Demand an End to Fur Farming in Finland!

Scroll down for translations in Finnish, German, French, Spanish and Swedish

Finland is the world's biggest producer of fox fur along with China. In addition to foxes, also minks and raccoon dogs are farmed in Finland. Despite many efforts of Finland's animal welfare and animal rights activists and organisations to shed light into the abhorrent reality of animals in fur farms and to put an end to this medieval practice, most politicians and decision makers are still reluctant to shut down the industry. 

Fur farming is considered extreme animal cruelty and countries all across Europe are banning it. Every year, approximately 3.5 million foxes, minks and raccoon dogs are killed for their fur in Finland. The animals live in small wire cages where they do not have room for almost any movement. Cage requirement for a fox and a raccoon dog is 0.8 square meters while for the mink it is 0.25 square meters without a nest box. Foxes and raccoon dogs are killed by anal electrocution and minks by gas to prevent any damages to the quality of the animals' skin. 

Countless violations in animal welfare are registered yearly in the inspections of fur farms conducted by authorities of 'Ruokavirasto'. In addition, animal rights activists have taken plenty of film footage and photographs from a multitude of farms over the course of the last decade. The filmed material shows problems such as eye infections, leg deformations, obesity, open wounds and acute mental stress problems such as stereotypical behaviours and apathy. 

It is often claimed that if Finland is to end fur farming, it will only move to China. In reality, the fur industry has already established itself in China and Finnish fur farmers have been in co-operation with China. Since the 1980s, live foxes have been transported to China to be used in breeding. The latest transportation was in 2019. 

According to an inquiry performed by 'Taloustutkimus' and ordered by animal rights organisations Animalia and Oikeutta eläimille, 74% of the Finnish people oppose fur farming in its current form. Additionally, 60% of the Finnish people see the killing of animals for their fur as wrong.

Fur farming causes substantial environmental problems. An investigation by the former 'MTT' in Finland (now part of the Natural Resources Institute) found that the environmental harmful impacts of a fur coat were many times bigger than those of a faux fur coat. A garment made of fur also contains toxic substances which prevent it from decaying. For instance, a fur garment contains formaldehyde which is a known carcinogen. It is not allowed to market fur as ecological although fur industry often wrongfully claims that a garment made of fur is more ecological than a garment made using artificial fibres.

The profitability of the fur industry in Finland and elsewhere has sunken and the animal rights organisations are confident that, with time, the industry will come to an end also in Finland. However, it is uncertain how long this will take unless animal welfare law is changed in order to end fur farming. In practice, Finland is currently not forcing its animal welfare standards when it comes to the fur industry. The foxes, minks and raccoon dogs farmed for their fur are predatory animals which have natural instincts and needs of that of any wild animal.

European nations should take global leadership on animal welfare by ending fur farming. It is time that Finland lived up to its reputation in the world as a country of high animal welfare standards and stopped fur farming! With this petition we demand that the Finnish Parliament enacts a law which will prohibit fur farming with a transition period.

Suomi on Kiinan ohella maailman suurin ketun nahan tuottaja. Kettujen lisäksi Suomessa tarhataan myös minkkejä ja supikoiria. Siitä huolimatta, että eläinsuojelu- ja eläinoikeusaktivistit ja eläinoikeusjärjestöt ovat tehneet kovasti töitä paljastaakseen sen kammottavan todellisuuden missä turkistarhojen eläimet elävät, suurin osa poliitikoista ja päätöksentekijöistä ovat silti haluttomia lopettamaan alan.

