Arrest Andrew Cuomo for signing The “Reproductive Health Act bill that allows women to abort their babies at anytime.

The Governor of New York needs to be arrested. He signed a bill that allows women to abort their babies at anytime even their birthdays. It's time we the People get this Petition Signed passed. Andrew Cuomo needs to be locked up. These Children matter and we have to stand up and protect them now. Let's save as many Children. Children are Human Beings. Even a fetus is a human being. 

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.