STOP cruelty to stray dogs in Krusevac municipal shelter!!!

  • by: ORPAK
  • recipient: Premier Aleksandar Vucic, Director of the Veterinary Department Miodrag Petrovic, Mayor of Krusevac Dragi Nestorovic, Ministry of Interior, Republic Veterinary Inspection, Ministry of Interior, Republic Veterinary Inspection, the Commercial Court, the Ba

In the City Krusevac shelter dogs that are housed there, dying in the greatest agony, they eat each other or they dying from disease and hunger, and all because donations and earmarked funds disappear.

Posle ogromne prašine koja se digla nakon nehumanog, nezakonitog i okrutnog hvatanja uličnog psa Žuće pokrenulo se pitanje rada Zoohigijenske službe Kruševac i celog stanja prihvatilišta.

(After the huge dust that rose after the inhumane, illegal and cruel trapping street dog Zuca we launched the issue of labor the Zoohygiene service Krusevac and the entire state of shelters)

SNIMAK BRUTALNOG HVATANJA PSA OD STRANE ZOOHIGIJENSKE SLUŽBE KRUŠEVAC:

(VIDEO WHERE ZOO-SERVIS KRUSEVAC BRUTAL CAPTURE A LITTLE DOG):


https://www.facebook.com/ORPAK.Krusevac/videos/vb.121528434552152/1043406439031009/

 

Nakon mnogih objavljenih fotografija, prikupljenih informacija i činjeničnih stanja došli smo prvo do katastrofalnih saznanja za nestanak donacija i sredstava iz budžeta koja su namenjena psima u prihvatilištu:

(After many published photographs, collected information and factual situation we first came to the knowledge of the catastrophic disappearance of donations and funds from the budget that are intended for dogs in the shelter):

Donacija od 5.000 eu za proširenje prihvatilišta:

(Donation of 5,000 eu for enlargement shelters disappear):

Izvor:

https://www.facebook.com/ORPAK.Krusevac/photos/a.1045883355449984.1073742077.121528434552152/1056584691046517/?type=3&theater

 

Donacija 2 tone hrane:

(Donation of 2 tons of food disappear):

https://www.facebook.com/ORPAK.Krusevac/photos/a.1045883355449984.1073742077.121528434552152/1059910787380574/?type=3&theater

 

Borba za istinu pod nazivom #DOSTA_JE_BILO_LAŽI!  je krenula:

(The fight for the truth titled #ENOUGH_OF_LIE! started):

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045883355449984.1073742077.121528434552152&type=3

Nakon objavljivanja istine, svih fotografija i prikupljenih informacija dobili smo od strane nemačkih donatora „tajne snimke“ i slike koje su nas šokirale i to ne samo nas već desetine hiljada i hiljada ljudi kako u Srbiji tako i celom svetu:

(Following the publication of the truth, all the photos and collected information we received from the German donor "secret recording" and images that have shocked us and not only us already tens of thousands and thousands of people both in Serbia and throughout the world):

SNIMAK GDE SE VIDI KAKO SE PSI U KRUŠEVAČKOM ŠINTERAJU JEDU MEĐUSOBNO:

(VIDEO WHERE YOU CAN SEE HOW POOR DOGS EAT EACH OTHER IN SHELTER KRUSEVAC):

U PRIHVATILIŠTU SRNJE PSI SE JEDU MEĐUSOBNO!!! UŽAS!

Dok se odgovorna lica JKP-a Kruševac fotografišu za medije i daju izjavu kako su dobili donaciju od 2000kg hrane u istom trenutku se u zatvorenom delu prihvatilišta PSI MEĐUSOBNO JEDU JER SU GLADNI, U BOXEVIMA LEŽE SKOTNE MRTVE KUJE….

(While the responsible persons PUC Krusevac, director and donors, photographed by the media and make a statement that received a donation of 2000kg of food at the same time in the indoor part of the shelters DOGS EAT EACH OTHER BECAUSE THEY ARE HUNGRY, and in the boxes pregnant dogs lie ... DEAD!!!):

 KO JE “Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover”?

(WHO IS “Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover”?)

https://www.facebook.com/notes/orpak/ko-je-andeo-hundenothilfe-ev-hannover/987590231276026

Želimo da znamo ko su ONI jer od kako su došli da "pomažu" psi nikada nisu bili u gorem stanju!!!!!!!

