Racism happening at Abo Akademi University, address the racism issues raised now

Petition in 3 languages: Suomeksi / På svenska / English

Vaadimme, että Abo Akademin rehtori ja opetusministeri pysäyttävät kaikenlaisen mustiin ja värillisiin, rodullistettuihin opiskelijoihin ja tutkijoihin kohdistuvan rasismin. Vaadimme, että Åbo Akademi ja kaikki muutkin yliopistot Suomessa toteuttavat jatkossa käytäntöjä, jossa ihmisiä ei jaotella ihonvärin takia.

Pyydämme Abo Akademia pyytämään anteeksitutkijalta ja opiskelijalta, jotka ovat tässä uhreja. Abo Akademissa tapahtuneista rasistisista käytännöistä on useita esimerkkiä.

Åbo Akademin yksittäisen laitoksen päällikkö (HOD, Head of the Department) ei onnistunut ratkaisemaan rasismia koskevia valituksia, jotka liittyvät Suomessa asuvaan mustaan afrikkalaiseen tutkijaan ja opiskelijaan.

Tutkija löysi rasistisen postikortin toimistonsa ovesta. HOD ei tukenut tai suojellut tutkijaa rasistiselta hyökkäykseltä. Yliopistolla on velvollisuus suojella kaikkia
tutkijoita rasistisilta hyökkäyksiltä.

Yksi opiskelija ilmoitti HOD:lle toisen opiskelijan joutuneen rodullisen häirinnän kohteeksi. Vuonna 2015 HOD kehotti heitä työskentelemään eri aikoihin, mikä johti siihen, että musta opiskelija teki työtä yöllä vuosien ajan. HOD ei onnistunut hallitsemaan tilannetta. Sen sijaan hän nimesi kantelijan vihaiseksi mustaksi naiseksi. Åbo Akademin henkilöstöjohtaja (Director of human Resources, HRD) otti kantaa keskusteluun, mutta käytti rasistista kieltä tekstissään. Samalla hän syytti opiskelijaa siitä, että hän ei ollut itse tehnyt asian eteen riittävästi.

Åbo Akademin rehtori sanoi afrikkalaisten opiskelijoiden olevan lapsia. Rehtorin kannanotto on kuin suoraan siirtomaa-ajalta, jolloin mustia aikuisia pidettiin henkisiltä ominaisuuksiltaan ikuisesti lapsina. Tämän voi tulkita suoraan kannanotoksi afrikkalaista tutkijaa ja opiskelijaa kohtaan.
Åbo Akademi kieltää tunnustamasta, että heidän taholtaan kyseessä olisi rasismi. He nimeävät nämä puheet ja kannanotot virheeksi, väärinkäsitykseksi, tahattomuudeksi tai syyttävät tilanteesta huonoa ilmapiiriä. He eivät tunnusta avoimesti olleensa rasistisia. Tämä osoittaa, kuinka rasismi on syvästi juurtunut yliopistoon ja osoittaa tahallista tietämättömyyttä rasismista, syrjinnästä ja mikroaggressiosta.

Toisessa tapauksessa HOD epäonnistui yrityksissään lopettaa rasistinen häirintä, kun valkoiset opiskelijat ja professorit huusivat mustalle maahanmuuttajatutkijalle tammikuussa 2018. Kolme professoria, mukaan lukien HOD, huusi jälleen viikkoa myöhemmin toisessa tapahtumassa Abo Svenska -teatterissa. Hän lähetti sähköpostia tapahtuman osapuolille, mutta ei vastauksessaan käsitellyt mustan tutkijan kommentteja. Hän ei onnistunut ratkaisussaan. Sen sijaan hän nimesi kantelijan vihaiseksi mustaksi naiseksi ja valkoisen haavoittuvaksi valkoiseksi naiseksi. Tämä jaottelu oli rasistinen.

HRD: n lähettämät asiakirjat sisältävät rasistista kieltä. "Mustaihoiset opiskelijat ja tutkijat". Emme ole ihonvärisiä. Musta rodullinen identiteetti on sosiaalinen rakenne, joten kukaan ei ole identiteetiltään mustaihoinen. Meillä ei ole mustaa ihoa, mutta on monia värisävyjä. Ihonväriin perustuva jaottelu on kolonialismin perintöä.

