Demand an End to Fur Farming in Finland!

Photo: Kristo Muurimaa

Scroll down for translations in Finnish, German, French, Spanish, Swedish and Chinese

Finland is the world's biggest producer of fox fur along with China. In addition to foxes, also minks and raccoon dogs are farmed in Finland. Despite many efforts of Finland's animal welfare and animal rights activists and organisations to shed light into the abhorrent reality of animals in fur farms and to put an end to this medieval practice, most politicians and decision makers are still reluctant to shut down the industry. 

Fur farming is considered extreme animal cruelty and countries all across Europe are banning it. Every year, approximately 3.5 million foxes, minks and raccoon dogs are killed for their fur in Finland. The animals live in small wire cages where they do not have room for almost any movement. Cage requirement for a fox and a raccoon dog is 0.8 square meters while for the mink it is 0.25 square meters without a nest box. Foxes and raccoon dogs are killed by anal electrocution and minks by gas to prevent any damages to the quality of the animals' skin. 

Countless violations in animal welfare are registered yearly in the inspections of fur farms conducted by authorities of 'Ruokavirasto'. In addition, animal rights activists have taken plenty of film footage and photographs from a multitude of farms over the course of the last decade. The filmed material shows problems such as eye infections, leg deformations, obesity, open wounds and acute mental stress problems such as stereotypical behaviours and apathy. 

It is often claimed that if Finland is to end fur farming, it will only move to China. In reality, the fur industry has already established itself in China and Finnish fur farmers have been in co-operation with China. Since the 1980s, live foxes have been transported to China to be used in breeding. The latest transportation was in 2019. 

According to an inquiry performed by 'Taloustutkimus' and ordered by animal rights organisations Animalia and Oikeutta eläimille, 74% of the Finnish people oppose fur farming in its current form. Additionally, 60% of the Finnish people see the killing of animals for their fur as wrong.

Fur farming causes substantial environmental problems. An investigation by the former 'MTT' in Finland (now part of the Natural Resources Institute) found that the environmental harmful impacts of a fur coat were many times bigger than those of a faux fur coat. A garment made of fur also contains toxic substances which prevent it from decaying. For instance, a fur garment contains formaldehyde which is a known carcinogen. It is not allowed to market fur as ecological although fur industry often wrongfully claims that a garment made of fur is more ecological than a garment made using artificial fibres.

The profitability of the fur industry in Finland and elsewhere has sunken and the animal rights organisations are confident that, with time, the industry will come to an end also in Finland. However, it is uncertain how long this will take unless animal welfare law is changed in order to end fur farming. In practice, Finland is currently not forcing its animal welfare standards when it comes to the fur industry. The foxes, minks and raccoon dogs farmed for their fur are predatory animals which have natural instincts and needs of that of any wild animal.

European nations should take global leadership on animal welfare by ending fur farming. It is time that Finland lived up to its reputation in the world as a country of high animal welfare standards and stopped fur farming! With this petition we demand that the Finnish Parliament enacts a law which will prohibit fur farming with a transition period.

Suomi on Kiinan ohella maailman suurin ketun nahan tuottaja. Kettujen lisäksi Suomessa tarhataan myös minkkejä ja supikoiria. Siitä huolimatta, että eläinsuojelu- ja eläinoikeusaktivistit ja eläinoikeusjärjestöt ovat tehneet kovasti töitä paljastaakseen sen kammottavan todellisuuden missä turkistarhojen eläimet elävät, suurin osa poliitikoista ja päätöksentekijöistä ovat silti haluttomia lopettamaan alan.