(We want to know who they are because of how they came to "help" - the dogs have never been in worse shape !!!!!!! )

Stim u vezi želimo da iskažemo nezadovoljstvo rada direktora JKP-a Kruševac i svih lica u Zoohigijenskoj službi, te vam se obraćamo:

(In this regard we wish to express our dissatisfaction with the work of director of PUC Krusevac and all persons in Zoohigijenskoj service, we want to make an appeal):

Poštovani,

(Dear)

mi dole potpisani zahtevamo da se pod hitno uključite i zaustavite ovo užasno i krajnje nehumano ophođenje prema napuštenim životinjama u Kruševcu a koji se nalaze u Gradskom prihvatilištu u Srnju i po hitnom postuku preduzmete sve Zakonom predviđene radnje kako bi odgovorna lica preduzeća JKP Kruševac i odgovorna lica Zoohigijenske službe Kruševac priveli pravdi i sankcionisali dalja krivična dela koja čine.

(We the undersigned, demand that the immediate, turn and stop this terrible and totally inhumane treatment of stray animals in Krusevac which are located in the city shelter in Srnje and emergency current proceedings take all legal measures to bring the responsible persons of companies JKP Kruševac and responsible persons Zoohygienic Kruševac service to justice and sanction further crimes that they do).

Stoga zahtevamo da preduzmete sve Zakonom predviđene radnje protiv:

( Therefore, we demand to take all legal actions against):

-          direktora, Bobana Kostića, odgovornog lica preduzeća JKP Kruševac

-          odgovornih lica Zoohigijenske službe Kruševac

(- Director, Boban Kostic, the person responsible companies JKP Kruševac

- persons responsible animal hygiene service Krusevac )

radi

(for)

krivičnog dela mučenja i zlostavljanja životinja opisanog u čl. 5 stav 1 tačka 18, čl. 7 stav 1 tač 1 Zakona o dobrobiti životinja u vezi sa članom 82 stav 1 tačka 3 Zakona , i to fizičkog i psihičkog  zlostavljanja životinja postupanjem na način da im je namerno izazvan bol, strah, stres i patnja, zatim  neodgovarajućim, neadekvatnim i nehumanim načinom držanja psi u velikom broju uginjavaju u najvećim mukama, kršenja osnovnih načela zaštite i dobrobiti životinja u Republici Srbiji čl. 4 stav 1, kao i krivično delo zlostavljanja, mučenja i ubijanja većeg broja životinja iz čl. 269 Krivičnog zakonika.

(The crime of torture and ill-treatment of animals described in Art. 5, paragraph 1, item 18, Art. 7, paragraph 1, item 1 of the Animal Welfare Act in conjunction with Article 82, paragraph 1, item 3 of the Act, and to physical and psychological abuse of animals acting in a way that is intentionally caused by pain, fear, distress and suffering, then inappropriate, inadequate and inhumane way of holding dogs in large numbers were dead in the greatest agony, violations of the fundamental principles of the protection and welfare of animals in the Republic of Serbia, art. 4, paragraph 1, as well as the criminal act of abuse, torture and killing of a large number of animals under Art. 269 ​​of the Criminal Code).

Kako zbog svega navedenog smatramo da su u delu osumnjičenih, ostvarena sva bitna obeležija krivičnih dela koje smo naveli u peticiji, i da psi koji se nalaze u Gradskom prihvatilištu i dalje proživljavaju ovu torturu, muče se i uginjavaju u najtežim mukama:

(About all of the above that we post, we believe that the work of the suspects realized all the important monuments of crimes that we mentioned in the petition, and that the dogs are in the city shelter still experiencing this torture, torment and were died in the most severe torment):

-          zahtevamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije po hitnom postupku preduzme sve Zakonom predviđene radnje, da protiv osumnjičenih u što kraćem roku pokrenu krivični postupak zbog počinjenih krivičnih dela,

(we demand that the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia in an expedited process to take all legal actions that the suspects as soon as possible to bring criminal proceedings for offenses committed )