3. Mustien aikuisten korkeakouluopiskelijoiden ja tutkijoiden infantilisointi.

Tutkija ja opiskelija ehdottivat, että yliopiston rahoittaa tutkimuksen, jossa selvitetään mustien ja ruskeiden opiskelijoiden kokemuksia rasismista, koska yliopistolla ei ole työkaluja johtuen edellä mainituista konflikteista ja käytännöistä. Rehtorin vastaus oli "Tällä hetkellä myös tutkimme asiaa. Tutkimus voi antaa hyödyllistä tietoa Åbo Akademille, mutta myös muille
organisaatioille. Tohtorikoulutettavan ohjaajan mukaan tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka etniset vähemmistöopiskelijat (erityisesti mustat opiskelijat) Suomessa ja Yhdysvalloissa kokee koulussa ja miten nämä koulut tukevat heidän koulunsa hyvinvoinnin tunnetta ja kykyä saada lisää mahdollisuuksia. "
(Rehtori, 29.11.2018).

Rehtorin mainitsema tutkimus liittyy lapsiin. Sillä ei voida ratkaista aikuisten ongelmia yliopistoissa. Toisin kuin kolonialisitessa diskurssissa, mustat eivät ole ikuisia lapsia. Tämä on hyvin loukkaavaa ja asenteellista.

Pidämme rasismiin ja rotuun perustuvia asenteita ja kommentteja merkkinä epäpätevyydestä kyseisten konfliktien ratkaisemisessa.

SahWiran Africa International ry:n pyynnöt / vaatimukset

1. Abo Akademi pyytää julkisesti anteeksi opiskelijaan ja tutkijaan kohdistuneesta rasismista sekä kaikilta vetoomuksen allekirjoittaneilta.

2. Abo Akademi ja muut suomalaiset yliopistot laativat selkeän poliitiikan
monimuotoisuuden toteuttamisessa. Yliopistoilla on oltava selkeät mekanismit rasististen konfliktien ratkaisemiseksi. Opetusministerin tulisi olla tietoinen, että Åbo Akademin esimerkit ovat osoitus laajemmasta rasismin, rodullisen väkivallan, vähemmistöryhmien häirinnästä kansainvälisiä opiskelijoita kohtaan. Heidät on otettava osaksi keskustelua eikä jättää ulkopuolelle.

Ratkaisuehdotuksemme on, että Abo Akademi ja opetusministeri
ottavat SahWira Africa Internationalin mukaan keskustelemaan rasismista
Abo Akademissa sekä etsimään ratkaisuja siihen, miten kaikkien yliopistojen monimuotoisuutta ja osallistavia uudistuksia
Suomessa voidaan kehittää niin, että ne eivät vahingoita afrikkalaisesta syntyperästä tai muista vähemmistöryhmistä tulevia opiskelijoita.


PÅ SVENSKA

Vi kräver att Åbo Akademis Universitets rektor och Finska Minister för Undervisning stoppar rasism av alla former mot svart, brunt och all rasifierade Studenter och forskare som pågår på Åbo Akademiska Universitet och också vid andra universitet i Finland och installerar mångfaldsvänliga och inkluderande riktlinjer. Åbo Akademiska Universitet skall också be om ursäkt av forskare och studenter som är offer.

Exempel på rasism och rasistiska metoder som hände på Åbo Akademiska
Universitet är:

1. Avdelningschefen (HOD) misslyckades med att lösa rasismklagomålen från studenter och forskare som är svarta afrikanska invandrare som nu lever i Finland.

Forskaren hittade ett rasistiskt kort på kontorsdörren och HOD gjorde inget för att stödja eller skydda forskaren från rasistiska attacker. Enelev informerade HOD om rasistiskt beteende från en annan student, istället för att lösa situationen installerade HOD rasseparation av tid.
En svart student måste nu komma för att läsa på natten för att inte
störa rasister. HOD misslyckades med att hantera raskonflikter, istället utpekades klagaren till en "arg svart kvinna."

