary-General of ASEAN. – Mr. Le Luong Minh
- The Secretary-General of ASEAN. 2013-2017
- Committee of Permanent Representatives to ASEAN

Date: April 30th, 2016

Re: Mass fish deaths in Vietnam

Dear Sir/Madam.

We would like to draw to your immediate attention to the mass fish deaths that occurred 26 days ago along the country's central coastal provinces (Ha Tinh, Quang Tri, Quang Binh, and Thua Thien Hue).

There have been no official announcements, no declaration of a marine environmental disaster from the authorities, and no investigation of this spate of continued mass fish deaths, and to take measures for damage and loss, despite local peoples efforts calling for help?

We urge the Government of Vietnam to take the following actions immediately to tackle this marine environmental disaster in the central coast:

1. To declare the marine environmental disaster along the country's central coastal provinces (Ha Tinh, Quang Tri, Quang Binh, and Thua Thien Hue) and apply the conditions of disaster relief with immediate effect.

2. To establish a Governmental body who is responsible for the marine environmental disaster and disaster relief, and to direct those scientific research units to conduct their investigation to identify the cause of this marine environmental disaster with immediate effect.

3. To inform and invite the participation of international organizations, the United Nations Environment Programme (UNEP), Non-profit environmental organizations who have been funding Vietnam in research, dealing with environmental disasters and marine environmental disasters in order to set up a competent and independent professional body controlling reports of investigation in relation to current ongoing marine environmental disaster.

We urge the Government of Vietnam to take those mentioned actions immediately and to make public all the information in order to maintain the safety conditions within the area of disaster as well as to consolidate our trust by undertaking the disaster relief to compensate damages and losses.

Please add your name below to send this petition to the Government of Vietnam to urge the addressed to take action immediately to investigate and save the marine environment.

Thank you for your cooperation.

Sincerely.

Bao Nguyen & Nguyen Ngoc Nhu Quynh

---

K/g: Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam

Đồng K/g:
- Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP)
- Chương trình Hành động Toàn cầu về Quản lý Ô nhiễm biển từ nguồn Đất liền (GPA)
- Tổng thư ký khối ASEAN – Ông Lê Lương Minh
- Ban Thư ký ASEAN
- Ủy ban Đại diện Thường trực bên cạnh ASEAN

Ngày: 30/4/2016

Thưa Quý Vị,

Chúng tôi muốn quý vị ghi nhận rằng hiện tượng thảm hoạ cá chết hàng loạt tại các tỉnh vên biển miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế) đã xảy ra được 26 ngày.

Mặc dù người dân trong khu vực đã kêu cứu nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức được tuyên bố và công bố thảm họa môi trường biển từ các cơ quan có trách nhiệm để tìm ra nguyên nhân gây ô nhiểm khiến cá chết hàng loạt, cũng như có các biện pháp khắc phục hậu quả?

Nay chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải có ngay các hành động sau để ứng phó với thảm họa môi trường biển ở bờ biển miền Trung:

1. Tuyên bố ngay lập tức vùng thảm họa môi trường biển dọc bờ biển miền Trung Việt Nam (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế) nhằm có các biện pháp ứng phó với thảm họa.

2. Thành lập ngay lập tức một ủy ban cấp chính phủ có trách nhiệm ứng phó với thảm họa và giải quyết hậu quả thảm họa, và điều phối các cơ quan nghiên cứu khoa học vào cuộc để tiến hành các bước điều tra tìm ra nguyên nhân gây nên thảm họa môi trường biển.

3. Thông báo và mời các cơ quan quốc tế, tổ chức thuộc Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), các tổ chức môi trường phi chính phủ đã và đang tài trợ cho Việt Nam trong các chương trình nghiên cứu, ứng phó với thảm họa môi trường và môi trường biển để có cơ chế giám sát và kiểm soát đủ uy tín và độc lập đối với các báo cáo kết quả điều tra nguồn gây nên thảm họa môi trường biển đang diễn ra này.

Chúng tôi yêu cầu chính phủ phải có ngay các hành động trên và công bạch thông tin cho người dân được rõ nhằm đảm bảo điều kiện an toàn trong vùng có thảm họa và củng cố lòng tin của người dân với các biện pháp khắc phục thảm họa để đền bù thiệt hại cho vùng có thảm họa.

Vui lòng ký tên của quý vị ở đây gởi đến chính phủ Việt Nam để kêu gọi các cấp có thẩm quyền có ngay hành động điều tra và cứu môi trường biển.
Trân trọng cảm ơn.

Bảo Nguyễn & Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

(Photo: tons of dead fishes washed ashore along the central coast of Vietnam - Tran Tinh / Tuoi Tre News)

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.