-          zahtevamo od Republičke Veterinarske Inspekcije da izvršite proveru i privremeno oduzimanju dokumentacije i predmete koji u prekršajnom ili kaznenom postupku protiv Zoohigijenske službe Kruševac, izvršite proveru i privremeno oduzimete dokumentacije protokolnih knjiga prijema pasa, lečenih pasa, eutanaziranih pasa, udomljenih pasa, potpisanih ugovora sa drugim opštinama i naplaćenim akcijama hvatanja pasa (čl. 78 stav 1 tačka 5 i čl. 79 stav 1 tačka 24 Zakona o dobrobiti životinja), da naloži zabranu rada prihvatilišta zbog počinjenih krivičnih dela (čl. 79 stav 1 tačka 9 Zakona o dobrobiti životinja), zahtevamo da izvršite proveru i privremeno oduzimete dokumentacije koje se odnose na poslovnu sradnju između udruženja „Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover“ i JKP-a Kruševac i dokumentaciju udomljenih pasa od strane lica koja su povezana sa udruženjem „Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover“ zbog sumnje na nelegalni izvoz pasa iz prihvatilišta,

(demand from the Republic Veterinary Inspection to perform verification and temporary seizure of documents and objects in the misdemeanor or criminal proceedings against the hygiene service Krusevac, perform verification and temporarily seized documentation protocol book grasping dogs treated dogs euthanased dogs, dogs hosted, signed contracts with other municipalities and collected actions of catching dogs (Art. 78, paragraph 1, item 5 and Art. 79 paragraph 1 item 24 of the animal welfare Act) to impose a ban on the operation of shelters for committing criminal offenses (Art. 79 paragraph 1 item 9 of the animal welfare Act) we require to perform verification and temporarily seized documents relating to the interaction between the business association "angel Hundenothilfe Hannover eV" and PUC Krusevac and documents hosted dogs by persons affiliated with the association "angel Hundenothilfe Hannover eV" on suspicion of illegal exports dogs from shelters,)

-          zahtevamo od Vlade Republike Srbije i Gradske uprave grada Kruševca da se izvrši provera od strane Privrednog suda radi kompletne provere dokumentacije i naloži da se  izvrši privremeno oduzimanje dokumentacije utrošenih sredstava, protokola primljenih donacija (novčanih i materijalnih), koji mogu poslužiti kao dokaz,  zbog osnovane sumnje da odgovorna lica JKP-a i Zoohigijenske službe vrše i privredni kriminal koji podrazumeva krivična dela poput pranja novca, pronevere, ali i mitu, falsifikovanju, zloupotrebi u vezi sa javnom nabavkom sredstava za potrebe Zoohigijenske službe, tačnije Gradskog prihvatilišta, zloupotrebe namenskih donacija iz inostranstva od strane nemačkog udruženja „Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover“ sa kojima JKP Kruševac ima potpisan protokol o saradnji a koje su namenjene za pse smeštene u Gradskom prihvatilištu, kao i zloupotrebe namenskih sredstava iz budžeta grada Kruševca koja su namenjena psima u Gradskom prihvatilištu jer su psi u očajnom stanju bolesni, bez dlake, mršavi, žive u krajnje nehumanim uslovima: prljavštini, što znači da se namenska sredstva u vidu: hrane, lečenja i osnovne nege i održavanja prihvatilišta se troše u druge svrhe i nestaju.

(demand from the Government of the Republic of Serbia and the City of Krusevac to be verified by the Commercial Court for complete verification of documentation and ordered to perform temporary seizure of documentation of resources spent, protocols received donations (financial and material), which may serve as evidence, on reasonable doubt that the responsible persons PUC and the hygiene services perform and economic crime, which includes offenses such as money laundering, fraud, and myth, falsification, abuse related to public procurement funds for the needs of the hygiene services, namely the City shelters, abuse of earmarked grants from abroad by the German association "angel Hundenothilfe Hannover eV" with which the PUC Krusevac has signed a protocol of cooperation which are intended for dogs located in the city shelter, as well as the misuse of funds earmarked from the budget of city of Krusevac, which are intended for shelter dogs in the city because the dogs in a desperate state of the sick, hairless, skinny, live in inhumane conditions: dirt, which means that the earmarked funds in the form of: food, medical treatment and basic care and maintenance of the shelters are being spent for other purposes and disappear)

ZAHTEVAMO DA SLUŽBU DODELITE NEKOM KO ĆE OVAJ POSAO OBAVLJATI PRVENSTVENO SA PAŽNJOM, HUMANO I U SKLADU SA ZAKONOM!!!

ZAUSTAVITE OVAJ HOROR!!!!

