Rädda vargarna – stoppa den svenska vargjakten 2018 SAVE THE SWEDISH WOLF - STOP THE WOLF HUNT 2018

Sveriges regering har återigen beslutat om jakt på landets vargar. Enligt forskningsrapporten ”Metapopulation effective size and conservation genetic goals for the Fennoscandian wolf (Canis lupus) population”, krävs minst en genetiskt effektiv storlek på 500 hos en starkt sammanhängande population för att vargstammen på den Fennoskandiska halvön ska kunna betraktas som livskraftig. Omsatt i faktiskt antal djur innebär det ungefär 2000 vargar över området. Om 2018 års inplanerade licensjakt på 22 vargindivider sätts i verket, därtill eskalerande antal skyddsjakter samt en växande illegal jakt – så innebär detta sammantaget en förödelse för Sveriges vargar. Sverige har idag en population på ca 300 vargar. En fortsatt jakt kan således bli slutet för vargens existens i Sverige. Vargen är ett rödlistat, fridlyst djur och är skyddad enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv. Trots detta fortsätter Sverige att tillåta licensjakt. EU-kommissionen har vid upprepade tillfällen påpekat att Sveriges vargpopulation ej uppfyller kraven för gynnsam bevarandestatus. Jakten måste därför anses som illegal. Vid jakten utsätts vargarna för extrem stress. Sverige tillåter jakt på varg med high-tech utrustning, motorfordon och på jägarnas begäran infördes dessutom, som enda land i världen, löshundsjakt. Initialt inspirerades över 17000 jägare att anmäla sitt intresse för att förfölja och döda ett utrotningshotat djur. Sveriges toppredator, vargen. Jaktkritikerna kräver att vargjakten år 2018 stoppas. SAVE THE SWEDISH WOLF - STOP THE WOLF HUNT 2018 Sweden’s Government has once again decided to hunt for the country’s wolves. According to the research report, ”Metapopulation effective size and conservation genetic goals for the Fennoscandian wolf (Canis lupus) population” it requires at least one genetically size of 500 wolves in a strongly cohesive population, so that the wolf strain on the Fennoscandian peninsula can be considered viable. Translated into actual numbers, it means about 2 000 wolves across the area. If the planned licensed killing of 22 wolves will be put into action - together with the escalating number of permits for protected hunting and the growing number of wolves killed illegally - it will mean the devastation of Sweden’s wolves. Sweden has currently a population of about 300 wolves. Repeated hunting of the wolves can thus be the end of their existence in Sweden. The wolf is a red-listed, protected animal and is protected according to the EU’s Art and Habitats Directive. Nevertheless, Sweden continue to allow license hunting. The European Commission has repeatedly pointed out that Sweden’s wolf population does not meet the requirements for a favorable conservation status. The hunt must therefore be considered illegal. At the hunt wolves are exposed to extreme stress. Sweden allows hunting wolves with high etc equipment, motor vehicles and at the hunters’ request it was also introduced, as the only country in the world, the use of pack hunting dogs. Initially, more than 17 000 wolf hunters registered their interest in killing an endangered animal. Sweden’s top predator - the wolf. The Association Critics of Hunting in Sweden, demand that the wolf hunt in 2018 should be stopped.
Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.