2. Human Resurs Director (nedan kallas "HRD") skickade dokument
skrivet av rasistisk slag och vägrade att dra tillbaka de rasistiska
dokumenterna. HRD anklagar också den studenten som är offer för att inteha gjort tillräckligt för att avsluta rasens separation av tiden vid avdelningen.

3. Infantilisering av svarta vuxna människor.

Rektorn säger svart vuxen Ph.D. studenter och doktorander forskare är barnsliga och på detta sätt infantiliserar svart vuxen
universitetsforskare och studenter och säger i rasistisk koloniala
diskurs att svarta vuxna är eviga barn, skicka rasistiska dokument, manipuleraroch vägrar helt att erkänna rasism, men beteckna det som misstag, missförstånd och att atmosfären har inte alltid varit bra, klumpig, omedveten rasism, oavsiktlig rasism, inte öppen rasism etc. Detta visar hur rasismen är djupt förankrad i universitet och att det finns avsiktlig okunnighet om rasism, mikroaggression, rasvåld, rasdiskriminering och hur ras-trauma orsakas.

Rasism i alla former.

1. HOD som misslyckandes att hantera rasism och
mikroaggressionsklagomål, agerar som medskyldig. En forskare, svart afrikansk invandrarkvinna, hittade ett rasistiskt kort på hennes kontorsdörr vid universitetet. Forskaren visade HOD det rasistiska kortet, men hon fick inte något stöd. Universitetet har en skyldighet att skydda alla forskare från rasattacker. Då när separation av tiden händer pga. ras , kallas det för rasistisk segregering av tiden. Ensvart student rapporterade ett fall av ras baserad psykisk misshandel utgåande av en elev som kände sig obekväm att vara i samma rum som ensvart afrikan. HOD rekommenderade vid ett möte 2015 att de undviker varandra i korridorerna och rekommenderade rasseparation av tiden. Hon
har tvingats att gå till universitet på natten I flera år, tills nu, för
att läsa. I annat fall misslyckades HOD att lösa situationen när vita
studenter och professorer ropade på rasistiskt sätt åt en svart forskare vid en julfest i januari 2018. De tre professorerna inklusive HOD ropade på henne igen en vecka senare i en annan händelse på Åbo Svenska Teater. Hon skickade e-postmeddelanden som begärde dem sluta, och en av de anklagade professorerna blev olycklig i processen och bestämde sig för att fokusera processen på sig själv och hennes känslor. Nu blev den olyckliga vita föreläsaren fokus för HOD och den svarta forskarens begäran har nu inte mera vidare tagits hand om. HOD misslyckades med att lösa kris och markerade klaganden till en "en arg svart kvinna", enrasistisk metod för att tysta svarta kvinnor och den vita föreläsaren som centrerad sig kallades "sårbar vit kvinna som behöver skydd" så nuvar HOD aktivt engagerad i rasism själv.

2. Rasistiska dokument som skickas av HRD använder rasistisk diskurs som "svarthyade studenter och forskare".

Vi är inte hudfärg. Svart rasidentitet är en social konstruktion och
skapaelse, ingen har svart hud. Vi har inte svart hud, men många nyanser av färg. Hudens färghierarki har en kolonial historia av dehumanisation. I rapporten, HRD skyller den svarta studenten för att inte göra tillräckligt för att sluta raslig segregering av tiden:

"Om saken vid avdelningen (rapporterad) skulle ha behandlats öppet och i tid, missförståndet, rasliga segregeringen av tiden, är sannolikt att ha tagits ut omedelbart.
Nu kom frågan verkligen först under medlingsprocessen som initierades (..) i maj 2018. Förseningen berodde troligen på missförståndet.
Professorens handlingar kan emellertid inte, på något sätt på grundval avutredningsmaterial, betraktas som rasistiska. "(Human Resources Chef 7.2.2019).

Så, frågan är vems fel det är att en svart student har i så många år
måsta komma på nattskift för att komma åt universitetets resurser?