Turkistarhausta pidetään äärimmäisenä julmuutena eläimiä kohtaan ja maat ympäri Eurooppaa ovat jo kieltäneet sen, tai ovat kieltämässä sitä. Vuosittain Suomessa tapetaan noin 3,5 miljoonaa kettua, minkkiä ja supikoiraa turkiksen takia. Eläimet elävät pienissä verkkohäkeissä, missä niillä ei ole tilaa lähes ollenkaan liikkua. Häkin kokovaatimus ketulle ja supikoiralle on 0,8 neliömetriä ja minkille 0,25 neliömetriä ilman pesälaatikkoa. Vuosittain lukematon määrä rikkomuksia on rekisteröity eläinten terveydessä, Ruokaviraston tekemissä tarkastuksissa turkistarhoille. Eläinoikeusaktivistit ovat ottaneet paljon video- ja valokuvamateriaalia useilta tiloilta viimeisen vuosikymmenen aikana. Kuvattu materiaali on paljastanut vakavia sairauksia eläimillä. Havaittuja sairauksia ovat muun muassa silmätulehdukset, jalkojen epämuodostumat, liikalihavuus, avohaavat sekä akuutit stressioireet, jotka ilmentyvät muun muassa stereotyyppisenä käyttäytymisenä ja apatiana.

Usein väitetään, että jos Suomi lopettaa turkistarhauksen, se siirtyy vain Kiinaan. Todellisuudessa turkisteollisuus on jo asettunut Kiinaan ja suomalaiset turkistarhaajat ovat olleet yhteistyössä Kiinan kanssa. 1980-luvulta lähtien eläviä siitoskettuja on kuljetettu Kiinaan. Viimeisin kuljetus tapahtui vuonna 2019.

Taloustutkimuksen tuottaman ja Animalia ja Oikeutta eläimille eläinoikeusjärjestöjen tilaaman kyselytutkimuksen mukaan 74 % suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Sen lisäksi 60 % suomalaisista näkee eläinten tappamisen niiden turkiksen takia vääränä. Turkistarhaus aiheuttaa merkittäviä ympäristöongelmia. Entisen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen (joka kuuluu nykyään Luonnonvarakeskukseen) tekemässä tutkimuksessa selvisi, että aidosta turkiksesta tehdyn turkistakin haitalliset ympäristövaikutukset ovat moninkertaisesti isommat kuin keinokuituvaatteen, kuten tekoturkiksen. Turkiksesta tehty vaate sisältää myös myrkyllisiä aineita, jotka estävät turkista hajoamasta. Turkisvaate sisältää esimerkiksi formaldehydiä, mikä on tunnettu karsinogeeni. Turkista ei saa markkinoida ekologisena, vaikka turkisteollisuus usein virheellisesti väittää, että turkiksesta tehty vaate on ekologisempi kuin keinokuituvaate.

Turkisteollisuuden kannattavuus Suomessa ja muualla maailmassa on laskenut ja eläinoikeusjärjestöt luottavat siihen, että ajan kanssa turkistarhaus loppuu myös Suomesta. On kuitenkin epävarmaa kuinka kauan tässä menisi, ellei eläinsuojelulakia muuteta niin, että turkistarhaus kielletään. Käytännössä Suomi ei nykyisellään noudata omia eläinten hyvinvointistandardejaan turkistarhauksen kohdalla. Ketut, minkit ja supikoirat, joita tarhataan turkisten takia, ovat petoeläimiä, joilla on luonnolliset vaistot ja minkä tahansa muun villieläimen tarpeet.

Eurooppalaisten kansakuntien pitäisi osoittaa globaalia johtajuutta eläinten hyvinvoinnissa ja lopettaa turkistarhaus. On aika sille, että Suomi elää maineensa mukaisesti korkeiden eläinten hyvinvointivaatimusten maana ja lakkauttaa turkistarhauksen! Tällä vetoomuksella vaadimme, että Suomen Eduskunta toteuttaa lain, mikä tulee kieltämään turkistarhauksen siirtymäajalla.

Finnland ist neben China eine der größten Produktionsstätten von Fuchspelzen. Neben Füchsen werden in Finnland auch Nerze und Marderhunde gezüchtet. Trotz zahlreicher Bemühungen finnischer Tierschutz- und Tierrechtsaktivisten und Tierschutzorganisationen, Licht in die grausame Realität von Tieren in Pelzfarmen zu bringen und dieser mittelalterlichen Praxis endlich ein Ende zu setzen, zögern die meisten Politiker und Entscheidungsträger immer noch, diese Industrie zu schließen.

