WIJ EISEN DIERENRECHTEN VOOR EUROPA - steun onze klacht!

Wij, het Europese volk, eisen algemeen geldende Europese Rechten voor
werveldieren en schedeldieren (verder als ‘dieren’ genoemd). Dieren mogen niet
langer als 'dingen' of onder 'zakelijk geldende voorschriften' verhandeld worden.
Dieren hebben gevoelens, lijden pijn net zoals mensen en hebben nood aan juridische bescherming aan de hand van Dierenrecht.

Wij eisen*:

- Door de wet vastgelegde en gedefinieerde strafvonnissen voor overtreders.
Gedaan met willekeur in de rechtsspraak! Anti-sociale / asociale storingen in de
persoonlijkheid van de dader(s) mogen niet langer als verontschuldiging aanzien
worden en daardoor straf verminderend werken. Actieve en passieve
dierenmishandeling, gebaseerd op onvolwassenheid of op een wankele emotionele
intelligentie, pathologische dierenmishandeling en ook delinquente
dierenmishandeling moeten bestraft en onder verplichte psycho-therapeutische
behandeling geplaatst worden. Daders met psychologische labiliteit en / of
psychische disfunctie mogen niet langer als geestesziek beschouwd worden en
daardoor als vanzelfsprekend strafvermindering krijgen of zelfs vrijuit gaan.
De quota in het hervallen van dierenmishandeling zijn hoog, sadistische
handelingen leiden dikwijls tot verdere criminele feiten.

- Adviserende psychologen van een jurisdictie moeten competente kennis van de
Psychopathologie van de persoonlijkheidsstructuren van daders van
dierenmishandeling tonen.

- Minderjarigen, incl. kinderen, die als dader aangewezen worden, mogen niet langer ongestraft blijven. Ook moeten de ouders rekenschap afleggen voor de daden
van hun kinderen omdat wreedheid tegenover dieren ook bij jongeren en kinderen nog toeneemt. Het verzaken van de toezichtplicht mag niet ongestraft blijven.
De strafmaat zal aan de hand van de daad en de leeftijd aangepast worden
(sociale straffen zijn een minimum) zoals een gerichte, opgelegde deelname aan
psychologisch advies voor kinderen, jongeren en hun ouders.

- Zoöfilie en sodomie horen in de criminele lijst en mogen niet langer als
pekelzonden of psychische disfunctie ongestraft blijven. Wij eisen een degelijke
straf evenals een gerechtelijk opgelegde psychologische zorgplicht.

- Veroordeelde overtreders moeten een verbod krijgen op het houden van dieren
en regelmatig controle krijgen.

- De handel in levende dieren moet nieuwe richtlijnen krijgen, om illegale teelt en handel te stoppen. De verkoop op internetsites en in advertenties moet afgeschaft worden.

- Wij eisen een gemeenschappelijke Europese Databank en de verplichting om
huisdieren via een chip te registreren, ter preventie van verloren, ongeval, dood,
strafvervolging.

- Verloren en/of zwerfdieren mogen niet meer zinloos vermoord worden. Wij eisen financiering van sterilisatieprogramma's en castratie, waaraan alle EU-landen zich moeten houden alsook het toezicht dat dit in alle EU-landen gebeurt.

- De jacht, onder de noemer van sport, traditie, ontspanning moet worden
afgeschaft. De jager moet als jachtopziener op de dierenbescherming toezien.
Wij eisen dat enkel gecertificeerde en gekwalificeerde jagers actief mogen zijn en
dat daarop streng wordt toegezien en dat zij enkel bij uitzondering een
toelating krijgen om dieren te doden (bij gevaar voor epidemie, ongeneeslijke
ziekte van een dier, om een zachte dood vereisen).

- Dierproeven : 92%** van op dieren geteste medicijnen helpen de mens niet
en/of kunnen de mens meer schade toebrengen dan genezen. Er werden meerdere studies uitgevoerd, hoewel concrete resultaten van geteste producten reeds aanwezig zijn. Dieren lijden en sterven zinloos. Universiteiten, hogescholen, scholen en instituten moeten streng, over de zin en het nut van dierproeven, rekenschap afleggen. Wij eisen mogelijkheden zonder dieren te gebruiken en dierproeven alleen dan toe te laten als er geen enkele diervrije mogelijkheid is en het resultaat het algemeen welzijn dient. Dierproeven mogen niet langer als bron van inkomsten in de private economie dienen.

