Innehhu il-plancier min quddiem San Gorg taz-Ziemel waqt il-Marc tal-Hamis

  Nhar il-Hadd 19 ta Novembru 2023 waqt is-Seduta Generali Straordinarja li sehhet gewwa L-Ghaqda Muzikali San Gorg Martri, ittiehdet id-decizzjoni li waqt il-Marc Tal-Hamis mgharuf bhala l-Marc ta' San Gorg taz-ziemel, il-plancier jibqa quddiem il-pedestall ta' l-istess statwa b'hekk nibqaw inceknu il-pjazza. Pjazza gibnija Shaft. Taqblu li l-plancier jitnehha min fejn ijad u jsir ximkien f genb biex b'hekk ma nitilfux l-ispazzju ristrett li tiga ghandna.
  Firma la petizione
  Firma la petizione
  JavaScript è disabilitato. Il nostro sito potrebbe non funzionare correttamente.

  politiche sulla privacy

  Firmando dichiari di accettare i termini del servizio di Care2
  Puoi gestire le tue iscrizioni e-mail in qualsiasi momento.

  Problemi nel firmare? Contatta il nostro staff.