Die Pelzzucht bedeutet extreme Tierquälerei, und Länder in ganz Europa verbieten sie. Jedes Jahr werden in Finnland ungefähr 3,5 Millionen Füchse, Nerze und Marderhunde wegen ihres Pelzes getötet. Die Tiere leben in kleinen Drahtkäfigen, in denen so gut wie kein Platz für eine Bewegung ist. Käfiggrößen liegen für einen Fuchs und einen Marderhund bei 0,8 Quadratmetern, für den Nerz bei 0,25 Quadratmetern ohne Nistkasten. Füchse und Marderhunde werden durch analen Stromschlag und Nerze durch Gas getötet, um Schäden an der Hautqualität der Tiere zu vermeiden. Bei den Inspektionen von Pelzfarmen, die von den Behörden von 'Ruokavirasto' durchgeführt werden, werden jährlich unzählige Verstöße gegen den Tierschutz registriert. Darüber hinaus haben Tierschützer im Laufe des letzten Jahrzehnts zahlreiche Filmaufnahmen und Fotos von einer Vielzahl von Farmen aufgenommen. Das gefilmte Material zeigt Probleme wie Augeninfektionen, Beindeformationen, Fettleibigkeit, offene Wunden und akute psychische Belastungsprobleme wie stereotypes Verhalten und Apathie.

Es wird oft behauptet, dass, wenn Finnland die Pelzindustrie aufgibt, sich das Ganze nach China verlagern würde. In Wirklichkeit hat sich die Pelzindustrie bereits in China etabliert und finnische Farmer kooperieren bereits mit China. Bereits seit den achtziger Jahren werden Füchse lebend nach China transportiert zu Zuchtzwecken. Der letzte Transport fand 2019 statt.

Laut einer Untersuchung, die von 'Taloustutkimus' durchgeführt und von den Tierrechtsorganisationen Animalia und Oikeutta eläimille initiiert wurde, sind 74 % der finnischen Bevölkerung gegen die Pelzindustrie in ihrer jetzigen Form. Darüber hinaus sehen 60 % der finnischen Bevölkerung das Töten von Tieren, um Fell zu gewinnen, als falsch an.

Pelzzucht verursacht erhebliche Umweltprobleme.  Eine Untersuchung des ehemaligen „MTT" in Finnland (heute Teil des Natural Resources Institute) ergab, dass die umweltschädlichen Auswirkungen eines Pelzmantels um ein Vielfaches größer waren als die eines Kunstpelzmantels. Ein Kleidungsstück aus Pelz enthält auch giftige Substanzen, die verhindern, dass es verfällt. Beispielsweise enthält ein Pelzkleidungsstück Formaldehyd, ein bekanntes Karzinogen. Es ist nicht gestattet, Pelz als ökologisch zu vermarkten, obwohl die Pelzindustrie oft fälschlicherweise behauptet, ein Kleidungsstück aus Pelz sei ökologischer als ein Kleidungsstück aus Kunstfasern.

Die Pelzindustrie ist in Finnland und an anderen Orten nicht mehr so rentabel wie früher, die Tierrechtsorganisationen sind zuversichtlich, dass die Industrie mit der Zeit auch in Finnland ein Ende haben wird. Es ist jedoch ungewiss, wie lange dies dauern wird, wenn das Tierschutzgesetz nicht entsprechend geändert wird, um die Pelzzucht zu beenden. Im Moment bemüht sich Finnland nicht um Tierschutzstandards, wenn es um die Pelzindustrie geht. Die Füchse, Nerze und Marderhunde, die für ihr Fell gezüchtet werden, sind Raubtiere, die natürliche Instinkte und Bedürfnisse haben, die denen eines Wildtiers entsprechen.

