End the University of Iowa's Plastic Water Bottle Waste!

The University of Iowa sells thousands of plastic water bottles when there are easily accessible water fountains available in all University buildings. Help us end the amount of plastic waste the University produces by lowering the amount of plastic water bottles they sell at on-campus locations.

Sign this petition to encourage Housing and Dining to reduce the amount of plastic water bottles they order and sell to make our University more environmentally friendly!

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.