Turkistarhausta pidetään äärimmäisenä julmuutena eläimiä kohtaan ja maat ympäri Eurooppaa ovat jo kieltäneet sen, tai ovat kieltämässä sitä. Vuosittain Suomessa tapetaan noin 3,5 miljoonaa kettua, minkkiä ja supikoiraa turkiksen takia. Eläimet elävät pienissä verkkohäkeissä, missä niillä ei ole tilaa lähes ollenkaan liikkua. Häkin kokovaatimus ketulle ja supikoiralle on 0,8 neliömetriä ja minkille 0,25 neliömetriä ilman pesälaatikkoa. Vuosittain lukematon määrä rikkomuksia on rekisteröity eläinten terveydessä, Ruokaviraston tekemissä tarkastuksissa turkistarhoille. Eläinoikeusaktivistit ovat ottaneet paljon video- ja valokuvamateriaalia useilta tiloilta viimeisen vuosikymmenen aikana. Kuvattu materiaali on paljastanut vakavia sairauksia eläimillä. Havaittuja sairauksia ovat muun muassa silmätulehdukset, jalkojen epämuodostumat, liikalihavuus, avohaavat sekä akuutit stressioireet, jotka ilmentyvät muun muassa stereotyyppisenä käyttäytymisenä ja apatiana.

Usein väitetään, että jos Suomi lopettaa turkistarhauksen, se siirtyy vain Kiinaan. Todellisuudessa turkisteollisuus on jo asettunut Kiinaan ja suomalaiset turkistarhaajat ovat olleet yhteistyössä Kiinan kanssa. 1980-luvulta lähtien eläviä siitoskettuja on kuljetettu Kiinaan. Viimeisin kuljetus tapahtui vuonna 2019.

Taloustutkimuksen tuottaman ja Animalia ja Oikeutta eläimille eläinoikeusjärjestöjen tilaaman kyselytutkimuksen mukaan 74 % suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Sen lisäksi 60 % suomalaisista näkee eläinten tappamisen niiden turkiksen takia vääränä. Turkistarhaus aiheuttaa merkittäviä ympäristöongelmia. Entisen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen (joka kuuluu nykyään Luonnonvarakeskukseen) tekemässä tutkimuksessa selvisi, että aidosta turkiksesta tehdyn turkistakin haitalliset ympäristövaikutukset ovat moninkertaisesti isommat kuin keinokuituvaatteen, kuten tekoturkiksen. Turkiksesta tehty vaate sisältää myös myrkyllisiä aineita, jotka estävät turkista hajoamasta. Turkisvaate sisältää esimerkiksi formaldehydiä, mikä on tunnettu karsinogeeni. Turkista ei saa markkinoida ekologisena, vaikka turkisteollisuus usein virheellisesti väittää, että turkiksesta tehty vaate on ekologisempi kuin keinokuituvaate.

Turkisteollisuuden kannattavuus Suomessa ja muualla maailmassa on laskenut ja eläinoikeusjärjestöt luottavat siihen, että ajan kanssa turkistarhaus loppuu myös Suomesta. On kuitenkin epävarmaa kuinka kauan tässä menisi, ellei eläinsuojelulakia muuteta niin, että turkistarhaus kielletään. Käytännössä Suomi ei nykyisellään noudata omia eläinten hyvinvointistandardejaan turkistarhauksen kohdalla. Ketut, minkit ja supikoirat, joita tarhataan turkisten takia, ovat petoeläimiä, joilla on luonnolliset vaistot ja minkä tahansa muun villieläimen tarpeet.

Eurooppalaisten kansakuntien pitäisi osoittaa globaalia johtajuutta eläinten hyvinvoinnissa ja lopettaa turkistarhaus. On aika sille, että Suomi elää maineensa mukaisesti korkeiden eläinten hyvinvointivaatimusten maana ja lakkauttaa turkistarhauksen! Tällä vetoomuksella vaadimme, että Suomen Eduskunta toteuttaa lain, mikä tulee kieltämään turkistarhauksen siirtymäajalla.