Die europäischen Nationen sollten eine weltweite Führungsrolle im Tierschutz übernehmen, indem sie die Pelzzucht beenden. Es ist an der Zeit, dass Finnland seinem Ruf in der Welt als Land mit hohen Tierschutzstandards gerecht wird und die Pelzzucht einstellt! Mit dieser Petition fordern wir, dass das finnische Parlament ein Gesetz erlässt, das die Pelzzucht mit einer Übergangszeit endlich verbietet.

La Finlande est le plus grand producteur mondial de fourrure de renard avec la Chine. En plus des renards, des visons et des chiens viverrins sont également élevés en Finlande. Malgré de nombreux efforts des militants et des organisations finlandaises du bien-être animal et des droits des animaux pour faire la lumière sur la réalité odieuse des animaux dans les fermes à fourrure et pour mettre fin à cette pratique médiévale, la plupart des politiciens et des décideurs hésitent encore à fermer l'industrie.

L'élevage de fourrures est considéré comme une cruauté extrême envers les animaux et les pays de toute l'Europe l'interdisent. Chaque année, environ 3,5 millions de renards, visons et chiens viverrins sont tués pour leur fourrure en Finlande. Les animaux vivent dans de petites cages grillagées où ils n'ont pas de place pour presque tous les mouvements. La cage exigée pour un renard et un raton laveur est de 0,8 mètre carré tandis que pour le vison, elle est de 0,25 mètre carré sans nichoir. Les renards et les chiens viverrins sont tués par électrocution anale et les visons par les gaz pour éviter tout dommage à la qualité de la peau des animaux. D'innombrables violations du bien-être animal sont enregistrées chaque année dans les inspections des fermes à fourrure menées par les autorités de «Ruokavirasto». En outre, les défenseurs des droits des animaux ont pris de nombreuses séquences vidéo et photographies d'une multitude de fermes au cours de la dernière décennie. Le matériel filmé montre des problèmes tels que les infections oculaires, les déformations des jambes, l'obésité, les plaies ouvertes et les problèmes de stress mental aigu tels que les comportements stéréotypés et l'apathie.

On prétend souvent que si la Finlande doit mettre fin à l'élevage de fourrures, elle ne se déplacera qu'en Chine. En réalité, l'industrie de la fourrure s'est déjà implantée en Chine et les éleveurs finlandais de fourrure ont coopéré avec la Chine. Depuis les années 80, des renards vivants ont été transportés en Chine pour être utilisés dans l'élevage. Le dernier moyen de transport date de 2019.

 Selon une enquête réalisée par «Taloustutkimus» et ordonnée par les organisations de défense des animaux Animalia et Oikeutta eläimille, 74% des Finlandais s'opposent à l'élevage de fourrures sous sa forme actuelle. De plus, 60% des Finlandais considèrent que tuer des animaux pour leur fourrure est mauvais.

L'élevage d'animaux à fourrure cause des problèmes environnementaux importants. Une enquête menée par l'ancien «MTT» en Finlande (qui fait maintenant partie du Natural Resources Institute) a révélé que les effets nocifs pour l'environnement d'un manteau de fourrure étaient plusieurs fois plus importants que ceux d'un manteau en fausse fourrure. Un vêtement en fourrure contient également des substances toxiques qui l'empêchent de se décomposer. Par exemple, un vêtement en fourrure contient du formaldéhyde qui est un cancérogène connu. Il n'est pas permis de commercialiser la fourrure comme écologique, bien que l'industrie de la fourrure affirme souvent à tort qu'un vêtement en fourrure est plus écologique qu'un vêtement fabriqué à partir de fibres artificielles.

La rentabilité de l'industrie de la fourrure en Finlande et ailleurs a chuté et les organisations de défense des animaux sont convaincues qu'avec le temps, l'industrie prendra fin également en Finlande. Cependant, on ne sait pas combien de temps cela prendra, à moins que la loi sur le bien-être animal ne soit modifiée afin de mettre fin à l'élevage de fourrures. Dans la pratique, la Finlande n'impose actuellement pas ses normes de bien-être animal en ce qui concerne l'industrie de la fourrure. Les renards, les visons et les chiens viverrins élevés pour leur fourrure sont des animaux prédateurs qui ont des instincts naturels et les besoins de tout animal sauvage.

