Help STOP the HATE SPEECH of university professor Ms. BILJANA VANKOVSKA

  • by: Albert Hani
  • recipient: Universities, state institutions, Civil society

[Text in ENG, MK and ALB]

[EN]

While all the country is mourning because of the recent bus accident in which 15 people passed away and more than 30 are seriously injured, a university professor of Peace and Security Ms. Biljana Vankovska, using her well known hate speech, ironically and cynically fulfilles her urges for pathological racial and ethnic hate. On Facebook she clearly expressed her happiness on this tragedy, probably thinking that most of them could be ethnic Albanians, and referencing another very tragic event that happened during the conflict in 2001, in nearby place called Karpalak, in which Macedonian ethnic solders lost their lives also on a bus.

In her comment on facebook she said:  WHAT A TRAGEDY AND IRONY: KARPALAK!

We the undersigned see this comment as highly provocative and racist, therefore we demand that this woman finally stops spreading hate speech by:

1. Asking the University where she works to condemn this type of racist comments of her in the past and now;
2. We demand that University suspend her from work for spreading ethnic hate and racism;
3. We demand that all state authorities and institutions immediately remove her from all public engagements for which she is paid by our tax payers money;
4. We ask the Ombudperson to analyse her previous and current hate speeches, provide report and see all the possibilities for this person to be disconnected with public administration;
5. We demand that the Public prosecutor files a court case for encouraging national, religious and ethnic hate, and inform the public on the undertaken steps;
6. We also demand her to publicly apologise and withdraw from all functions that are related to Peace and all functions that are of public interest;
7. We urge all international organizations to immediately remove her from all academic research and activities where she could potentially spread more hate speech.

Enought is enough!
Enough of HATE SPEECH!
Enough of University professors misusing their position to spread racism!
SAY NO TO HATE SPEECH!

------

[MK]

Додека целата земја е во жалост за автобуската несреќа, од којашто се вели дека 15 лица загинале, додека над 30 други се во критична состојба, универзитетската професорка за „Мир и Безбедност", г-ѓа Билјана Ванковска, преку говор на омраза, по којшто е позната, на циничен начин преку иронизирање на ваа трагедија, ја остварува нејзината патолошка желба за предизвикување на национална и верска омраза.

Имено, на социјалните мрежи, коментирајќи на Фејсбук, таа јасно ја изразува нејзината радост во врска со оваа трагедија, највероватно мислеќи дека мнозинството од нив се албанци, и поврзуваќи го овој мастан со друг истотака многу трагичен настан, којшто се случи за време на конфликтот во 2001г. во близина на местото наречено Карпалак, каде што војници од македонска етничка припадност ги загубија животите, исто така во автобус.

На нејзиниот коментар на Фејсбук таа вели:

КАКВА ТРАГЕДИЈА И ИРОНИЈА: КАРПАЛАК!

Ние, долупотпишаните овој коментар го гледаме како крајно провокативен и расистички, така што бараме на оваа жена конечно да и се забрани ширење на омразен јазик преку:

1. Барање до универзитетските институции во кои што таа работи, да се оградат и осудат вакви видови на говор на омраза како во минатото така и сега;

2. Бараме  универзитетските структури да ја суспендираат од работата поради ширење на говор на омраза и расизам;

3. Бараме сите органи и државни институции, итно да ја оѕстранат од секој јавен ангажман за којшто таа се финансира од средствата од даночните обврзници;

4. Бараме Народниот Правобранител да ги анализира нејзините претходни и сегашни говори на омраза, да подготви извештај за можностите за отстранување на оваа личност од јавната администрација;

5. Бараме Јавното Обвинителство да ја гони за иницирање на национална, верска и етничка омраза и да ја информира јавноста за преземените чекори;

6. Исто така, бараме од споменатата личност да побара јавно обраќање и да се отстрани од секоја службена позиција во врска со мирот и секоја друга функција којашто претставува јавен интерес; и

7. Ги поттикнуваме сите меѓународни организации хитно да ја оддалечат од секое академско истражување или проект во којшто таа има можност за ширење на говор на омраза;

Доста е доста...!!!

ДОСТА Е ВЕЌЕ СО ГОВОР НА ОМРАЗА...!!!!

Доста веќе со злоупотребување на позицијата од  страна на универзитетските професори за ширеше на говор на омраза...!

Потпишисе тука и КАЖИ НЕ НА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА!

[AL]

Teksa I gjithë vendi po mban zi për shkak të autobusit të aksidentuar, prej të cilit thuhet se 15 persona vdiqën kurse mbi se 30 të tjerë janë në gjëndje kritike, Profesoresha Universitare e Paqes dhe Sigurisë Znj. Biljana Vankovska, permës gjuhës së urrejtjes për të cilën ajo njihet tashmë, e përmbush dëshirën e saj patologjike për urrejtje rracore dhe etnike.

Në rrjetet sociale, duke komentuar në Facebook ajo qartësisht e shpreh gëzimin e saj në lidhje me këtë tragjedi duke shprehur se shumica e tyre janë të përkatësisë etnike shqiptare, gjë të cilën e lidhë me një ngjarje tjetër shumë tragjike e cila ndodhi gjatë konfliktit të vitit 2001, në një vend në afërsi, të quajtur Karpallak, në të cilën ushtarë të përkatësisë etnike maqedonase humbën jetën poashtu përmes një autobusi.

Në komentin e saj në Facebook ajo thotë: ÇFARË TRAGJEDIE DHE IRONIE : KARPALAK!

Ne të poshtë- nënshkruarit e shikojmë këtë koment si tepër provokues dhe racist dhe kështu që kërkojme që kësaj gruaje ti ndalohet përhapja e gjuhës së urrejtjes përmes:

1. Kërkesës ndaj Instancave Universitare në të cilat ajo punon që të dënojnë kësisoj gjuhe urrejtjeje si në të shkuarën poashtu edhe tash;

2. Kërkojmë që Instancat Universitare ta pezullojnë atë nga puna për shpërndarje të gjuhës së urrejtjes dhe racizmit;

3. Kërkojmë që të gjitha autoritetet dhe institucionet shtetërore ta largojnë atë urgjentisht nga cdo angazhim publik për të cilin ajo paguhet nga paratë e taksapaguesve;

4. Kërkojmë që Avokati i Popullit të analizojë fjalimet e saja të urrejtjes në të tashmen dhe në të kaluarën dhe të paraqesë raport për mundësitë e shkëputjes së këtij personi nga administrata publike;

5. Kërkojmë që Prokurori Publik të hapë padi penale për inicim të urrejtjes nacionale, religjioze dhe etnike, dhe të informojë publikun për hapat e ndërmarra;

6. Kërkojmë që personi në fjalë të kërkoje falje publike dhe të jep dorëheqje nga çdo pozitë zyrtare në lidhje me paqen dhe çdo funksioni tjetër i cili përfaqëson interes publik; dhe

7. Ju japim shtysë të gjitha organizatave internacionale që urgjentisht ta largojnë atë nga çdo hulumtim akademik apo projekt në të cilin ajo ka potencialin e përhapjes së gjuhës së urrejtjes.

BOLL MË BOLL…!!!MJAFT MË ME GJUHËN E URREJTJES…!

Mjaft më me keqpërdorimin e pozitës nga ana e profesorëve universitar për përhapjen e gjuhës së urrejtjes…!

THUAJ JO GJUHËS SË URREJTJES!

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.