Solidarita s Estonskem

Vyjádøení podpory Estonské republice do rukou Jeho Excelence pana panu Matima Vaarmanna.

My, obèané Èeské republiky níže podepsaní, cítíme znepokojení nad událostmi, které zaèaly v noci na 27. dubna 2007 v Tallinnu, kdy estonské úøady odstranily pomník pøipomínající váleèné obìti Rudé armády z druhé svìtové války z centra mìsta s odùvodnìním, že památka pøipomíná sovìtskou okupaci a znázoròuje mnohaletou porobu Estonska ze strany ruského, respektive sovìtského impéria. Souhlasíme s tvrzením estonské strany a vyjadøujeme jí tímto podporu. Ruská federace trestuhodnì narušila suverenitu Estonské republiky jednak tichou podporou rabování a násilí v estonských ulicích, dále tichou podporou agresivních demonstrací pøed estonskou ambasádou v Moskvì, pøi kterých mìlo dojít k napadení velvyslankynì Estonské republiky, paní Mariny Kaljurandové, a v neposlední øadì zastavením dodávek øádnì zaplacených surovin za tržní ceny z pochybného dùvodu údržby na železnici. Jsme znepokojeni celkovì zpùsobem vedení ruské zahranièní politiky pod vedením presidenta Ruské federace Vladimira Putina, které se nezøídka uchyluje k praktikám blížícími se naplnìní skutkové podstaty státního terorismu. Uznáváme právo Estonska na sebeurèení, které zahrnuje:

- právo na identifikaci se západním svìtem, spojenectví s USA a vymanìní se z ruského vlivu,
- právo na odstranìní pomníkù oslavujících okupaci Sovìtským svazem a porobení estonského národa,
- právo na poskytnutí státního obèanství Estonské republiky pouze tìm žadatelùm, kteøí ovládají estonský jazyk,
- právo na vyhoštìní nežádoucích osob, které provádìly èinnost snažící se narušit suverenitu a integritu Estonské republiky.

My, obèané Èeské republiky níže podepsaní vyjadøujeme solidaritu s Estonskou republikou, panem presidentem Toomasem Hendrikem Ilvesem, panem ministerským pøedsedou Andrusem Ansipem, paní velvyslankyní v Moskvì Marinou Kaljurandovou i všemi obèany Estonské republiky v tìchto nelehkých chvílích. Jsme pøesvìdèeni, že tlak, který Moskva na Estonskou republiku vyvíjí je nelegitimní a obáváme se o to, aby se takové chování nestalo precedentním.

Tato petice bude odevzdána Jeho Excelenci panu Matimu Vaarmannovi, velvyslanci Estonské republiky v Èeské republice.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.