3. Infantiliserande svart vuxen universitetsstuderande och forskare.

Vi erbjöd ett förslag som för fram att universitetet satsar för lite på
forskning om rasism och erfarenheter från svarta och bruna studenter, forskare och personal saknar verktyg och kunskaper om rasism, rasistisk fördom och hur man ska relatera med svarta människor eller hantera raskonflikter.

Rektorns svar var: "För tillfället har vi också pågående forskning i ett relaterat ämne. Forskning som vi hoppas kan bidra med användbar information till Åbo Akademi, men också till andra
organisationer. Handledaren för doktoranden beskriver arbetet som en studie som syftar till att få en förståelse för hur etniska
minoritetsstudenter (särskilt svarta studenter) i Finland och
Förenta staterna upplever skolor, och hur dessa skolor stöder deras
känsla av välbefinnande och förmåga att få tillgång till ytterligare
möjligheter. " (Rektor, 29.11.2018).

Vi finner förslag på forskning om barn i skolor för att lösa svarta
vuxnas problem på universitetet rasistiska och infantiliserande mot svarta människor som spelar in i en kolonialistisk rasistikt
syn på svarta människor är eviga barn som aldrig växer upp, förnedrande.


SahWira Africa International Requests / Krav

1. Åbo Akademi skall be om ursäkt av studenten och forskaren och
alla människor som skrev under detta dokument.

2. Åbo Akademiska Universitet och andra finska universitet skall ha
tydliga interventionsriktlinjer om mångfald och inkludering och sätta särskilt uppmärksamhet på mest missgynnade svarta människor av afrikansk härkomst.
Rasism är en universitets rasdiskrimineringsfråga och alla universitet behöver tydliga mekanismer för att lösa raskonflikter.

Ministern borde veta att det som händer på Åbo Akademiska Universitet är en indikator på ett bredare problem med rasism, rasvåld, trakasserier, mikroaggressioner, marginalisering och dehumanisering behandling av dem från minoritets etniska grupper och internationella studenter och forskare på finska universitet.

Ministern måste samråda bland de rasistiska grupperna. Språket får inte heller användas som ett vapen för att utesluta internationella studenter och forskare från aktiviteter avsedda för dem, eftersom
internationalisering inkluderar inkluderande språk och kunskap om
mångfalt.

3. Håll den personal, som har utövat rasism och rasdiskriminering
eller visat inkompetens i att utföra sitt ansvar, ansvariga.

Slutsats:
Åbo Akademiska Universitet och utbildningsministern
engagerar SahWira Africa International för att diskutera frågor om
rasism, mångfald och inkluderande reformer på Åbo Akademi och andra universiteti Finland så att de inte skadar svarta människor av afrikansk härkomst och folk av färg och andra minoritetsgrupper.

IN ENGLISH

We demand that Abo Akademi University Rector and The Minister of
Education stop racism of all forms to black, brown, and all racialized
students, researchers happening at Abo Akademi University and also other universities in Finland and come up with diversity and inclusive policies. Also, we request Abo Akademi University apologize to the researcher and student who are the victims. Examples of racism and racist practices that happened at Abo Akademi University are: 

(1) Head of the department (HOD) failed to solve racism complaints by student and researcher who are black African immigrants now living in Finland. The researcher found a racist card on the office door, the HOD did nothing to support or protect the researcher from racist attacks. One student informed HOD of racial harassment from another student, instead HOD put racial separation of time in place, a black student coming at night. HOD failed to manage racial conflicts instead, labels the complainer an angry black woman. (2) Human Resources Director (below will be referred to as HRD) sent documents written in racist discourse and refused to withdraw the racist document. HRD also accuses the student who is a victim of having not done enough to end racial separation of time at the department.

(3) Infantilising black adult people. The Rector says black adult Ph.D. students and Ph.D. researchers are children, infantilizing black adult university researchers and students is a racist colonial discourse which says black adults are perpetual children, Racist documents send gaslight and refuse totally to acknowledge racism, but name it as mistakes, misunderstanding, schism, and the atmosphere has not always been good, clumsy, unconscious racism, unintentional racism, not overtly racism etc. This shows how racism is deeply entrenched in the university, and willful ignorance on racism, microaggression, racial violence, racial discrimination and racial trauma caused.