(WE DEMAND THAT THE ZOO-SERVICE AWARD SOMEONE WHO WILL PERFORM THIS WORK PRIMARILY WHIT CARE, HUMAN AND COMPLIANCE WITH THE LAW !!! STOP THIS HORROR !!!!)

Posle ogromne prašine koja se digla nakon nehumanog, nezakonitog i okrutnog hvatanja uličnog psa Žuće pokrenulo se pitanje rada Zoohigijenske službe Kruševac i celog stanja prihvatilišta.


(After the huge dust that rose after the inhumane, illegal and cruel trapping street dog Zuca we launched the issue of labor the Zoohygiene service Krusevac and the entire state of shelters)
SNIMAK BRUTALNOG HVATANJA PSA OD STRANE ZOOHIGIJENSKE SLUŽBE KRUŠEVAC:


(VIDEO WHERE ZOO-SERVIS KRUSEVAC BRUTAL CAPTURE A LITTLE DOG):
https://www.facebook.com/ORPAK.Krusevac/videos/vb.121528434552152/1043406439031009/


 


Nakon mnogih objavljenih fotografija, prikupljenih informacija i činjeničnih stanja došli smo prvo do katastrofalnih saznanja za nestanak donacija i sredstava iz budžeta koja su namenjena psima u prihvatilištu:


(After many published photographs, collected information and factual situation we first came to the knowledge of the catastrophic disappearance of donations and funds from the budget that are intended for dogs in the shelter):


Donacija od 5.000 eu za proširenje prihvatilišta:


(Donation of 5,000 eu for enlargement shelters disappear):Izvor:


https://www.facebook.com/ORPAK.Krusevac/photos/a.1045883355449984.1073742077.121528434552152/1056584691046517/?type=3&theater


 


Donacija 2 tone hrane:


(Donation of 2 tons of food disappear):https://www.facebook.com/ORPAK.Krusevac/photos/a.1045883355449984.1073742077.121528434552152/1059910787380574/?type=3&theater


 


Borba za istinu pod nazivom #DOSTA_JE_BILO_LAŽI!  je krenula:


(The fight for the truth titled #ENOUGH_OF_LIE! started):


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045883355449984.1073742077.121528434552152&type=3


Nakon objavljivanja istine, svih fotografija i prikupljenih informacija dobili smo od strane nemačkih donatora „tajne snimke“ i slike koje su nas šokirale i to ne samo nas već desetine hiljada i hiljada ljudi kako u Srbiji tako i celom svetu:


(Following the publication of the truth, all the photos and collected information we received from the German donor "secret recording" and images that have shocked us and not only us already tens of thousands and thousands of people both in Serbia and throughout the world):SNIMAK GDE SE VIDI KAKO SE PSI U KRUŠEVAČKOM ŠINTERAJU JEDU MEĐUSOBNO:


(VIDEO WHERE YOU CAN SEE HOW POOR DOGS EAT EACH OTHER IN SHELTER KRUSEVAC):


U PRIHVATILIŠTU SRNJE PSI SE JEDU MEĐUSOBNO!!! UŽAS!


Dok se odgovorna lica JKP-a Kruševac fotografišu za medije i daju izjavu kako su dobili donaciju od 2000kg hrane u istom trenutku se u zatvorenom delu prihvatilišta PSI MEĐUSOBNO JEDU JER SU GLADNI, U BOXEVIMA LEŽE SKOTNE MRTVE KUJE….


(While the responsible persons PUC Krusevac, director and donors, photographed by the media and make a statement that received a donation of 2000kg of food at the same time in the indoor part of the shelters DOGS EAT EACH OTHER BECAUSE THEY ARE HUNGRY, and in the boxes pregnant dogs lie ... DEAD!!!): KO JE “Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover”?


(WHO IS “Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover”?)https://www.facebook.com/notes/orpak/ko-je-andeo-hundenothilfe-ev-hannover/987590231276026


Želimo da znamo ko su ONI jer od kako su došli da "pomažu" psi nikada nisu bili u gorem stanju!!!!!!!


