STOP DE NERTSKWEKERIJEN !

STOP DE NERTSEN KWEKERIJEN IN VLAANDEREN
Wanneer gaat het stoppen Minister Ben Weyts?
- De levensomstandigheden van dieren in gevangenschap zijn ook verschrikkelijk. Ik ga nu uitleggen hoe het leven van een nerts er in gevangenschap uitziet. De nerts is een roofdier dat in de natuur een groot territorium heeft. Hij jaagt veel in het water waardoor het water toch ook wel een groot deel uitmaakt van zijn leven. Dit roofdier wordt in een pelsdierenfabriek opgesloten in een kooitje van 100cm lang, 30cm breed en 30cm hoog. De kooitjes bestaan helemaal uit gaas. Dit gaas is meestal geplastificeerd om beschadiging van de pels te voorkomen. Doordat de dieren in zo’n kleine ruimte zitten en niet op hun eigen wijze kunnen leven gaan ze vaak gestoord gedrag vertonen en kunnen hieraan sterven. Het voedsel van nertsen in het wild varieert heel erg. In gevangenschap krijgen de dieren een prakje dat bestaat uit vis, vlees en pluimvee-afval waaraan vitaminen en mineralen zijn toegevoegd. Hoewel de dieren graag zouden willen zwemmen krijgen ze hier geen water voor. Drinken krijgen ze in een open waterbakje of ze moeten leren drinken uit een waterfles. Leren ze dit niet dan zullen ze uitdrogen. Na het eten likken de nertsen het gaas van de kooi af. Bij strenge vorst komt het voor dat de tong aan het gaas vastvriest. Daarbij loopt het dier zware verwondingen op en scheurt hele stukken tong af. Het dier doet natuurlijk ook aan pelsverzorging. Waarschijnlijk uit verveling gaat het dier veel aan de haren van zijn vacht bijten. Dit is niet natuurlijk niet gunstig voor de pels. Daarom worden bij jonge nertsen de tanden ingekort of zelfs weggehaald zodat ze de pels niet kunnen beschadigen. Een fokker wil natuurlijk dat zijn nerts jongen krijgt. Helaas is het teefje vaak niet bereid te paren waardoor er vechtpartijen ontstaan. De vacht raakt hierbij beschadigd. Daarom wordt, om verwondingen te voorkomen, de bek van het teefje vaak met plakband dichtgeplakt. Voor een nertsenfokker is de grootste eer die er te behalen valt een nieuwe mutatie (soort kleur) te ontwikkelen. Vaak lijden deze nieuwe mutaties tot ernstige lichamelijke gebreken zoals doofheid, ernstige bloedarmoede en bloedingen van de slijmhuid.
- We weten nu ondertussen hoe wilde dieren gevangen en gefokt worden. maar met alleen de dieren vangen ben je er nog niet. De dieren moeten ook nog gedood worden en verwerkt worden tot een bontjas. Ik ga nu uitleggen wat er allemaal gebeurt vanaf het moment dat het dier gedood wordt. De meest gebruikte manier om het dier te doden is om simpelweg de nek om te draaien. De reden dat ze niet op een iets humanere wijze worden gedood door ze een spuitje te geven is omdat het narcose middel dat in de injectie zit de pels kan doen verkleuren. Als het dier dood is wordt het gestroopt en gedroogd. Voordat de gedroogde vachten naar de bontveiling gaan worden eerst de laatste resten vlees van de vacht afgehaald en de vacht geborsteld. Als een vacht eenmaal is verkocht op de veiling worden de overtollige huidlagen aan de binnenkant van de vacht weggeschaafd en daarna wordt de huid ontdaan van al het vuil, stofjes en eventueel losgeraakte haren. Daarna kan de vacht met behulp van speciale naaimachines in de gewenste jas verwerkt worden.-The living conditions of animals in captivity are also terrible. I am now going to explain how the life of a mink in captivity there. The mink is a predator that has a large territory in nature. He hunts a lot in the water causing the water to a large part of his life. This Predator is locked up in a cage in a fur factory of 100 cm long, 30 cm wide and 30 cm high. The existence all the way from wire mesh cages. This mesh is usually plastic-coated to prevent damaging the fur. Because the animals in such a small space and not be able to live in their own way they often disturbed behaviour and can die. The food of mink in the wild varies very much. Get the animals in captivity a mash that consists of fish, meat and poultry waste to which vitamins and minerals have been added. Although the animals would love to get them here no water for swimming. Get them in an open water dish or drink they have to learn to drink from a water bottle. Learn they do not then they will dry out. After eating licking the mink the gauze of the cage. When severe frosts it happens that the tongue to the mesh vastvriest. However the animal heavy injuries on and rips off whole pieces of tongue. The animal does of course also to fur care. Probably out of boredom is the animal much to bite the hair of his fur. This is not of course not favorable to the fur. Therefore, in young mink the teeth cut short or even taken away so they cannot damage the fur. A breeder wants, of course, that his mink boy gets. Unfortunately, the female often unwilling to mate leaving brawling. The fur touches it damaged. Therefore, to avoid injuries, the mouth of the female often sealed with adhesive tape. For a mink breeder is the greatest honor that there is a new mutation (kind of color). Often suffer these new mutations to severe physical defects such as deafness, severe anemia and bleeding of mucous skin. -We now know in the meantime how wild animals caught and bred. but with only the animals catch are you there yet. The animals must also be killed and processed into a fur coat. I am now going to explain what's happening from the time the animal is killed. The most common way is to simply kill the animal to the neck to turn. The reason that they are not on a slightly more humane manner be killed by them a syringe to give is because the anesthetic that can discolour in the injection is the fur. If the animal is dead, the poached and dried. Before the dried coats to the fur auction going to be first the last remnants of the meat picked up and the fur coat brushed. If a fur is sold on the auction are the excess skin layers on the inside of the coat weggeschaafd and then the skin is stripped of all the dirt, debris and possibly fell on her hair. Aside from that, the fur with the help of special sewing machines in the desired coat.
Thanks for signing.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.