RECOGNIZE INDEPENDENT STATE OF KOSOVA

Recognize independent state of Kosova

Njiheni shtetin e pavarur të Kosovës

Recognize independent state of Kosova

Prishtina, January 12, 2007Dear Decision Maker                                                
The journey to independence for Kosova’s people has been difficult and full of sacrifices. In the decade of crisis, the people of Kosova faced brutal oppression on the scale of genocide, but remained resolute to make its dream for freedom, independence and democracy come true. Thanks to the military intervention against Serbia by the US, EU, NATO, UN, Kosova has been under international protection since 1999. The time has come for the will of Kosova’s people to be recognized and for Kosova to take its hard-earned and well-deserved place in the family of independent and democratic nations. Therefore, we call on you: 
 • To recognize the right of self-determination of the people of Kosova
 
 • To recognize the independent and sovereign state of Kosova in its territorial entirety
 
 • To admit Kosova in the UN as its newest member
 
 • To recognize and acknowledge the independent state of Kosova represents the key to the stability in Kosova and the region
 
 • To understand the independent and democratic state of Kosova will guarantee the rights and perspectives for all of its citizens including minorities
 
 • To recognize that the independent state of Kosovo brings to an end the disintegration of ex-Yugoslavia and accelerates the integration of the region into the Euro-Atlantic community
  We, the youth who are the initiators of this petition, want our country to become ‘a land of hope.’ This is possible only if the will of the people of Kosova is respected and internationally recognized. 

Sincerely,

        

Njiheni shtetin e pavarur të Kosovës

                                                                                                        Prishtinë, 12 janar 2007 

 Të nderuar vendimmarrës, 
Rrugëtimi për pavarësi i popullit të Kosovës ishte i vështirë dhe plot sakrifica.  Populli i Kosovës u ballafaqua me shtypjen brutale deri në shkallë të gjenocidit, por mbeti i vendosur që ëndrra për liri, pavarësi dhe demokraci të bëhet realitet. Falë intervenimit ushtarak ndaj Serbisë të SHBA, UE, NATO dhe OKB Kosova gjendet nën protektorat ndërkombëtar nga viti 1999.  Tash është koha që të njihet vullneti i popullit të Kosovës dhe që Kosova ta zë vendin e merituar dhe të fituar me shumë mund në familjen e shteteve të pavarura dhe demokratike.  Për këtë kërkojmë nga ju:  
 • Të njihet e drejta për vetëvendosje e popullit të Kosovës
 
 • Të njihet shteti i pavarur dhe sovran i Kosovës, në tërësinë territoriale të saj
 
 • Kosova të pranohet në OKB, si anëtare më e re e saj
 
 • Të njihet dhe të pranohet se shteti i pavarur i Kosovës është çelës për stabilitetin në Kosovë dhe në rajon
 
 • Të kuptohet se shteti i pavarur dhe demokratik i Kosovës është garancë dhe perspektivë për të gjithë qytetarët e saj, përfshirë dhe minoritet
 
 • Të pranohet së shteti i pavarur i Kosovës përfundon dezintegrimin e ish-Jugoslavisë dhe përshpjeton integrimin e rajonit në bashkësinë Euro-Atlantike
  Ne të rinjtë, iniciatorë të këtij peticioni, dëshirojmë që vendi ynë të bëhet “tokë e shpresës”. Kjo mund të realizohet vetëm nëse respektohet dhe njihet ndërkombëtarisht vullneti i popullit të Kosovës.  

Me nderime,
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

See our privacy policy.

By signing, you accept Care2's terms of service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.