Stoppa försäkringsdiktaturen i Finland! Loppu vakuutusyhtiöiden mielivallalle!

Please, do not sign this petition unless you're actually in support of it or it will loose its credibility!
_______________

VARFÖR DEN HÄR PETITIONEN ÄR VIKTIG:

Stora delar av det sociala skyddsnätet i republiken Finland är ett skämt. Det ser vackert ut på papperet och är fint att stoltsera med i internationella sammanhang, men den krassa verkligheten är en helt annan. Pappersnätet är inget annat än ett stort hål, genom vilket skrämmande många faller handlöst utan livlina eller fallskärm.

Det måste därför bland annat bli en förändring av det rådande sakkunnigläkarsystemet inom pensions- och sjukförsäkringsanstalterna i Finland och det måste ske NU.

Det måste bli ett slut på att de lagstadgade pensionsförsäkringarna hanteras av privata, vinstdrivande företag, vars enda mål är att maximera sina vinster och genom att utlova förmåner för dem som ännu inte själva drabbats av tillfällig eller bestående arbetsoförmåga locka till sig fler försäkringstagare (= ännu större vinst).

Det måste bli ett slut på att anonyma, pappersvändande "experter" - s.k. medicinskt sakkunniga - sitter med den suveräna makten att ödelägga inte bara enskilda människors liv utan i förlängningen hela familjers.

Framför allt måste det bli ett slut på att en enda "expert" tillåts ha mandat att utan närmare förklaring förkasta inte bara en utan ofta flera behandlande läkares utlåtanden.

Alla känner vi någon som har drabbats av dessa försäkringsbranschens diktatorsfasoner, och tusentals och åter tusentals finländare har med statsmaktens goda minne själva fått se sig ifrågasatta, förnedrade och till slut krossade av en sådan här ansiktslös "expert".

Skriv på! Hjälp till att få till stånd en länge behövd förändring! Ensam kan ingen göra något, men tillsammans har vi möjlighet att förändra. Det är våra röster, din och min, som tillsatt den regering vars målsättning ska vara att verka för nationens och dess medborgares bästa. Det är våra röster de ska lyssna på, så höj din!

Läs även Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 18.06.2012: http://www.stm.fi/tiedotteet/verkkouutinen/-/view/1812609


***

MIKSI TÄMÄ VETOOMUS ON TÄRKEÄÄ:

Sosiaalinen turvaverkko Suomen tasavallassa on suurilta osin naurettava. Ensisilmäyksellä se vaikuttaa hyvältä ja kerää pisteitä kansainvälisessä vertailussa, mutta karu todellisuus on jotain aivan muuta. Paperiverkossa on iso reikä, jonka läpi pelottavan moni putoaa ilman turvaköyttä tai laskuvarjoa.

Siksi nykyinen järjestelmä, jonka mukaan eläke- ja sairausvakuutuslaitokset piiloutuvat asiantuntijalääkäreiden taakse, on lopetettava NYT.

On tultava loppu sille, että yksityisillä voittoa tavoittelevilla yrityksillä on vastuu lakisääteisistä eläkevakuutuksista. Yrityksillä, joiden ainoa tavoite on maksimoida voittonsa ja houkutella uusia vakuutuksenottajia (= vielä isompi voitto) lupaamalla etuuksia sellaisille, jotka eivät vielä ole joutuneet tilapäisesti tai pysyvästi työkyvyttömiksi. 

On tultava loppu sille, että nimettömillä papereita selaavilla ”eksperteillä” – nk. lääketieteellisillä asiantuntijoilla – on yksinvalta tuhota ei vain yksittäisten ihmisten vaan myös kokonaisten perheiden elämä.

Ennen kaikkea on tultava loppu sille, että yksi ainoa ”ekspertti” saa kumota ilman kummempia selityksiä hoitavien lääkärien – eikä vain yhden lääkärin, vaan monen lääkärin – lausunnot.

Kaikki me tunnemme jonkun, joka on joutunut näiden vakuutusyhtiöiden diktaattorinelkeiden kohteeksi, ja tuhannet ja taas tuhannet suomalaiset ovat valtiovallan hyvällä muistilla joutuneet kyseenalaistetuiksi, nöyryytetyiksi ja lopuksi murskatuiksi tällaisen kasvottoman ”ekspertin” toimesta. 

Allekirjoita vetoomus! Auta saamaan kauan kaivattu muutos aikaiseksi! Yksin on vaikea saada muutosta aikaan, mutta yhdessä voimme osoittaa voimamme. Meidän äänemme, sinun ja minun, ovat mahdollistaneet nykyisen hallituksen kokoonpanon. Hallituksen, jonka päämäärä on toimia kansakunnan ja sen kansalaisten parhaaksi. Meidän äänemme ratkaisevat, joten korota äänesi!

Lue myös Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 18.06.2012: http://www.stm.fi/tiedotteet/verkkouutinen/-/view/1812609 

TILL FINLANDS REGERING:

Vi undertecknare av denna protestlista, såväl medborgare i republiken Finland som i andra länder, uppmanar Finlands regering att få till stånd en omedelbar och radikal förändring av det rådande sakkunnigläkarsystemet.

Ett system som ger såväl statliga som privata, vinstorienterade försäkringsanstalter rätten att avlöna s.k. medicinskt sakkunniga, för att för sina arbetsgivares räkning göra ensidiga, beslutsgrundande bedömningar i enskilda försäkringsfall, bör inte längre tillåtas.

Den här sortens pappersbaserade bedömningar av klienters hälsotillstånd/arbetsförmåga leder i ett förskräckande antal fall till felaktiga och inhumana beslut, som ödelägger livet och framtiden inte enbart för den som drabbas utan även för dennes närmaste anhöriga.

Att på nu rådande vis ge försäkringsanstalternas medicinskt sakkunniga rådgivare fullt mandat att ifrågasätta en klients läkares kompetens och förmåga till objektiv(a) bedömning(ar) genom att förkasta av denne/dem avgivna medicinska utlåtanden är fullständigt oacceptabelt och bör inte längre tillåtas.

***

SUOMEN HALLIKTUKSELLE:

Me allekirjoittaneet, Suomen tasavallan ja myös muiden maiden kansalaiset, kehotamme Suomen hallitusta aikaansaamaan välittömän ja ratkaisevan muutoksen vallitsevaan asiantuntijalääkärijärjestelmään.

Järjestelmä, joka antaa sekä valtiolliselle että yksityisille, voittoa tavoitteleville vakuutusyhtiöille oikeuden palkata nk. lääketieteellisiä asiantuntijoita, jotka työnantajansa laskuun antavat yksipuolisia päätöksiä perustelevia lausuntoja yksittäisissä vakuutustapauksissa, on pikimmiten kumottava.

Tämänlaiset papereihin perustuvat arvioinnit asiakkaiden terveydentilasta/työkyvystä johtavat kauhistuttavan monessa tapauksessa virheellisiin ja epäinhimillisiin päätöksiin, jotka tuhoavat ei vain yksittäisen henkilön vaan myös tämän lähiomaisten elämän.

Kyseinen järjestelmä, jonka mukaan vakuutuslaitosten lääketieteelliset asiantuntijat voivat täysivaltaisesti kyseenalaistaa asiakasta hoitavan lääkärin pätevyyden ja kyvyn tehdä objektiivisia päätelmiä potilaan terveydentilasta kumoamalla annetut lääketieteelliset lausunnot, on täysin kohtuuton ja on välittömästi lakkautettava.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

See our privacy policy.

By signing, you accept Care2's terms of service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.