Sign to STOP the cruel wolfhunt! Stoppa Vargjakten i Sverige 2021

  • av: Revolution Rov
  • mottagare: The EU, Swedish Environmental Protection Agency, County Administrative Boards, The Goverment Paties

(English below)

Vargen är ett av de djur som väcker mest känslor hos människor i Sverige; rädsla, värme, hat, bevarande eller jaktinstinkt. Men oavsett vad vi känner, när vargen omnämns, så har vår regering fastslagit att rovdjurspolitiken ska bygga på långsiktigt livskraftiga stammar av rovdjur.
Vargen är därför även fridlyst.
Enligt Artdatabanken 2020 är vargens bevarandestatus rödlistad som starkt hotad. Det borde vara en varningens signal till alla vederbörande inom forskning, statliga instanser såsom Naturvårdsverket, Länsstyrelser mm att handskas med den svenska vargpopulationen med varsamhet vad gäller beslut kring all jakt, såsom licensjakt och skyddsjakt.
Den svenska vargen är idag en hotad art. Det finns få vargar och det är problem med inavel, vilket hotar gynnsam bevarande status på sikt.
Det behövs migranter från öst vilket i nuläget sker i alltför långsam takt. Trots att Sverige verkligen har förutsättningar att hysa stora rovdjur så finns det några få starka röster som är emot frilevande varg.

Vi är ett glest befolkat land med stora naturområden med mycket vilt. Ändå är vi ett av EU´s länder med minst antal vargar i förhållande till yta och folkmängd.
Naturvårdsverket har, för att öka toleransen av varg i vårt land gått ut med att det behövs en spridning av vargstammen söderut. Men föräldradjuren skjuts mer eller mindre direkt när de nyetablerar sig i södra Sverige, skyddsjaktsbeslut beviljas utan vidare eftertanke.
Jägarorganisationerna får allt mer gehör och fler tillvägagångssätt att idka vargjakt i hela landet. Med aggressiva plotthundar och nu även ev. åteljakt. Allt detta är oetiskt ur djurskyddssynpunkt.
Att jägarorganisationerna motarbetar en redan starkt hotad art är sedan länge väl känt och detta mycket pga. av att de ser en konkurrens på vilt och att överallt kunna jaga med lös hund.

Dessutom är den illegala jakten på varg så pass mycket som 20% enligt forskarna som inte har en annan förklaring varför populationen går nedåt.

Naturvårdsverket är den statliga myndigheten, som med uppdrag av den svenska regeringen, att ansvara för miljöfrågor som klimat, luft, mark, biologisk mångfald m.m.
Trots att de själva konstaterat att vargstammen minskat under de senaste inventeringarna och att det på deras hemsida går att läsa att licensjakt främst ska användas för att begränsa rovdjursstammarnas storlek så har Naturvårdsverket delegerat beslutanderätten om licensjakt till landets olika lokala länsstyrelser.

Länsstyrelsernas tilldelning på licensjakt på varg 2021 blir: (Beslut kommer i oktober)

Vargen är rödlistad eftersom bevarandestatusen inte är gynnsam.
För de arter som omfattas av Art- och habitatdirektivet som varg, gäller att EU:s medlemsstater är skyldiga att se till bevarandestatusen är gynnsam.
Åtgärder som försvårar för vargstammens naturliga utbredningsområde, såsom licensjakt, skyddsjakt på revir med valpar innebär att möjlighet till gynnsam bevarandestatus riskerar att bli ogenomförbart.

Den Svenska licensjakten på varg måste stoppas nu!

Team Revolution Rov
Orgnr: 802529-7618

..English..

Stop the hunt for wolves in Sweden!

The wolf is one of the animals that arouses the most emotions in humans in Sweden; fear, love, hatred, preservation or hunting instinct.
But regardless of what we feel when the wolf is mentioned, our government has determined that the predator policy should be based on long-term viable strains of predators.
The wolf is therefore also protected. According to art data bank 2020, the wolves conservation status is now red-listed as critically endangered.
It should be a warning signal to all concerned in research, government agencies such as the Swedish Environmental Protection Agency, County Administrative Boards, etc. to deal with the Swedish wolf population with caution regarding decisions regarding all hunting of them, such as licensed hunting and the dö called protection hunting.
The Swedish wolf is today, an endangered species!
There are few wolves and there are problems with inbreeding, which threatens favorable conservation status in the long run.
There is a need for migrants from the east, which is currently happening at a much too slow pace. Despite the fact that Sweden really has the conditions to house large predators.
We are a sparsely populated country with large natural areas with a lot of wildlife. Nevertheless, we are one of the EU countries with the least number of wolves in relation to area and population.
In order to increase the tolerance of wolves in our country, the Swedish Environmental Protection Agency has stated that a spread of the wolf population to the south is needed.
But the wolf bitches are shot more or less directly when they establish themselves in southern Sweden, protection hunting decisions are granted and decided at once without further thought.
Hunters' organizations are gaining more and more attention and more approaches to hunting wolves throughout the country.
With the more growing famous and aggressive Plott Hound dogs is now also possibly for bait hunting.

In addition, the illegal hunting of wolves is as much as 20% according to researchers who have no other explanation for why the population is declining.

All this is unethical from an animal welfare point of view. That the hunter organizations oppose an already highly endangered species has long been well known and this is largely due by the fact that they see competition in the wild and that they can hunt with a stray dog ​​everywhere.

The Swedish Environmental Protection Agency is the state authority with the task of the Swedish government to be responsible for environmental issues such as climate, air, soil, biological diversity, etc. Despite the fact that they themselves have stated that the wolf population has decreased during recent inventories and that it can be read on their website that licensed hunting should primarily be used to limit the size of predator populations, the Swedish Environmental Protection Agency has delegated decision-making power to licensed hunting to the country's various local county administrative boards.

The county administrative boards' allocation for license hunting of wolves in 2021 will be:... ( total disitions is coming up in early October!

The wolf is red-listed because the preservation status of them is not favorable. For the species covered by the Species and Habitats Directive and to which wolves belong, EU Member States are required to ensure that the conservation status is favorable.
Measures that make it more difficult for the wolf population, such as license hunting, protection hunting, mean that the possibility of favorable conservation status cannot be implemented.

The Swedish license hunt for wolves must be stopped now!

Team Revolution Rov
Orgnr: 802529-7618

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.