Banning the Death Penalty in Vietnam

  • by: Plum Village
  • recipient: President Truong Tan Sang of the Socialist Republic of Vietnam

Honorable Mr. President Truong Tan Sang of the Socialist Republic of Vietnam
RE: Death Penalty in Vietnam

Mr. President,

We who are numbers of the Plum Village community in France, which includes monastic and lay practitioners from several countries, respectfully write this letter to ask you and the Vietnamese Government to order a ban on the death penalty in Vietnam.

We are sharing this letter with friends in religious and humanitarian community worldwide. Many people will add their names to this request that you, Mr. President, use your considerable power so that now and in the future many people may benefit from your compassionate action.

------------------------------------------------------------

Tứ Chúng Làng Mai thỉnh cầu Chủ Tịch Nước bãi bỏ án tử hình ở Việt Nam

Kính thưa Ngài Chủ tịch nước,

Chúng tôi - thành viên và thân hữu của Đạo Tràng Mai Thôn ở Pháp, trong đó có các giới xuất gia và cư sĩ thuộc nhiều quốc tịch - kính viết thư này đến Ngài Chủ tịch để xin Ngài với sự đồng thuận của Nhà nước CHXHCN Việt Nam ra lệnh bãi bỏ án tử hình tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng đang chia sẻ lá thư này với các thân hữu trong các cộng đồng nhân bản và tôn giáo trên thế giới. Rất nhiều người sẽ ký tên vào lá thư này để cùng thỉnh cầu Ngài Chủ tịch sử dụng quyền lực của mình, giúp cho rất nhiều người trong hiện tại và tương lai được thấm nhuần ơn mưa móc.

Complete letter (Sau đây là thư thỉnh cầu)

http://plumvillage.org/news/letter-to-the-president-of-vietnam/

http://langmai.org/cong-tam-quan/Thich-Nhat-Hanh/bai-bo-an-tu-hinh-tai-viet-nam

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.