Establish an United Nations Agency Dedicated to Animal Welfare.

  • av: Glenn Byrnes
  • mottagare: United Nations General Assembly and Security Council.

Whereas animals have been cruelly tortured and slaughtered by human beings all over the world since the beginning of time,

and whereas the Food and Agriculture Organisation of the United Nations passed the Universal Declaration of Animal Welfare (UDAW] in 2009 to protect the rights and welfare of animals.

Therefore, we the undersigned request that the United Nations establish an agency that enforces the UDAW and protects the rights and welfare of animals throughout the globe.

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.