(We want to know who they are because of how they came to "help" - the dogs have never been in worse shape !!!!!!! )

Stim u vezi želimo da iskažemo nezadovoljstvo rada direktora JKP-a Kruševac i svih lica u Zoohigijenskoj službi, te vam se obraćamo:


(In this regard we wish to express our dissatisfaction with the work of director of PUC Krusevac and all persons in Zoohigijenskoj service, we want to make an appeal):


Poštovani,


(Dear)


mi dole potpisani zahtevamo da se pod hitno uključite i zaustavite ovo užasno i krajnje nehumano ophođenje prema napuštenim životinjama u Kruševcu a koji se nalaze u Gradskom prihvatilištu u Srnju i po hitnom postuku preduzmete sve Zakonom predviđene radnje kako bi odgovorna lica preduzeća JKP Kruševac i odgovorna lica Zoohigijenske službe Kruševac priveli pravdi i sankcionisali dalja krivična dela koja čine.


(We the undersigned, demand that the immediate, turn and stop this terrible and totally inhumane treatment of stray animals in Krusevac which are located in the city shelter in Srnje and emergency current proceedings take all legal measures to bring the responsible persons of companies JKP Kruševac and responsible persons Zoohygienic Kruševac service to justice and sanction further crimes that they do).


Stoga zahtevamo da preduzmete sve Zakonom predviđene radnje protiv:


( Therefore, we demand to take all legal actions against):


-          direktora, Bobana Kostića, odgovornog lica preduzeća JKP Kruševac


-          odgovornih lica Zoohigijenske službe Kruševac


(- Director, Boban Kostic, the person responsible companies JKP Kruševac


- persons responsible animal hygiene service Krusevac )


radi


(for)


krivičnog dela mučenja i zlostavljanja životinja opisanog u čl. 5 stav 1 tačka 18, čl. 7 stav 1 tač 1 Zakona o dobrobiti životinja u vezi sa članom 82 stav 1 tačka 3 Zakona , i to fizičkog i psihičkog  zlostavljanja životinja postupanjem na način da im je namerno izazvan bol, strah, stres i patnja, zatim  neodgovarajućim, neadekvatnim i nehumanim načinom držanja psi u velikom broju uginjavaju u najvećim mukama, kršenja osnovnih načela zaštite i dobrobiti životinja u Republici Srbiji čl. 4 stav 1, kao i krivično delo zlostavljanja, mučenja i ubijanja većeg broja životinja iz čl. 269 Krivičnog zakonika.


(The crime of torture and ill-treatment of animals described in Art. 5, paragraph 1, item 18, Art. 7, paragraph 1, item 1 of the Animal Welfare Act in conjunction with Article 82, paragraph 1, item 3 of the Act, and to physical and psychological abuse of animals acting in a way that is intentionally caused by pain, fear, distress and suffering, then inappropriate, inadequate and inhumane way of holding dogs in large numbers were dead in the greatest agony, violations of the fundamental principles of the protection and welfare of animals in the Republic of Serbia, art. 4, paragraph 1, as well as the criminal act of abuse, torture and killing of a large number of animals under Art. 269 ​​of the Criminal Code).


Kako zbog svega navedenog smatramo da su u delu osumnjičenih, ostvarena sva bitna obeležija krivičnih dela koje smo naveli u peticiji, i da psi koji se nalaze u Gradskom prihvatilištu i dalje proživljavaju ovu torturu, muče se i uginjavaju u najtežim mukama:


(About all of the above that we post, we believe that the work of the suspects realized all the important monuments of crimes that we mentioned in the petition, and that the dogs are in the city shelter still experiencing this torture, torment and were died in the most severe torment):


-          zahtevamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije po hitnom postupku preduzme sve Zakonom predviđene radnje, da protiv osumnjičenih u što kraćem roku pokrenu krivični postupak zbog počinjenih krivičnih dela,


(we demand that the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia in an expedited process to take all legal actions that the suspects as soon as possible to bring criminal proceedings for offenses committed )


-          zahtevamo od Republičke Veterinarske Inspekcije da izvršite proveru i privremeno oduzimanju dokumentacije i predmete koji u prekršajnom ili kaznenom postupku protiv Zoohigijenske službe Kruševac, izvršite proveru i privremeno oduzimete dokumentacije protokolnih knjiga prijema pasa, lečenih pasa, eutanaziranih pasa, udomljenih pasa, potpisanih ugovora sa drugim opštinama i naplaćenim akcijama hvatanja pasa (čl. 78 stav 1 tačka 5 i čl. 79 stav 1 tačka 24 Zakona o dobrobiti životinja), da naloži zabranu rada prihvatilišta zbog počinjenih krivičnih dela (čl. 79 stav 1 tačka 9 Zakona o dobrobiti životinja), zahtevamo da izvršite proveru i privremeno oduzimete dokumentacije koje se odnose na poslovnu sradnju između udruženja „Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover“ i JKP-a Kruševac i dokumentaciju udomljenih pasa od strane lica koja su povezana sa udruženjem „Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover“ zbog sumnje na nelegalni izvoz pasa iz prihvatilišta,


