Demand Catholic Churches in Vietnam Release Wildlife!

Please make a personal comment to the Bishop. Your words may be just the right ones to open his heart and the cages to release these animals and not keep them anymore. This has nothing to do with the issue of religion and everything to do with breaking the law and getting away with it. The Catholic Churches in Vietnam have been amassing wild animals in cages and on chains for a very long time. Why they do this is a mystery. I have been to countless Catholic Churches in Vietnam and the District and province with the highest concentration of wildlife is Thong Nhat District, Dong Nai, Vietnam. Perhaps you have never heard of it but if you travel to Vietnam you will see that not everything you have read about this wonderful country is true. Some of the churches are beautiful, lots and lots of money spent on them to make them seem untouchable. 

The problem with the churches is that first of all, they have been keeping wild animals in cages and on chains. The second problem is that when the Forest Protection Department arrives, somehow the animals have all disappeared. This problem exists only within the Catholic Church. Most other denomonations do not have the land to house large cages and usually only keep birds. The district with the most wild animals has been Thong Nhat District, Dong Nai province. However, it is not the only district within Dong Nai Province to be housing animals.

In February 2017 at Nhà Thờ Ninh Phát on QL20, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai, Vietnam there were 2 white-cheeked gibbons all the way in the back of the church property to the left of a large building  4 leopard cats, as well as swamp hens and other wild birds. A python was in the kitchen. The white bird.

At Nhà thờ Gia Yên, QL20, Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai, Vietnam.They had four live crocodiles, 2 live monitors, 7 live primates, 2 live elongated tortoises, 2 porcupines and several other legal animals such as ducks, chickens, pigeons and a goat. 2 dead gibbons on display as a bride and groom in a macabre wedding ceremony.

ENV had received the case already in 2015, and were told then that the animals had all been released, and this was confirmed by monitoring. But it looks like they just hid the animals for a period and then put them back, and they have been discovered again (including the gibbons, leopard cats - documented already). It's a sad state of affairs when the church behaves in violation of the law. 

I have done everything I could do to get this issue dealt with but still it persists. I am asking your help in signing this petition and perhaps going further to email the Catholic Diocese in Dong Nai at vptgmxl @ gmail
You can also donate to the cause. You can send funds to benefit it to ENV (Education for Nature in Vietnam) and please make certain to explain why you are sending the money. It is to put an end to the zoos inside Catholic Churches throughout Vietnam.
https://env4wildlife.org/donate-now/

Xin hãy bình luận cá nhân cho Đức Giám mục. Lời nói của bạn có thể chỉ là những thứ phù hợp để mở rộng trái tim và những chiếc lồng để thả những con vật này và không giữ chúng nữa. Điều này không liên quan gì đến vấn đề tôn giáo và mọi thứ liên quan đến việc vi phạm pháp luật và thoát khỏi nó. Các Giáo hội Công giáo ở Việt Nam đã tích lũy động vật hoang dã trong chuồng và trên dây chuyền trong một thời gian rất dài. Tại sao họ làm điều này là một bí ẩn. Tôi đã từng đến vô số nhà thờ Công giáo ở Việt Nam và huyện và tỉnh có mật độ động vật hoang dã cao nhất là huyện Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghe về nó nhưng nếu bạn đi du lịch đến Việt Nam, bạn sẽ thấy rằng không phải tất cả những gì bạn đã đọc về đất nước tuyệt vời này là sự thật. Một số nhà thờ rất đẹp, rất nhiều và rất nhiều tiền đã dành cho chúng để khiến chúng dường như không thể chạm tới. Vấn đề với các nhà thờ là trước hết, họ đã nuôi thú hoang trong chuồng và trên dây xích. Vấn đề thứ hai là khi Cục Bảo vệ Rừng đến, bằng cách nào đó, tất cả các loài động vật đều biến mất. Vấn đề này chỉ tồn tại trong Giáo hội Công giáo. Hầu hết các denomon khác không có đất để nhốt những chiếc lồng lớn và thường chỉ nuôi chim. Huyện có nhiều động vật hoang dã nhất là huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, đây không phải là huyện duy nhất trong tỉnh Đồng Nai là nơi cư trú của động vật.

Vào tháng 2 năm 2017 tại Nhà Thành Ninh Phát trên QL20, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam có 2 con vượn má trắng ở phía sau nhà thờ bên trái tòa nhà lớn 4 con báo đốm, như cũng như gà mái đầm lầy và các loài chim hoang dã khác. Một con trăn đã ở trong bếp. Con chim trắng. Tại Nhà thờ Gia Yên, QL20, Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam. Họ có bốn con cá sấu sống, 2 màn hình sống, 7 linh trưởng sống, 2 con rùa kéo dài sống, 2 con nhím và một số động vật hợp pháp khác như vịt, gà, bồ câu và một con dê. 2 con vượn chết được trưng bày như một cô dâu và chú rể trong một lễ cưới rùng rợn. ENV đã nhận được trường hợp này vào năm 2015 và sau đó được thông báo rằng tất cả các động vật đã được thả ra, và điều này đã được xác nhận bằng cách theo dõi. Nhưng có vẻ như họ chỉ giấu những con vật trong một thời gian và sau đó đưa chúng trở lại, và chúng đã được phát hiện lại (bao gồm cả vượn, mèo báo - đã được ghi nhận). Đó là một tình trạng đáng buồn khi nhà thờ hành xử vi phạm pháp luật.

Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm để giải quyết vấn đề này nhưng nó vẫn tồn tại. Tôi đang nhờ bạn giúp đỡ trong việc ký thỉnh nguyện thư này và có lẽ sẽ đi xa hơn để gửi email cho Giáo phận Công giáo ở Đồng Nai tại vptgmxl @ gmail Bạn cũng có thể quyên góp cho sự nghiệp. Bạn có thể gửi tiền để mang lại lợi ích cho ENV (Giáo dục về tự nhiên tại Việt Nam) và vui lòng đảm bảo giải thích lý do tại sao bạn gửi tiền. Đó là chấm dứt các sở thú bên trong các nhà thờ Công giáo trên khắp Việt Nam. https://env4wildlife.org/donate-now/

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.