Les nations européennes devraient prendre le leadership mondial sur le bien-être animal en mettant fin à l'élevage de fourrures. Il est temps que la Finlande soit à la hauteur de sa réputation dans le monde en tant que pays de normes élevées en matière de bien-être animal et ait arrêté l'élevage de fourrures! Avec cette pétition, nous demandons au Parlement finlandais de promulguer une loi qui interdira l'élevage d'animaux à fourrure avec une période de transition.

Finlandia es el productor más importante de piel de zorro en el mundo junto con China. Además de pieles de zorro también producen pieles de visones y perros mapaches. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por activistas defensores del bienestar y los derechos animales para revelar al público la repugnante realidad en que viven los animales en las granjas peleteras, la gran mayoría de los políticos y autoridades públicas aún se muestran renuentes a cerrar ésta Industria.

Las granjas peleteras representan una crueldad éxtrema hacía los animales, y en países de toda Europa se están empezando a prohibir. Cada año en Finlandia se matan aproximadamente 3.5 millones de zorros, visones y perros mapaches por su piel. Los animales viven hacinados en pequeñas jaulas de alambre, donde apenas pueden moverse. El tamaño para la jaula para zorros y perros mapaches es 0.8 m2 y para visones es 0.25 m2 sin una caja de nido. Los zorros y perros mapache son matados por electrocución anal y los visones por medio de inhalación de gas para prevenir daños a su piel.

Cada año son registradas un sinnúmero de violaciónes a la sanidad y al trato de los animales en las inspecciones hechas por el 'Ruokavirasto' (Agencia Finlandesa de seguridad alimentária) en las granjas peleteras Finlandesas. Adicionalmente, activistas por la defensa de los animales han documentado ampliamente éstas violaciónes con fotos y vídeos en un gran número de granjas peleteras durante la última decada.

El material gráfico ha revelado los serios trastornos que estos animales súfren, tales como infecciones de ojos, deformaciones de los pies, obesidad, heridas abiertas y síntomas de estrés agúdo, como comportamiento estereotípico y apatía.

A menudo se argumentaque si Finlandia se decide a cerrar las granjas peleteras, la industria simplemente se trasladaría a China. Sin embargo la realidad es que las granjas peleteras Finlandesas desde hace tiempo que se han establecido en el mercado chino. Desde 1980, zorros vivos han sido trasladados a China con fines de reproducción. El más reciente caso ocurrió en 2019.

Según una encuesta realizada por 'Taloustutkimus' (Compañía independiente de encuestas Finlandesa), y encargada por las organizaciones de derechos animales Animalia y Oikeutta eläimille, 74% de los finlandeses se oponen las granjas peleteras en su forma actual y 60% de los finlandeses se oponen a matar animales por su piel.

Las granjas peleteras causan grandes daños al medio ambiente. Una investigación realizada por el "MTT" (Actualmente Instituto de Recursos Naturales) mostró que el impacto ambiental de los abrigos de pieles es muchas veces mayor que el de los abrigos de piel sintética. Una prenda hecha a base de pieles de animal contiene substancias tóxicas para prevenir su deterioro, como por ejemplo el formaldéhido, compuesto que es un conocido carcinógeno. No está permitido promocionar la piel animal como un artículo ecológico sin embargo la industria peletera continúa argumentando que un artículo hecho de piel animal es más ecológico que uno hecho a base de fibras sintéticas.

La rentabilidad de la industria peletera en Finlandia y el resto del mundo ha ido cayendo en picado y las organizaciones de derechos animales están bastante seguras de que con el tiempo la industria peletera llegará a su fin en Finlandia también. Sin embargo, a menos de que la legislación para la protección y el bienestar de los animales sea modificada para prohibir las granjas peleteras no está del todo claro cuándo esto sucederá.

