Uppmana vår regering att ta ansvar för Vättern och vårt dricksvatten innan det är för sent!

Den 6 februari föreslog mark-och miljödomstolen att regeringen ska utöka antalet dagar per år som försvaret får skjuta i Vättern, trots att domstolen vet att det strider mot miljölagstiftningen. 

Var med och påverka regeringen att fatta rätt beslut! Din underskrift är viktig!

Enligt domstolen ska stridsflygplan nu få öka beskjutningen från 1 000 till 69 000 skott per år plus 150 raketer, rakt ner i sjön. Domstolen föreslår detta trots att hundratals enskilda och många kommuner och företag överklagat utökningarna – på goda grunder. Samma dag beslutar länsstyrelsen att flygrörelserna på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats ska kunna femdubblas, till över 10 000 start och landningar per år. Och detta gäller en flygplats som år efter år läcker giftiga kemikalier till Vättern. Ingen sanering eller rening av utsläppen är beslutad. Vi accepterar inte denna krigföring mot dricksvattentäkten och Natura 2000-området Vättern! 

Myndigheternas beslut strider mot miljölagstiftningen på flera sätt. När flera miljöpåverkande verksamheter bedrivs i samma område ska den samlade skadan bedömas. Nu delas försvarsverksamheterna upp i flera olika delar och ingen granskar helheten. Samtidigt som mark-och miljödomstolen publicerar sitt yttrande till regeringen och säger OK till 2 150 flygvarv över Vättern med JAS Gripen och SK60-plan, ger länsstyrelsen tillstånd till 10 000 flygrörelser vid på Karlsborgs flygplats vid Vätterns strand. Utan att ta hänsyn till den samlade miljöpåverkan. 

FMV:s pågående extremt skadliga granatbeskjutning av Vättern, helt nära fiskeförbudsområden, låtsas myndigheterna inte ens om när de ger tillstånd till nya miljöfarliga verksamheter. Till detta ska läggas de allt intensivare skjutövningarna från skjutfälten söder och norr om Karlsborg, vars kvartssekelsgamla miljötillstånd godkänner att ca 30 ton ammunition, inklusive flera ton bly, årligen får skjutas ut i Vättern.

Ansökningarna om att kraftigt få öka den militära verksamheten i Vättern påbörjades 2009. I tio års tid har Försvarsmakten utvecklat sin utbildning och övningsverksamhet på andra platser och med andra metoder. Helikopterflottiljen har t.ex. med framgång övat på Älvdalens skjutfält. Att dessa alternativ nu ska överges och skjutningarna föras tillbaka till Vättern är fullständigt absurt i en tid av klimatförändringar, artdöd och vattenbrist – och helt onödigt.

I decennier har Karlsborgs flygplats läckt ut PFAS-kemikalier till Vätterns vattenskyddsområde. Det beror på tidigare övningar med brandsläckningsskum. Gränsvärdet, miljökvalitetsnormen, för en av dessa kemikalier, PFOS, överskrids redan med det dubbla i Vättern. Alla vattenverk runt Vättern har konstaterat förhöjda värden i råvattnet. Sedan 2014 har försvaret och länsstyrelsen känt till föroreningarna. Men försvarets egen tillsynsmyndighet, FIHM, struntar i att förelägga om saneringsåtgärder. Istället har försvarets interna kontrollmyndighet godkänt att flygplatsen kan börja dränera ut förgiftat grundvatten till dricksvattentäktens skyddsområde. Aktion Rädda Vättern har överklagat beslutet och krävt omedelbar inhibition. Ärendet ligger på regeringens bord sedan mitten av november.

Senaste tidens forskning om PFAS är mycket oroande. Kemikalierna är cancerframkallande, reproduktionsstörande, skadar lever, sköldkörtel och immunförsvar. Både europeiska och svenska myndigheter håller just nu på att kraftigt sänka gränsvärdena, i vissa fall tusenfalt. De gränsvärden som myndigheterna hänvisar till i nu aktuella besluten är helt föråldrade. Nyligen visade en forskningsrapport vid Karolinska institutet att PFAS-kemikalierna passerar moderkakan in i fostren under hela graviditeten. Kemikalierna lagras i fostrets lungor, lever och hjärna. Gränsvärden för dricksvatten måste alltså sänkas till en nivå där barn och gravida inte skadas.

Ta in paradoxerna: Vatten- och resursbrist i klimatförändringens spår leder till krig och konflikter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lär oss i youtube-klipp att spara vatten för kriser. Samtidigt övar svensk försvarsmakt genom att skjuta sönder våra allra mest värdefulla, rödlistade ekosystem; organismer som behövs inte minst för att rena vattnet och behålla dess dricksvattenkvalitet. Försvarsmakten tycks tro att de kan strunta i miljölagarna, som nu när de på egen hand godkänner grävningar i PFAS-förorenat område utan sanering. Detta trots att de är en myndighet i vars uppdrag det ligger att försvara rättssamhället och värna om Sverige och dess medborgare, och där verksamheten uttryckligen ska präglas av hänsyn till miljön. 

Miljöhoten och problem med vattenförsörjningen hör till de största säkerhetspolitiska riskerna i vår tid. Försvaret måste bli en del av lösningen. 

Läs mer om de hot som har kumulativt negativ effekt mot Vättern som dricksvattentäkt på Aktion Rädda Vätterns hemsida: aktionraddavattern.se. Här kan du också bli medlem om du ytterligare vill vara med och stöda vår kamp för Vättern.

Stoppa kriget mot Vättern!

Uppdatera #15 år sedan
Så har petitionen levererats till regeringen:

”Härmed överlämnas 1 011 underskrifter bakom uppropet ”Uppmana vår regering att ta ansvar för Vättern och vårt dricksvatten innan det är för sent!” till miljö- och klimatminister Isabella Lövin och försvarsminister Peter Hultqvist..."

Tack alla ni som har skrivit på och delar vår oro för Vättern.

Må förnuftet segra över ekonomiska och kortsiktiga intressen!

ARV, Aktion Rädda Vättern
Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.