Stoppa den grymma säljakten i Sverige! Stop the cruel seal hunt in Sweden!

Stoppa den grymma säljakten i Sverige!

Stop the cruel seal hunt in Sweden!

 

Hotet mot fisket i haven är människan - inte sälar. Trots det, har Naturvårdsverket beslutat att jägare får döda 14 560 sälar bara under de senaste 5 åren. Skadeskjutna som flyr riskerar en plågsam död. Övriga dras ofta upp med huggkrok. Medvetslösa sälar som återfår medvetandet kan flås levande. Minst 45% av de sälar som skjuts återfinns aldrig. Ett oacceptabelt lidande, enligt veterinärer.

The threat to fish in the oceans is mankind - not the seals. Even so, the Swedish Environmental Protection Agency has decided that hunters may kill 14560 seals in the last five years alone. Injured, that flee, risking a painful death. Others, usually pulled up with grappling hooks. Uncoscious seals that regain consciousness might be skinned alive. At least 45% of seals shot are never found. An unacceptable suffering accordning to veterinarians.

Tusentals sälar riskerar att utsättas för en plågsam och utdragen död. Detta på grund av Naturvårdsverkets beslut om jakt på över 3000 sälar i svenska vatten varje år. Att på havet få in en direkt dödande träff är svårt. Hälften av sälarna försvinner i havet och återfinns aldrig. Eftersök är i princip omöjligt. Skadeskjutning kan orsaka en långsam och plågsam svältdöd. Vi behöver din hjälp och så många namnunderskrifter som möjligt! Den grymma svenska säljakten måste stoppas! Det är bråttom! Signera vår petition för ett förbud av säljakt i Sverige NU!

Thousands of seals are at risk of a painful and prolonged death. This is due to the Swedish Environmental Protection Agency's decision to hunt over 3000 seals in Swedish waters every year. Getting a direct killing hit at sea is difficult. Half of the seals disappear into the sea and are never found again. Searching for them is virtually impossible. If injured, a slow and painful death by starvation can be expected. We need your help and as many signatures as possible! The cruel Swedish seal hunt must be stopped! It is urgent! Sign our petition for a ban on seal hunting in Sweden NOW!

Sälarna beskylls felaktigt för att orsaka det kustnära fiskets kollaps. Men sanningen är att Sveriges hav dammsugs på fisk av fartyg med stora nät. De verkliga hoten mot både fisk, sälar - och människor är miljögifter, syrebrist, industrifiske och klimatförändringar. Cirka 80 – 90 % av fisken som tas upp ur havet blir till fiskmjöl, djurfoder eller fiskolja.

Seals are wrongly blamed for the collapse of coastal fisheries. But the truth is that Sweden's seas are being sucked dry of fish by ships with large nets. The real threats to fish and seals - and people - are environmental toxins, oxygen depletion, industrial fishing and climate change. Around 80-90% of the fish taken from the sea is turned into fishmeal, animal feed or fish oil.

Tusentals sälar dödas nu i en grym och oetisk jakt. Jakt på säl bedöms av veterinärer som djurplågeri. Sälarnas hjärna är stor som en persika. Av en säl i vattnet ser skytten enbart huvudet och det är endast hjärnan som är träffyta för en dödande kula. Att på 100 meters håll, kanske från en gungande båt, träffa en persika är mycket svårt, nästan omöjligt. En träff några centimeter fel, i nosen till exempel, gör att sälen blir skadeskjuten - det tar ca 1,5 månad innan den slutligen dör av svält.

Thousands of seals are now being killed in a cruel and unethical hunt. Hunting seals is considered cruelty to animals by veterinarians. Seals' brains are the size of peaches. The shooter can only see the head of a seal in the water and only the brain is the target for a killing bullet. To hit a peach at 100 meters, perhaps from a rocking boat, is very difficult, almost impossible. A hit a few centimeters off, in the snout for example, will leave the seal injured - it takes about a month and a half before it finally dies of starvation.

Skadeskjutna djur ska enligt jaktlagen § 28 eftersökas och avlivas. Men vid jakt på säl är detta av förklarliga skäl svårt då en skadad säl snabbt dyker för att komma undan. Hälften av de påskjutna sälarna återfinns aldrig…

In accordance with Section 28 of the Hunting Act, injured animals must be searched for and killed. However, when hunting seals, this is difficult for obvious reasons, as an injured seal quickly dives to get away. Half of all shot seals are never found...

De sälar som påträffas skadeskjutna vinschas upp i båten genom att krokar fästs i deras skinn – samtidigt kan man inte utan en veterinärs hjälp säkert veta att sälen verkligen är död…

Seals found shot are winched into the boat with hooks attached to their skins - but without a vet's help, you can't be sure that the seal is dead for real...

Sälar är kännande däggdjur som kan uppleva smärta, rädsla, ångest.

Seals are sentient mammals that can experience pain, fear, anxiety.

Det är orimligt att sälarna ska beskyllas för fiskeriets kollaps när vi alla vet att mänsklig aktivitet är den verkliga orsaken! Med din hjälp ska vi skicka tusentals namnunderskrifter till Näringsdepartementet med budskapet: STOPPA SÄLJAKTEN NU!

It is unreasonable to blame seals for the collapse of fisheries when we all know that human activity is the real cause! With your help, we will send thousands of signatures to the Ministry of Enterprise with the message: STOP SEAL HUNTING NOW!

Vänligen, signera petitionen!

Please, sign this petition!

Länk här: För dig som vill veta mer

http://jaktkritikerna.se/det-dolda-lidandet-i-saljakten/

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/beslut/sal/

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/jakt-pa-sal/

Link here: If you want more information

https://www.naturvardsverket.se/en/topics/hunting/hunting-seals/

 

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.