Finnland ist neben China eine der größten Produktionsstätten von Fuchspelzen. Neben Füchsen werden in Finnland auch Nerze und Marderhunde gezüchtet. Trotz zahlreicher Bemühungen finnischer Tierschutz- und Tierrechtsaktivisten und Tierschutzorganisationen, Licht in die grausame Realität von Tieren in Pelzfarmen zu bringen und dieser mittelalterlichen Praxis endlich ein Ende zu setzen, zögern die meisten Politiker und Entscheidungsträger immer noch, diese Industrie zu schließen.

Die Pelzzucht bedeutet extreme Tierquälerei, und Länder in ganz Europa verbieten sie. Jedes Jahr werden in Finnland ungefähr 3,5 Millionen Füchse, Nerze und Marderhunde wegen ihres Pelzes getötet. Die Tiere leben in kleinen Drahtkäfigen, in denen so gut wie kein Platz für eine Bewegung ist. Käfiggrößen liegen für einen Fuchs und einen Marderhund bei 0,8 Quadratmetern, für den Nerz bei 0,25 Quadratmetern ohne Nistkasten. Füchse und Marderhunde werden durch analen Stromschlag und Nerze durch Gas getötet, um Schäden an der Hautqualität der Tiere zu vermeiden. Bei den Inspektionen von Pelzfarmen, die von den Behörden von 'Ruokavirasto' durchgeführt werden, werden jährlich unzählige Verstöße gegen den Tierschutz registriert. Darüber hinaus haben Tierschützer im Laufe des letzten Jahrzehnts zahlreiche Filmaufnahmen und Fotos von einer Vielzahl von Farmen aufgenommen. Das gefilmte Material zeigt Probleme wie Augeninfektionen, Beindeformationen, Fettleibigkeit, offene Wunden und akute psychische Belastungsprobleme wie stereotypes Verhalten und Apathie.

Es wird oft behauptet, dass, wenn Finnland die Pelzindustrie aufgibt, sich das Ganze nach China verlagern würde. In Wirklichkeit hat sich die Pelzindustrie bereits in China etabliert und finnische Farmer kooperieren bereits mit China. Bereits seit den achtziger Jahren werden Füchse lebend nach China transportiert zu Zuchtzwecken. Der letzte Transport fand 2019 statt.

Laut einer Untersuchung, die von 'Taloustutkimus' durchgeführt und von den Tierrechtsorganisationen Animalia und Oikeutta eläimille initiiert wurde, sind 74 % der finnischen Bevölkerung gegen die Pelzindustrie in ihrer jetzigen Form. Darüber hinaus sehen 60 % der finnischen Bevölkerung das Töten von Tieren, um Fell zu gewinnen, als falsch an.

Pelzzucht verursacht erhebliche Umweltprobleme.  Eine Untersuchung des ehemaligen „MTT" in Finnland (heute Teil des Natural Resources Institute) ergab, dass die umweltschädlichen Auswirkungen eines Pelzmantels um ein Vielfaches größer waren als die eines Kunstpelzmantels. Ein Kleidungsstück aus Pelz enthält auch giftige Substanzen, die verhindern, dass es verfällt. Beispielsweise enthält ein Pelzkleidungsstück Formaldehyd, ein bekanntes Karzinogen. Es ist nicht gestattet, Pelz als ökologisch zu vermarkten, obwohl die Pelzindustrie oft fälschlicherweise behauptet, ein Kleidungsstück aus Pelz sei ökologischer als ein Kleidungsstück aus Kunstfasern.

Die Pelzindustrie ist in Finnland und an anderen Orten nicht mehr so rentabel wie früher, die Tierrechtsorganisationen sind zuversichtlich, dass die Industrie mit der Zeit auch in Finnland ein Ende haben wird. Es ist jedoch ungewiss, wie lange dies dauern wird, wenn das Tierschutzgesetz nicht entsprechend geändert wird, um die Pelzzucht zu beenden. Im Moment bemüht sich Finnland nicht um Tierschutzstandards, wenn es um die Pelzindustrie geht. Die Füchse, Nerze und Marderhunde, die für ihr Fell gezüchtet werden, sind Raubtiere, die natürliche Instinkte und Bedürfnisse haben, die denen eines Wildtiers entsprechen.

