LET OUR LYNX LIVE - NO to unregulated license hunting 2019 !

  • av: Revolution Rov
  • mottagare: Participating county administrative boards Environmental Protection Agency Registrator@regeringen.se European Commission Directorate-General for Environment Belgium Karmenu Vella The Swedish Ministry of the Environment

The EU does not allow hunting of endangered or vulnerable species according to its species and habitat directive. On the list of protected animals, the Swedish lynx stands at the level vulnerable. Our Swedish Lynx tribe consists of only about 1200 individuals and yet the Government and the Swedish Environmental Protection Agency believe that the lynx will again be hunted…?!

From March 1 to March 31, or until the county administrative boards cancel the hunt, the 1279 (of which 261 foreign?!) Hunters who signed up for this license hunt for locomotives at the Swedish Environmental Protection Agency will therefore go out into our forests after our peace-loving and red-listed lynx.
The lynx and all other animals and plants interact in a healthy nature. With loos in nature, it becomes balance and many other species benefit. Lynx is a well-established condition for biodiversity in Sweden. For a long time in our history, our lynx has been exposed to very high hunting pressure in Sweden, which has led to them being close to extinction at certain times.
The rescue has then been that they have been protected and that the hunt has declined, which has the effect that the tribe slowly recovered.
Since the hunters can keep the skin of their fallen animals, the whole can be interpreted as a pure trophy hunting, an incarnate proof of a successful hunt, which with the authorities' approval is carried out with extremely brutal hunting methods.
The lynx may, for example, be tracked by motor vehicles, such as scooters ?!
From March 1st - August 20th (paragraph 16 of the Act on the Supervision of Dogs and Cats) dogs should be prevented from running loose where there is game. The purpose of the team is to protect the wild animals during the most sensitive time when the animals get their young.
Even though no dogs are allowed to run loose in forest and land during nature's mating and nursery time, the hunters under the license hunt for lynx may have up to two hunting dogs hunting for a lynx for a whole day ?!
Hunting dogs equipped with GPS transmitters and cameras so that the hunters know exactly where they are when it considers time to shoot. Remarkable.
The mating season for lynx begins at the end of February and continues in March.
This is exactly when the license hunt begins. It is not allowed to disturb animals during their mating season, according to section 4 of the Art. At the time of the hunt for licenses, the previous year's youngsters are still dependent on their mother ... and the mothers are being shot, the consequences of the hunt being that the trunk will decrease even more, because some kids then lose their mother and therefore will die of starvation.
Measures that make it difficult for the Lynx population, such as the license hunt, mean that the possibility of favorable conservation status cannot be implemented.

It is of great importance that the Swedish license hunt for lo is stopped with immediate effect !!

In Swedish
EU tillåter inte jakt på hotade eller sårbara arter enligt sitt art- och habitatdirektiv. På listan över skyddade djur står det svenska lodjuret i nivån sårbar. Vår svenska lodjursstam består av endast ca.1200 individer och ändå anser regeringen och Naturvårdsverket att lodjuren återigen ska få jagas…?!
Fr.o.m 1- 31 mars,eller till dess att länsstyrelserna avlyser jakten, kommer därför de 1279 stycken (varav 261 utländska ?!) jägare som anmält sig för inför denna licensjakt på lo hos Naturvårdsverket, ge sig ut i våra skogar efter våra fridlysta och rödlistade lodjur.
Lodjuren och alla andra djur och växter samspelar i en frisk natur. Med lo i naturen blir det balans och många andra arter gynnas. Lo är en väl konstaterad förutsättning för biologisk mångfald i Sverige. Under lång tid i vår historia har våra lodjur varit utsatta för mycket högt jakttryck i Sverige, vilket har lett till att de under vissa tider varit nära utrotning. Räddningen har då varit att de blivit fridlysta och att jakten avtagit, vilket fått effekten att stammen långsamt återhämtat sig.
Eftersom jägarna får behålla skinnet av sina fällda djur kan det hela tolkas som en ren troféjakt, ett mandomsbevis på en lyckad jakt, som med myndigheternas godkännande bedrivs med ytterst brutala jaktmetoder.
Lodjuret får t.ex spåras med motorfordon, som tex skoter?!
From 1 mars - 20 augusti (paragraf 16 i lagen om tillsyn över hundar och katter) ska hundar hindras från att springa lösa där det finns vilt. Lagens syfte är att skydda de vilda djuren under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.
Trots att inga hundar får springa lösa i skog och mark under naturens parnings- och barnkammartid får således jägarna under licensjakten på lodjur ha upp till två jakthundar jagandes efter ett lodjur under en hel dag?! Jakthundar som är försedda med GPS sändare och kameror så att jägarna exakt vet var de befinner sig när det anser det dags att skjuta. Anmärkningsvärt.
Parningstiden för lodjur börjar i slutet av februari och pågår under mars månad. Det är precis då licensjakten börjar. Det är inte tillåtet att störa djur under deras parningstid, enligt 4§ i artskyddsförordningen! Vid tiden för licensjakten är även fjolårsungarna fortfarande beroende av sin mamma... och skjuts moderdjuren blir konsekvenserna av jakten att stammen kommer att minska än mer, eftersom en del ungar då förlorar sin mamma och därför kommer att dö av svält.
Åtgärder som försvårar för lodjursstammen, såsom licensjakten, innebär att möjlighet till gynnsam bevarandestatus alltså inte kan genomföras.
Det är av synnerligen stor vikt att den svenska licensjakten på lo stoppas med omedelbar verkan!

/ The Administration of Revolution Rov
2019-01-27

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.