Stop the Construction: Save the Son Doong Cave!

  • by: Bao Nguyen
  • recipient: The Government of The Socialist Republic of Vietnam; and UNESCO World Heritage Center

Help protect the world’s largest cave, Son Doong Cave - in the UNESCO world heritage site, Phong Nha - Ke Bang National Park, Quang Binh Province, Vietnam.

The Government of Vietnam needs to act immediately to stop a proposed cable car construction project which could lead to cave collapses and will threaten the pristine cave with further development.

The project has been proposed and funded by private developers - The Sun Group. The Sun Group was approved by the provincial government to conduct surveys for the construction of a cable car system in The Son Doong Cave.

This project must be stopped before it has a huge and damaging impact on the Son Doong Cave and the ecosystem of the entire Phong Nha - Ke Bang National Park.

Thank you for your support! We can protect the cave if enough of us join together! Please sign and share the petition!

(Photo credit: John Spies)

---

Hãy chung tay cùng chúng tôi để bảo vệ hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng, thuộc khu di sản thế giới của UNESCO, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam nên ra tay hành động ngay lập tức để chấm dứt dự án xây dựng hệ thống cáp treo nơi đây vì nó có thể khiến trần hang sập và là mối de dọa làm hư hại hang động nguyên sơ này bởi các hạng mục xây dựng sắp tới.

Dự án này được phát triển và tài trợ bởi tập đoàn đầu tư - Sun Group. Sun Group đã được chính quyền tỉnh cho phép tiến hành khảo sát xây dựng hệ thống cáp treo tại hang Sơn Đoòng.

Dự án này phải được dừng lại trước khi nó gây ra những tác hại to lớn và không lường hết được lên hang Sơn Đoòng và cả hệ sinh thái của toàn bộ khu vực thuộc vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Chúng ta có thể bảo vệ được hang Sơn Đoòng nếu chúng ta chung sức và đứng cùng nhau! Hãy ký thỉnh nguyện thư và chia sẻ thỉnh nguyện thư để nhiều người cùng ký.

---

Every component of the Earth Community has three rights: The Right To Be; The Right to Habitat; and The Right to fulfill its role in the ever-renewing processes of the earth community.” – Thomas Berry

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.