Die europäischen Nationen sollten eine weltweite Führungsrolle im Tierschutz übernehmen, indem sie die Pelzzucht beenden. Es ist an der Zeit, dass Finnland seinem Ruf in der Welt als Land mit hohen Tierschutzstandards gerecht wird und die Pelzzucht einstellt! Mit dieser Petition fordern wir, dass das finnische Parlament ein Gesetz erlässt, das die Pelzzucht mit einer Übergangszeit endlich verbietet.

La Finlande est le plus grand producteur mondial de fourrure de renard avec la Chine. En plus des renards, des visons et des chiens viverrins sont également élevés en Finlande. Malgré de nombreux efforts des militants et des organisations finlandaises du bien-être animal et des droits des animaux pour faire la lumière sur la réalité odieuse des animaux dans les fermes à fourrure et pour mettre fin à cette pratique médiévale, la plupart des politiciens et des décideurs hésitent encore à fermer l'industrie.

L'élevage de fourrures est considéré comme une cruauté extrême envers les animaux et les pays de toute l'Europe l'interdisent. Chaque année, environ 3,5 millions de renards, visons et chiens viverrins sont tués pour leur fourrure en Finlande. Les animaux vivent dans de petites cages grillagées où ils n'ont pas de place pour presque tous les mouvements. La cage exigée pour un renard et un raton laveur est de 0,8 mètre carré tandis que pour le vison, elle est de 0,25 mètre carré sans nichoir. Les renards et les chiens viverrins sont tués par électrocution anale et les visons par les gaz pour éviter tout dommage à la qualité de la peau des animaux. D'innombrables violations du bien-être animal sont enregistrées chaque année dans les inspections des fermes à fourrure menées par les autorités de «Ruokavirasto». En outre, les défenseurs des droits des animaux ont pris de nombreuses séquences vidéo et photographies d'une multitude de fermes au cours de la dernière décennie. Le matériel filmé montre des problèmes tels que les infections oculaires, les déformations des jambes, l'obésité, les plaies ouvertes et les problèmes de stress mental aigu tels que les comportements stéréotypés et l'apathie.

On prétend souvent que si la Finlande doit mettre fin à l'élevage de fourrures, elle ne se déplacera qu'en Chine. En réalité, l'industrie de la fourrure s'est déjà implantée en Chine et les éleveurs finlandais de fourrure ont coopéré avec la Chine. Depuis les années 80, des renards vivants ont été transportés en Chine pour être utilisés dans l'élevage. Le dernier moyen de transport date de 2019.

 Selon une enquête réalisée par «Taloustutkimus» et ordonnée par les organisations de défense des animaux Animalia et Oikeutta eläimille, 74% des Finlandais s'opposent à l'élevage de fourrures sous sa forme actuelle. De plus, 60% des Finlandais considèrent que tuer des animaux pour leur fourrure est mauvais.

L'élevage d'animaux à fourrure cause des problèmes environnementaux importants. Une enquête menée par l'ancien «MTT» en Finlande (qui fait maintenant partie du Natural Resources Institute) a révélé que les effets nocifs pour l'environnement d'un manteau de fourrure étaient plusieurs fois plus importants que ceux d'un manteau en fausse fourrure. Un vêtement en fourrure contient également des substances toxiques qui l'empêchent de se décomposer. Par exemple, un vêtement en fourrure contient du formaldéhyde qui est un cancérogène connu. Il n'est pas permis de commercialiser la fourrure comme écologique, bien que l'industrie de la fourrure affirme souvent à tort qu'un vêtement en fourrure est plus écologique qu'un vêtement fabriqué à partir de fibres artificielles.

