STOPPA SÄLJAKTEN - NU! Demand an End to the Swedish Seal Hunt, Now!

Swedish Environmental Protection Agency renews and allows killing of further 3320 seals, 2021/22, which are hunted and killed in this very moment!!

Sweden's seal hunt according to the Swedish Environmental Protection Agency's decision 2020/21 allowed killing of 3300 seals; harbour seals, ringed seals and grey seals. In total 6620 seals will be killed 2020-2022!!

This, despite an international veterinary panel* 1998, reporting: 

"Because it is impossible to verify death or irreversible unconsciousness of a seal shot in open water, shooting seals in open water can never be human", 

Studies show that up to 50% of seals shot are injured, which means that the actual number of seals killed and shot will be multiplied!

We need your help and as many signatures as possible as the seals face a painful death! The Swedish cruel seal hunt must be stopped!

It is urgent! (**english version continues below)

Naturvårdsverket beslutar om ytterligare jakt på 3320 sälar, 2021/22, som skjuts och dödas i detta nu!

Sveriges jakt på säl enligt Naturvårdsverkets beslut 2020/21 innebar jakt på 3300 sälar; knubbsälar, vikare och gråsälar.  Totalt 6620 sälar dödas!!

Detta, trots att en international veterinär rapport* 1998, redovisar: 

"Because it is impossible to verify death or irreversible unconsciousness of a seal shot in open water, shooting seals in open water can never be human"

Undersökningar visar att upp till 50% av sälarna skadeskjuts vilket innebär att det verkliga antalet dödade och skadeskjutna sälar kommer att bli mångdubbelt!

Vi behöver din hjälp och så många namnunderskrifter som möjligt då sälarna går en plågsam död till mötes! Den grymma svenska säljakten måste stoppas! Det är bråttom! 

Jakt på säl bedöms av veterinärer som djurplågeri. Sälarnas hjärna är stor som en persika. Av en säl i vattnet ser skytten enbart huvudet och det är endast hjärnan som är träffyta för en dödande kula. Att på 100 meters håll, kanske från en gungande båt, träffa en persika är mycket svårt, nästan omöjligt. En träff några centimeter fel, i nosen t ex, gör att sälen blir skadeskjuten - det tar ca 1,5 månad innan den slutligen dör av svält.

Vid jakt på andra stora rovdjur skall detaljerade inrapporteringsdokument fyllas i. Detta gäller inte vid jakt på säl av någon anledning. Ingen vet alltså exakt hur många knubbsälar, gråsälar och vikaresälar som dödas, bärgas eller skadeskjuts då det inte ens kontrolleras om eftersök på sälar som skadeskjutits genomförts! Detta är förstås alltför svårt för jägaren varför också kraven på inrapportering är så låga.

Vi ifrågasätter hur Naturvårdsverket och Sveriges regering kan godta detta förfarande vid säljakt vilket liknar brott mot jaktlagen 27§: Jakt skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Och 28§: Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas.

I april 2020 röstade Sveriges Riksdag dessutom för att: "Regeringen bör söka undantag från EU:s försäljningsförbud genom att verka för att förbudet mot handel med sälprodukter, kött och skinn upphävs." Detta trots beslut 2015 från Världshandelsorganisationen och EU om förbud mot handel med sälprodukter utifrån argumentet: 

"Förbudet är nödvändigt för att skydda den allmänna moralen" och att "jakten på sälar riskerar att bedrivas på så brutalt och oanständigt sätt att EU har rätt att förbjuda sälimport". 

Myter om sälar som havets vargar sprids ymnigt - trots att Östersjön historiskt sett varit full med fisk, samtidigt som där fanns över 300 000 sälar. Alltså: För hundra år sedan fanns ett överflöd av fisk och tiofalt fler sälar. https://www.forskning.se/2018/12/08/fler-salar-i-ostersjon-hotar-inte-de-storsta-fiskbestanden/ 
Trots detta inför Sveriges Regering och Naturvårdsverket licensjakt på gråsäl för att rädda torsken från sälangrepp, som också påstås orsaka det kustnära fiskets kollaps - även om alla vet att miljögifter, syrebrist, industrifiske och klimatförändringar utgör de verkliga hoten mot både fisk, sälar - och människor.