(demand from the Republic Veterinary Inspection to perform verification and temporary seizure of documents and objects in the misdemeanor or criminal proceedings against the hygiene service Krusevac, perform verification and temporarily seized documentation protocol book grasping dogs treated dogs euthanased dogs, dogs hosted, signed contracts with other municipalities and collected actions of catching dogs (Art. 78, paragraph 1, item 5 and Art. 79 paragraph 1 item 24 of the animal welfare Act) to impose a ban on the operation of shelters for committing criminal offenses (Art. 79 paragraph 1 item 9 of the animal welfare Act) we require to perform verification and temporarily seized documents relating to the interaction between the business association "angel Hundenothilfe Hannover eV" and PUC Krusevac and documents hosted dogs by persons affiliated with the association "angel Hundenothilfe Hannover eV" on suspicion of illegal exports dogs from shelters,)


-          zahtevamo od Vlade Republike Srbije i Gradske uprave grada Kruševca da se izvrši provera od strane Privrednog suda radi kompletne provere dokumentacije i naloži da se  izvrši privremeno oduzimanje dokumentacije utrošenih sredstava, protokola primljenih donacija (novčanih i materijalnih), koji mogu poslužiti kao dokaz,  zbog osnovane sumnje da odgovorna lica JKP-a i Zoohigijenske službe vrše i privredni kriminal koji podrazumeva krivična dela poput pranja novca, pronevere, ali i mitu, falsifikovanju, zloupotrebi u vezi sa javnom nabavkom sredstava za potrebe Zoohigijenske službe, tačnije Gradskog prihvatilišta, zloupotrebe namenskih donacija iz inostranstva od strane nemačkog udruženja „Andeo Hundenothilfe e.V. Hannover“ sa kojima JKP Kruševac ima potpisan protokol o saradnji a koje su namenjene za pse smeštene u Gradskom prihvatilištu, kao i zloupotrebe namenskih sredstava iz budžeta grada Kruševca koja su namenjena psima u Gradskom prihvatilištu jer su psi u očajnom stanju bolesni, bez dlake, mršavi, žive u krajnje nehumanim uslovima: prljavštini, što znači da se namenska sredstva u vidu: hrane, lečenja i osnovne nege i održavanja prihvatilišta se troše u druge svrhe i nestaju.


(demand from the Government of the Republic of Serbia and the City of Krusevac to be verified by the Commercial Court for complete verification of documentation and ordered to perform temporary seizure of documentation of resources spent, protocols received donations (financial and material), which may serve as evidence, on reasonable doubt that the responsible persons PUC and the hygiene services perform and economic crime, which includes offenses such as money laundering, fraud, and myth, falsification, abuse related to public procurement funds for the needs of the hygiene services, namely the City shelters, abuse of earmarked grants from abroad by the German association "angel Hundenothilfe Hannover eV" with which the PUC Krusevac has signed a protocol of cooperation which are intended for dogs located in the city shelter, as well as the misuse of funds earmarked from the budget of city of Krusevac, which are intended for shelter dogs in the city because the dogs in a desperate state of the sick, hairless, skinny, live in inhumane conditions: dirt, which means that the earmarked funds in the form of: food, medical treatment and basic care and maintenance of the shelters are being spent for other purposes and disappear)


ZAHTEVAMO DA SLUŽBU DODELITE NEKOM KO ĆE OVAJ POSAO OBAVLJATI PRVENSTVENO SA PAŽNJOM, HUMANO I U SKLADU SA ZAKONOM!!!


ZAUSTAVITE OVAJ HOROR!!!!


(WE DEMAND THAT THE ZOO-SERVICE AWARD SOMEONE WHO WILL PERFORM THIS WORK PRIMARILY WHIT CARE, HUMAN AND COMPLIANCE WITH THE LAW !!! STOP THIS HORROR !!!!)

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.