Yêu cầu các hành vi bạo lực chó mèo, và hành vi dã man, k buôn bán chó mèo

  Từ vụ 15 chú chó và các vụ bạo lực chó mèo, tôi thấy đau lòng, thương tiếc. Tôi lo lắng những sinh mệnh bé bỏng , có tình yêu và cảm xúc , trung thành vs chủ bị đánh đập hay trở thành món ăn. Tôi muốn dừng tất cả mọi hành vi bạo lực chó mèo, buôn bán và ăn thịt chó mèo lại. Chúng nó là bạn của chúng ta ko phải đồ ăn
  assinar petição
  assinar petição
  O seu JavaScript está desativado. Sem ele, nosso site pode não funcionar corretamente.

  política de privacidade

  ao assinar, você aceita o termos de serviço da Care2
  Você pode gerenciar suas assinaturas de e-mail a qualquer momento.

  Está tendo algum problema?? Avise-nos.