- Euthanasie van dieren mag niet zonder grondige medische onderzoeken
geïnitieerd worden. Wangedrag, ongewilde ras specifieke kenmerken, reeds
geïntegreerd, aangeboren blindheid en/of doofheid e.a. mogen ook niet als reden
dienen voor een gemakkelijke manier om zich van zijn huisdier te ontdoen.

- Dierenasielen moeten met vakkundig personeel werken, een dier onderbrengen
op een plaats zonder het welzijn in het gedrang te brengen en ze moeten beter
gesubsidieerd worden. Adopties moeten gestandaardiseerd worden en gericht op
het dierenwelzijn verlopen.

Dieren mogen niet langer als ‘product’ aanzien worden:

- Handel in delen van het lichaam van een dier (pels, leder, klauwen,
geslachtsdelen enz.) moeten onder nieuwe richtlijnen van het dierenwelzijn
geplaatst worden. EU-gesponsorde ophelderingscampagnes voor consumenten
alsook toelichting in schoolonderricht zijn wenselijk. Delen van dieren gebruiken
voor decoratieve doeleinden, niet-wetenschappelijke geneeswijzen en als puur
luxe-artikel zijn niet van deze tijd en er zou een verbod op moeten komen.

- Dieren als kunstobject misbruiken, moet wettelijk verboden worden.
Verder mogen dieren als levende kunstattracties (niet gelet op de soort en houding) niet tentoongesteld worden alsook mogen overleden dieren niet tot kunstobjecten bewerkt worden.

- Dieren als ‘ontspanningsobject’ (o.a. in circussen, Aqua-Park) misbruiken, is reeds in enkele EU-landen verboden. Wij eisen een gelijkaardig verbod voor heel Europa.

- Het houden van dieren in zoo's, dierenparken, aqua-parken,... correspondeert niet met de vereisten van de dieren. Wij eisen onafhankelijke experten en in bepaalde gevallen sluitingen, gelet op de soort omheining en inrichting.

- Verlichting van het werk, naar moderne wetenschappelijke bevindingen, is in
scholen een noodzaak: jonge mensen moeten realiteitsgericht over de herkomst van levensmiddelen en hun gezondheidsaspect ingelicht worden.

- De rol van vee in de levensmiddelenindustrie moet overdacht worden. Wij eisen
minstens een nieuwe reglementering in termen van op de soort, houding alsook
transport van levende dieren naar moderne wetenschappelijke bevindingen,
vermijding van onnodig geïnduceerd dierenleed alsook een snelle slachting zonder
pijn en afschaffing van goedkope producten.

* Deze petitie bevat een korte samenvatting. Verdere rechtvaardigingen evenals uitvoeringen op de gestelde eisen en voorstellen op oplossing ervan worden aan het EU-parlement en de EU-commissie voorgelegd. Wij dienen klacht in tegen de EU om dierenrechten te eisen! 

** www.aerzte-gegen-tierversuche.de,2014

VERHEF OOK UW STEM VOOR DIERENRECHTEN EN STEUN ONZE ARBEID:

www .projectanimalwelfare.eu
Facebook: www.facebook.com/ProjectAnimalWelfareEurope

Project: Animal Welfare europe vzw P:AW
is een in België geregistreerde vzw voor dierenbeschermers en academici wiens
doel het is, dieren, kinderen en milieu te beschermen. Info, contact en verenigingsnummer vindt u op onze disclaimer van onze Homepage.

Beste dierenvriend,


Help mee onze strijd voor dierenrechten in Europa te steunen! Uw handtekening versterkt onze klacht tegen de EU.


Gelieve ook Uw vrienden van onze actie te vertellen en deel onze petitie aub op Facebook en ander sociale media. Iedere handtekening is meer dan welkom!


Samen gaan wij de strijd voor dierenrechten aan!


Als U vragen heeft gelieve een mailtje te sturen: info_paw@mail.com!


Bedankt ook in de naam van alle dieren in Europa,


Kyra Schütz


Voorzitster / Raad van bestuur


Project: Animal Welfare europe vzw P:AW


www.projectanimalwelfare.eu 

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

See our privacy policy.

By signing, you accept Care2's terms of service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.