La rentabilité de l'industrie de la fourrure en Finlande et ailleurs a chuté et les organisations de défense des animaux sont convaincues qu'avec le temps, l'industrie prendra fin également en Finlande. Cependant, on ne sait pas combien de temps cela prendra, à moins que la loi sur le bien-être animal ne soit modifiée afin de mettre fin à l'élevage de fourrures. Dans la pratique, la Finlande n'impose actuellement pas ses normes de bien-être animal en ce qui concerne l'industrie de la fourrure. Les renards, les visons et les chiens viverrins élevés pour leur fourrure sont des animaux prédateurs qui ont des instincts naturels et les besoins de tout animal sauvage.

Les nations européennes devraient prendre le leadership mondial sur le bien-être animal en mettant fin à l'élevage de fourrures. Il est temps que la Finlande soit à la hauteur de sa réputation dans le monde en tant que pays de normes élevées en matière de bien-être animal et ait arrêté l'élevage de fourrures! Avec cette pétition, nous demandons au Parlement finlandais de promulguer une loi qui interdira l'élevage d'animaux à fourrure avec une période de transition.

Finlandia es el productor más importante de piel de zorro en el mundo junto con China. Además de pieles de zorro también producen pieles de visones y perros mapaches. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por activistas defensores del bienestar y los derechos animales para revelar al público la repugnante realidad en que viven los animales en las granjas peleteras, la gran mayoría de los políticos y autoridades públicas aún se muestran renuentes a cerrar ésta Industria.

Las granjas peleteras representan una crueldad éxtrema hacía los animales, y en países de toda Europa se están empezando a prohibir. Cada año en Finlandia se matan aproximadamente 3.5 millones de zorros, visones y perros mapaches por su piel. Los animales viven hacinados en pequeñas jaulas de alambre, donde apenas pueden moverse. El tamaño para la jaula para zorros y perros mapaches es 0.8 m2 y para visones es 0.25 m2 sin una caja de nido. Los zorros y perros mapache son matados por electrocución anal y los visones por medio de inhalación de gas para prevenir daños a su piel.

Cada año son registradas un sinnúmero de violaciónes a la sanidad y al trato de los animales en las inspecciones hechas por el 'Ruokavirasto' (Agencia Finlandesa de seguridad alimentária) en las granjas peleteras Finlandesas. Adicionalmente, activistas por la defensa de los animales han documentado ampliamente éstas violaciónes con fotos y vídeos en un gran número de granjas peleteras durante la última decada.

El material gráfico ha revelado los serios trastornos que estos animales súfren, tales como infecciones de ojos, deformaciones de los pies, obesidad, heridas abiertas y síntomas de estrés agúdo, como comportamiento estereotípico y apatía.

A menudo se argumentaque si Finlandia se decide a cerrar las granjas peleteras, la industria simplemente se trasladaría a China. Sin embargo la realidad es que las granjas peleteras Finlandesas desde hace tiempo que se han establecido en el mercado chino. Desde 1980, zorros vivos han sido trasladados a China con fines de reproducción. El más reciente caso ocurrió en 2019.

Según una encuesta realizada por 'Taloustutkimus' (Compañía independiente de encuestas Finlandesa), y encargada por las organizaciones de derechos animales Animalia y Oikeutta eläimille, 74% de los finlandeses se oponen las granjas peleteras en su forma actual y 60% de los finlandeses se oponen a matar animales por su piel.

Las granjas peleteras causan grandes daños al medio ambiente. Una investigación realizada por el "MTT" (Actualmente Instituto de Recursos Naturales) mostró que el impacto ambiental de los abrigos de pieles es muchas veces mayor que el de los abrigos de piel sintética. Una prenda hecha a base de pieles de animal contiene substancias tóxicas para prevenir su deterioro, como por ejemplo el formaldéhido, compuesto que es un conocido carcinógeno. No está permitido promocionar la piel animal como un artículo ecológico sin embargo la industria peletera continúa argumentando que un artículo hecho de piel animal es más ecológico que uno hecho a base de fibras sintéticas.

