Save Roswell in Poland

Proœba do Polsatu o ponown¹ emisjê serialu Roswell
 

My, wierni fani serialu Roswell: w krêgu tajemnic, chcielibyœmy z ca³ego serca gor¹co prosiæ o ponown¹ emisjê naszego serialu w telewizji. Cieszy siê wielk¹ popularnoœci¹, mimo ¿e nie by³ wyœwietlany w telewizji ju¿ od ponad pó³tora roku. Wszystkie strony i fora na jego temat s¹ przepe³nione ¿yciem. Wszyscy marzymy o tym, aby znów zobaczyæ naszych ukochanych bohaterów na ekranie.

Serial jest typowo m³odzie¿owy i z powodzeniem zapewni³by weekendowo-popo³udniow¹ ramówkê. Bez w¹tpienia bêdzie cieszy³ siê wielk¹ ogl¹dalnoœci¹. Zdoby³ wielkie uznanie miêdzynarodowe o czym œwiadcz¹ liczne nominacje do: "ALMA Award", "Saturn Award", "Award for Excellence in Production Design" oraz "Young Artist Award". By³ emitowany w Ameryce, Australi, wiêkszoœci krajów Europy, a nawet w Japonii. W gazetach, np. w Œwiecie Seriali, wci¹¿ s¹ zamieszczane artyku³y o Roswell jak i o genialnych aktorach, którzy w nim grali.

Jest to serial o prawdziwej przyjaŸni której tak ma³o w naszych czasach, pokazuje ile znaczy mi³oœæ, co mo¿na zrobiæ kiedy siê kocha ponad wszystko, daje nam do zrozumienia ¿e to co najwa¿niejsze w ¿yciu mo¿na tak ³atwo straciæ. Tak bardzo brakuje w telewizji programów, które ucz¹ ludzi dobra i przyjaŸni. Nasze Roswell zdecydowanie mo¿e to zmieniæ. Poza tym opowiada on bardzo ciekaw¹ historiê opart¹ na faktach (wszyscy s³yszeli o katastrofie w Roswell w 1947 roku, nawet jeœli jej tak naprawdê nie by³o). Dziêki temu klimatowi, tajemniczoœci i wspania³ej muzyce trudno oderwaæ siê od tej opowieœci.

Wierzymy w pozytywne rozwa¿enie naszej proœby. Rozumiemy, ¿e nie da siê tak od razu zmieniæ programu, wykupiæ praw i tego wszystkiego za³atwiæ, ale prosimy: Nie zapominajcie o Roswell!

Z g³êbokimi wyrazami szacunku:
ni¿ej podpisani fani Roswell

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.