Racist Practises of all forms.

1. HOD failure to manage racism and microaggression complaints, thus, acting in complicit. A researcher black African immigrant woman researcher found a racist card on her office door at the university.
The researcher showed the HOD the racist card, but, she did not get any support. The university has an obligation to protect all
researchers from racial attacks. Also, racial separation of time was
happening, we say that is racial segregation of time. A black student reported a case of racial harassment by one student who felt uncomfortable with a black African. In a meeting in 2015, the HOD recommended that they avoid each other in the passages, and
recommended racial separation of time. She has been going to
university at night for years, until now. In another case, HOD failed
to solve racial harassment when white students and professors shouted at a black immigrant researcher at a Christmas party in January 2018.
The three lecturer and professor including HOD shouted at her again a week later in another incident at Abo Theatre. She sent emails requesting them to stop, and one professor became unhappy in the process and decided to center herself and her feelings in the process. HOD now the unhappy white lecturer become the focus and all the issues the black researcher had made were not addressed. HOD failed to resolve the crisis and labeled the complainant "an angry black woman" a racist image meant to silence black women, and the white lecturer who centered herself was called "vulnerable white woman needing protection" thus, now HOD was actively engaging in racism herself.

2. Racist documents send by HRD use racist discourse like
"black-skinned students and researchers." We are not skin color. Black racial identity is a social construction and was created, no one has black skin. We don't have black skin, but many shades of color. Skin color hierarchy has a colonial history of dehumanization. In the
report, HRD is blaming the black student for not doing enough to stop racial segregation of time, "If the matter at .. department (reported) in the times would have been treated openly, the misunderstanding, that racial segregation of time occurs, is likely to have been taken out immediately. Now the question really came up first during the mediation process that (name deleted Professor) initiated on the subject in May 2018. The delay probably affected the misunderstanding. However, Professor's actions cannot, in any way on the basis of the investigation material, be regarded as racist." (Human Resources Manager 7.2.2019). So, the question is whose fault is it that the black student has been coming on the night shift to access university resources for so many years?

3. Infantilising black adult university students and researchers. We
offered a suggestion that the university fund for some research on
racism and the experiences of black and brown students, researchers and staff since the university don't have tools and knowledge on racism, racial bias and how to relate with black people or deal with the racial conflicts. The rector's replay was "at the moment we also have research in progress in a related topic. Research which we hope can contribute useful information to Åbo Akademi, but also to other organizations. The supervisor of the doctoral student describes the work as a study aimed at gaining an understanding of how ethnic minority students (especially black students) in Finland and the United States experience schools, and how those schools support their sense of well-being and ability to access further opportunities." (Rector, 29.11.2018). We find the suggestion of research on children in schools to solve to solve black adults problems in the university racist and infantilizing black people taping into a colonial racist discourse that black people are perpetual children who never grow up offensive.

SahWira Africa International Requests/Demands

1. Abo Akademi publicly apologizes to the student and researcher and all the people who signed this petition.

2. Abo Akademi University and other Finnish Universities have clear
intervention policies on diversity and inclusion paying particular
attention to black people of African descent disadvantaged most.
Racism is a university racial justice issue and every university needs
to have clear mechanisms in place to solve racial conflicts, The
minister should know that what is happening at Abo Akademi University is an indication of a wider problem of racism, racial violence, harassment, microaggressions, marginalization and dehumanizing treatment of those from minority ethnic groups and international students and researchers in Finnish universities. The minister must consult widely among the racialized groups. Also, language must not be weaponized to exclude international students and researchers from activities meant for them, because internationalization includes inclusive languages and pluriverse knowledge.

3. Hold the staff that has practiced racism and racial discrimination
or incompetancy in carrying out their responsibilities accountable.

Conclusion: Abo Akademi University and The minister of education
engage SahWira Africa International to discusses issues of racism,
diversity and inclusive reforms at Abo Akademi and other universities in Finland so that they do not harm black people of African descent and people of color and other minority groups.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.