La rentabilidad de la industria peletera en Finlandia y el resto del mundo ha ido cayendo en picado y las organizaciones de derechos animales están bastante seguras de que con el tiempo la industria peletera llegará a su fin en Finlandia también. Sin embargo, a menos de que la legislación para la protección y el bienestar de los animales sea modificada para prohibir las granjas peleteras no está del todo claro cuándo esto sucederá.

En la práctica, en Finlandia no se están haciendo cumplir los estándares de bienestar animal cuando se trata de las granjas peleteras. Los zorros, visones y perros mapache criados por su piel son animales depredadores con instintos y necesidades vitales naturales de cualquier animal salvaje.

Las naciones Europeas deberían asumir el liderazgo global en bienestar animal y poner fin de una vez a las granjas peleteras. Es hora de que Finlandia se ponga a la altura de su reputación como país con altos estándares de bienestar animal y ponga fin a la producción de pieles de animales. Con esta petición, demandamos al parlamento Finlandés para que promulgue un ley que prohíba las granjas peleteras con un periodo de transición.

Finland är världens största producent av rävpäls tillsammans med Kina. Förutom räv, producerar Finland även mink och tvättbjörn. Trots många försök av Finlands djurrättsorganisationer och djuraktivister att belysa den hemska verkligheten på pälsfarmer och att försöka sätta stopp på denna urgamla tradition, så är de flesta politiker eller högt uppsatta inte intresserade av att stänga ner pälsfarmerna.

Pälsfarmar anses i de flesta länder i Europa vara ett extremt djurplågeri och har förbjudits. Uppskattningsvis räknas att 3,5 miljoner rävar, minkar och tvättbjörnar dödas för sin päls varje år i Finland. Djuren lever i små trådburar utan möjlighet att röra sig fritt. Kraven på burarnas storlek är endast 0,8 kvm för räv och tvättbjörn. Minken har endast 0,25 kvm som bur utan sovlya. Räven och tvättbjörnen avlivas med elkabel i anus och minken gasas ihjäl för att inte skada pälsens kvalitet. Mängder av klagomål anmäls årligen av djurinspektörer gjorda av Ruokavirasto på pälsfarmer. Till det har djuraktivister mängder av filmer och fotobevis som underlag sedan flera år tillbaka. Filmer/bilder visar många problem som ögoninfektioner, öppna sår, bendeformering, akut mental stress, stereotypa rörelser och apati förekommer.

Det påstås ofta att om Finland stänger sina farmer så kommer de att flyttas till Kina. I verkligheten så har pälsindustrin redan etablerat sig i Kina och finska pälsfarmare har sedan länge samarbetat med Kina. Redan på 1980-talet transporterades levande rävar till Kina för uppfödning. Den sista frakten var 2019.

Enligt en undersökning gjord av Taloustutkimus på beställning av djurrättsorganisationen Animalia och Oikeutta eläimille är 75% av finska folket emot pälsfarmer i sin nuvarande standard och 60% anser att det är fel att döda för pälsens skull.

Pälsindustrin orsakar kraftiga miljöproblem. En undersökning utförd av fd. MTT i Finland (nu del av Natural Institut vid Naturresurser) fann man att äkta pälsjackor hade mer skadlig effekt på miljön än fuskpälsjackor. Klädesplagg gjorda av päls innehåller giftiga substanser som motverkar att päls ruttnar. Pälsplagg innehåller formaldehyd som är ett cancerframkallande ämne. Det är inte tillåtet att marknadsföra päls som ekologiska plagg även om pälsindustrin ofta vill framhålla att plagg av päls är mer miljövänligt än fuskpäls gjorda på konstgjorda fibrer.