En la práctica, en Finlandia no se están haciendo cumplir los estándares de bienestar animal cuando se trata de las granjas peleteras. Los zorros, visones y perros mapache criados por su piel son animales depredadores con instintos y necesidades vitales naturales de cualquier animal salvaje.

Las naciones Europeas deberían asumir el liderazgo global en bienestar animal y poner fin de una vez a las granjas peleteras. Es hora de que Finlandia se ponga a la altura de su reputación como país con altos estándares de bienestar animal y ponga fin a la producción de pieles de animales. Con esta petición, demandamos al parlamento Finlandés para que promulgue un ley que prohíba las granjas peleteras con un periodo de transición.

Finland är världens största producent av rävpäls tillsammans med Kina. Förutom räv, producerar Finland även mink och tvättbjörn. Trots många försök av Finlands djurrättsorganisationer och djuraktivister att belysa den hemska verkligheten på pälsfarmer och att försöka sätta stopp på denna urgamla tradition, så är de flesta politiker eller högt uppsatta inte intresserade av att stänga ner pälsfarmerna.

Pälsfarmar anses i de flesta länder i Europa vara ett extremt djurplågeri och har förbjudits. Uppskattningsvis räknas att 3,5 miljoner rävar, minkar och tvättbjörnar dödas för sin päls varje år i Finland. Djuren lever i små trådburar utan möjlighet att röra sig fritt. Kraven på burarnas storlek är endast 0,8 kvm för räv och tvättbjörn. Minken har endast 0,25 kvm som bur utan sovlya. Räven och tvättbjörnen avlivas med elkabel i anus och minken gasas ihjäl för att inte skada pälsens kvalitet. Mängder av klagomål anmäls årligen av djurinspektörer gjorda av Ruokavirasto på pälsfarmer. Till det har djuraktivister mängder av filmer och fotobevis som underlag sedan flera år tillbaka. Filmer/bilder visar många problem som ögoninfektioner, öppna sår, bendeformering, akut mental stress, stereotypa rörelser och apati förekommer.

Det påstås ofta att om Finland stänger sina farmer så kommer de att flyttas till Kina. I verkligheten så har pälsindustrin redan etablerat sig i Kina och finska pälsfarmare har sedan länge samarbetat med Kina. Redan på 1980-talet transporterades levande rävar till Kina för uppfödning. Den sista frakten var 2019.

Enligt en undersökning gjord av Taloustutkimus på beställning av djurrättsorganisationen Animalia och Oikeutta eläimille är 75% av finska folket emot pälsfarmer i sin nuvarande standard och 60% anser att det är fel att döda för pälsens skull.

Pälsindustrin orsakar kraftiga miljöproblem. En undersökning utförd av fd. MTT i Finland (nu del av Natural Institut vid Naturresurser) fann man att äkta pälsjackor hade mer skadlig effekt på miljön än fuskpälsjackor. Klädesplagg gjorda av päls innehåller giftiga substanser som motverkar att päls ruttnar. Pälsplagg innehåller formaldehyd som är ett cancerframkallande ämne. Det är inte tillåtet att marknadsföra päls som ekologiska plagg även om pälsindustrin ofta vill framhålla att plagg av päls är mer miljövänligt än fuskpäls gjorda på konstgjorda fibrer.

Lönsamheten inom pälsindustrin i Finland och andra platser har sjunkit rejält och djurrättsorganisationer är överens om att de snart kommer att läggas ner även i Finland. Hur som helst så är det osäkert hur lång tid det kommer att ta innan lagen för djurensvälfärd ändras på pälsfarmerna. Räven, minken och tvättbjörnen är rovdjur med naturliga instinkter och har behov som alla andra vilda rovdjur.

Vi vill att EU tar sitt globala ansvar för att stoppa pälsfarmar. Det är tid för Finland att leva upp till sitt rykte i världen att vara ledande gällande hög standard för djuren och stoppa pälsfarmarna. Med denna namninsamling ber vi att det finska parlamentet antar en lag som förbjuder pälsfarmar under en övergångsperiod. 

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.