Pågående massiva kampanj och lobbying för ökad jakt på säl i Sverige visar därför endast tydligt att det är jägarorganisationerna som vill skapa jakttillfällen mot levande mål - levande sälar - för en stor marklös jägarskara! Med din hjälp ska vi skicka tusentals namnunderskrifter till Näringsdepartementet med budskapet: STOPPA SÄLJAKTEN NU!

Jaktkritikerna, Sverige

http://jaktkritikerna.se/stoppa-saljakten-nu-demand-an-end-to-the-swedish-sealhunt-now/

**Seal hunting is considered by veterinarians to be animal cruelty. The seals' brains are as big as a peach. Of a seal in the water, the hunter sees only the head and only the brain is the target for a killing bullet. To hit a peach 100 meters away, perhaps from a rocking boat, is very difficult, almost impossible. A hit a few centimeters wrong, in the nose for example, cause the seal severe injury - it takes about 1.5 months before it finally dies of starvation.

When hunting other large predators, detailed reporting documents must be completed. This does not apply when hunting seals for some reason. So no one knows exactly how many harbour seals, grey seals and ringed seals are killed, wounded or hit, as it is not even reported nor controlled whether a search for seals that have been shot has been carried out! This is of course too difficult for the hunter, which is why the reporting requirements are so low.

We question how the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish government can accept this procedure in seal hunting, which is similar to a violation of the Swedish Hunting Act 27§: Hunting must be conducted so that the animal is not exposed to unnecessary suffering. And 28§: If an animal has been wounded during hunting, the hunter must as soon as possible take the measures necessary for the animal to be traced and killed.

In April 2020, the Swedish Parliament also voted for: "The government should seek an exemption from the EU's sales ban by working to lift the ban on trade in seal products, meat and sealfur." This is despite the 2015 decision by the World Trade Organization and the EU banning trade in seal products based on the argument: 

"The ban is necessary to protect public morale" and that "seal hunting risks being conducted in such a brutal and indecent manner that the EU has the right to ban seal imports."

Myths about seals such as sea wolves are widespread - despite the fact that the Baltic Sea has historically been full of fish, while there were over 300,000 seals. So: a hundred years ago there was an abundance of fish and ten times more seals. https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-018-1131-y The necessity of a holistic approach when managing marine mammal–fisheries interactions: Environment and fisheries impact are stronger than seal predation. Ambio. doi: 10.1007/s13280-018-1131-y

Despite this, the Swedish Government and the Swedish Environmental Protection Agency are launching a license hunt for 2000 grey seals to save cod from seal attacks, which are also said to cause the collapse of coastal fishing - even though everyone knows that environmental toxins, oxygen deficiency, industrial fishing and climate change are real threats to fish, seals and humans. 

Ongoing massive campaign and lobbying for increased hunting of seals in Sweden therefore only clearly shows that it is the hunting organizations that want to create hunting opportunities for living targets - living seals - for a large landless hunters! With your help, we will send thousands of signatures to the Ministry of Trade and Industry, with the message:

STOP THE SEAL HUNT NOW! 

Hunting Critics, Sweden

http://jaktkritikerna.se/stoppa-saljakten-nu-demand-an-end-to-the-swedish-sealhunt-now/

*Burdon, R.L., Gripper, J., Longair, J.A., Robinson, I. and Ruehlmann, D., 2001. Rapporteur: Fielder, J. Veterinary Report Canadian commercial seal hunt Prince Edward Island, March 2001, Canada. Report of an International Veterinary Panel, 36 pp. Cited in EFSA report, reference 1. Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.