Lönsamheten inom pälsindustrin i Finland och andra platser har sjunkit rejält och djurrättsorganisationer är överens om att de snart kommer att läggas ner även i Finland. Hur som helst så är det osäkert hur lång tid det kommer att ta innan lagen för djurensvälfärd ändras på pälsfarmerna. Räven, minken och tvättbjörnen är rovdjur med naturliga instinkter och har behov som alla andra vilda rovdjur.

Vi vill att EU tar sitt globala ansvar för att stoppa pälsfarmar. Det är tid för Finland att leva upp till sitt rykte i världen att vara ledande gällande hög standard för djuren och stoppa pälsfarmarna. Med denna namninsamling ber vi att det finska parlamentet antar en lag som förbjuder pälsfarmar under en övergångsperiod. 

In simplified Chinese:

芬兰和中国是世界上最大的两个狐皮生产国。除狐狸外,芬兰也养殖水貂和貉。尽管芬兰的动物福利组织和动物权利活动家做出了许多努力来揭示毛皮农场中动物骇人听闻的生存处境以结束这一中世纪的习俗,但大多数政客和决策者仍然不愿意关闭该行业。

毛皮养殖被认为是对动物的残酷对待,欧洲所有国家都已经或准备禁止这一产业。每年,大约有350万只狐狸,水貂和貉在芬兰因为他们的毛皮而被杀死。这些动物生活在狭小的铁丝网笼中,几乎没有活动的空间。狐狸和貉的笼子只有0.8平方米,而水貂的只有0.25平方米(不带巢箱)。狐狸和貉被电击(肛门处)杀死,水貂被气体杀死,以防止对动物皮肤质量的任何损害。

每年芬兰食品局对毛皮农场的检查中,发现了无数违反动物福利的行为。此外,在过去的十年中,动物权益保护主义者在许多农场拍摄了大量的影片和照片。拍摄的影像显示诸如眼部感染,腿部变形,肥胖,开放性伤口和急性精神压力问题(比如典型的急性精神压力行为和冷漠)。

有一种说法,如果芬兰结束了皮草养殖,它将转移到中国。实际上,皮草业已经在中国扎根,芬兰的皮草养殖者已经与中国合作。自1980年代以来,活狐狸已被运送到中国用于繁殖。最新的一次运输是在2019年。

根据一个独立的市场调研公司" Taloustutkimus"进行的调查并由动物权利组织Animalia和Oikeuttaeläimille要求,有74%的芬兰人反对目前的皮草养殖方式。此外,有60%的芬兰人认为为了毛皮杀死动物是错误的。

毛皮养殖会造成严重的环境问题。芬兰前" MTT"(现为自然资源研究所的一部分)的一项调查发现,一件裘皮大衣对环境的损害是一件人造裘皮大衣的许多倍。用毛皮制成的服装还含有有毒物质,以防止其腐烂。例如,毛皮服装含有已知的致癌物甲醛。尽管不允许将毛皮宣传为生态产品,毛皮行业经常误导性地宣称用毛皮制成的服装比使用人造纤维制成的服装更环保。

芬兰及其他地区的皮草行业的盈利已经下降,动物权利组织相信,随着时间的推移,该行业也将在芬兰终结。但是,除非改变动物福利法以结束毛皮养殖,否则不知这一过程将花费多长时间。在实际操作中,芬兰目前没有在毛皮行业强制执行动物福利标准。因他们的毛皮而被囚禁的狐狸,水貂和貉是掠食性动物,具有自然的本能和任何野生动物的需求。

欧洲国家应通过终止皮草养殖在动物福利方面取得全球领导地位。现在芬兰是时候不辜负其在世界中高动物福利水平国家的声誉,并停止皮草养殖了!在此请愿书中,我们要求芬兰议会制定一项法律,在一段过渡转型期后禁止养殖毛皮。

In traditional Chinese:

芬蘭和中國是世界上最大的兩個狐皮生產國。除狐狸外,芬蘭也養殖水貂和貉。儘管芬蘭的動物福利組織和動物權利活動家做出了許多努力來揭示毛皮農場中動物駭人聽聞的生存處境以結束這一中世紀的習俗,但大多數政客和決策者仍然不願意關閉該行業。

毛皮養殖被認為是對動物的殘酷對待,歐洲所有國家都已經或準備禁止這一產業。每年,大約有350萬隻狐狸,水貂和貉在芬蘭因為他們的毛皮而被殺死。這些動物生活在狹小的鐵絲網籠中,幾乎沒有活動的空間。狐狸和貉的籠子只有0.8平方米,而水貂的只有0.25平方米(不帶巢箱)。狐狸和貉被電擊(肛門處)殺死,水貂被氣體殺死,以防止對動物皮膚質量的任何損害。

每年芬蘭食品局對毛皮農場的檢查中,發現了無數違反動物福利的行為。此外,在過去的十年中,動物權益保護主義者在許多農場拍攝了大量的影片和照片。拍攝的影像顯示諸如眼部感染,腿部變形,肥胖,開放性傷口和急性精神壓力問題(比如典型的急性精神壓力行為和冷漠)。

有一種說法,如果芬蘭結束了皮草養殖,它將轉移到中國。實際上,皮草業已經在中國紮根,芬蘭的皮草養殖者已經與中國合作。自1980年代以來,活狐狸已被運送到中國用於繁殖。最新的一次運輸是在2019年。

根據一個獨立的市場調研公司" Taloustutkimus"進行的調查並由動物權利組織Animalia和Oikeuttaeläimille要求,有74%的芬蘭人反對目前的皮草養殖方式。此外,有60%的芬蘭人認為為了毛皮殺死動物是錯誤的。

毛皮養殖會造成嚴重的環境問題。芬蘭前" MTT"(現為自然資源研究所的一部分)的一項調查發現,一件裘皮大衣對環境的損害是一件人造裘皮大衣的許多倍。用毛皮製成的服裝還含有有毒物質,以防止其腐爛。例如,毛皮服裝含有已知的致癌物甲醛。儘管不允許將毛皮宣傳為生態產品,毛皮行業經常誤導性地宣稱用毛皮製成的服裝比使用人造纖維製成的服裝更環保。

芬蘭及其他地區的皮草行業的盈利已經下降,動物權利組織相信,隨著時間的推移,該行業也將在芬蘭終結。但是,除非改變動物福利法以結束毛皮養殖,否則不知這一過程將花費多長時間。在實際操作中,芬蘭目前沒有在毛皮行業強制執行動物福利標準。因他們的毛皮而被囚禁的狐狸,水貂和貉是掠食性動物,具有自然的本能和任何野生動物的需求。

歐洲國家應通過終止皮草養殖在動物福利方面取得全球領導地位。現在芬蘭是時候不辜負其在世界中高動物福利水平國家的聲譽,並停止皮草養殖了!在此請願書中,我們要求芬蘭議會制定一項法律,在一段過渡轉型期後禁止養殖毛皮。

Update #23 years ago
Dear signers of the petition,

We have excellent news. Finland's biggest party at the moment, SDP, decided to take an official stand against fur farming and fur sales. This excludes fur from hunted animals or animals raised for meat production also. There is still much work to do. Thank you for your work to ban fur farming globally. Please consider sharing these good news and this petition again to finally achieve a fur ban in Finland.

Thank you so much!

Yours sincerely, The petition team
Update #14 years ago
Dear signers of the petition,

Thank you so much for signing our petition "Demand an End to Fur Farming in Finland'. We want to put maximum pressure on the decision makers to end this industry for good. We also want to inform people all over the world about this dark side of Finland. Could you please consider sharing the petition with your friends once more to help us with our goal?

Thank you so much, and have a splendid spring 🦝🐾🦊💚

Yours sincerely,

Heta Rousi
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.